Witamy

„Na ścieżce wartości, czyli o tym dlaczego warto być dobrym.”

„Na ścieżce wartości,

czyli o tym dlaczego warto być dobrym.”

 

Autor innowacji:

mgr Katarzyna Perzyńska

 

Rodzaj innowacji:

organizacyjna

 

Czas realizacji:

11.02.2019- 11.05.2019 (rok szkolny 2018/2019)

 

Miejsce realizacji:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mławie

 

Zakres innowacji:

Grupa dzieci przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika

 

1. Uzasadnienie potrzeby innowacji: 

Realizacja innowacji pozwoli na pokazanie przedszkolakom, że podstawowe wartości takie, jak szacunek dla drugiej osoby, mówienie prawdy, pomoc innym, tolerancja są bardzo ważne, aby w odpowiedzialny sposób funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie.

 

 2. Cele:

- kreowanie właściwych postaw u dzieci,

- pomoc w zdefiniowaniu i zrozumieniu najważniejszych wartości,

- kreowanie tych wartości oraz postaw z nimi związanych,

- wsparcie budowy wewnętrznego systemu wartości,

- rozwijanie zainteresowań, kreatywności, innowacyjności i samodzielności uczniów,

- integracja dzieci z grup przedszkolnych.

 

3. Spodziewane efekty: 

- znajomość najważniejszych wartości,

- zbudowanie systemu wartości przedszkolaka,

- lepsze zrozumienie podstawowych wartości,

- spopularyzowanie najważniejszych wartości,

- zintegrowani grup przedszkolnych.

 

4. Sposoby ewaluacji:

- dyskusja,

- wywiad z dziećmi,

- prace plastyczne podsumowująca każde zajęcia

 

5. Opis innowacji:

Realizacja pt. „Na ścieżce wartości, czyli o tym dlaczego warto być dobrym”  będzie realizowana przez grupę dzieci przedszkolnych. Będzie obejmowała siedem spotkań, które odbędą się w ciągu trzech miesięcy. Sześć z siedmiu spotkań zakończone będzie pracą plastyczną (grupową lub indywidualną), wykonaną różnymi technikami.

Cała innowacja oparta będzie na materiałach zaproponowanych przez fundację „Kulczyk Foundation”, pt. „Efekt Domina”, propagujących postawy tolerancji, szacunku, uczciwości, życzliwości itp. Bazą naszej pracy będą „Mądre Bajki z całego świata”, proponowane przez fundację. Poza czytaniem bajek, podczas zajęć będziemy rozmawiać o pojawiających się tam wartościach, tworzyć krótkie scenki rodzajowe, związane z tematem, a podsumowaniem pracy będą prace plastyczne wykonywane różnymi technikami. Prace będą wykonywane indywidualnie, bądź grupowo, w zależności od tematyki zajęć.

 

6. Tematyka zajęć:

- „Jak kolorowy Diego trafił na flagę Gwatemali”- odwaga

- „Jak chłopiec, który żył na ulicy, wzbił się wysoko w powietrze”- wytrwałość

- „Jak rajski ptak Mekere nauczył szacunku kamienie”- szacunek

- „Jak król Sambulo zaczął szanować trzcinę”- pomoc innym

- „Jak mały kanczyl odkrył, kim naprawdę jest”- tolerancja

- „Jak Piotruś pierwszą kostkę domina odnalazł”- pomoc i życzliwość

 

 

 

Mnemotechniki i time management na języku angielskim

Początek nowego roku, to czas podejmowania różnych decyzji, wyznaczania sobie celów. Dla uczniów  klasy 3d zdających w tym roku egzamin gimnazjalny, to czas powtórek, utrwalania materiału poznanego na wcześniejszym etapie nauczania.

W ramach innowacji pedagogicznej „Teaching & learning English through games. Wykorzystanie gier w nauce języka angielskiego” przeprowadzanej pod kierunkiem pani Joanny Rudzińskiej-Warzechy, uczniowie zapoznali się z różnymi mnemotechnikami, czyli sposobami ułatwiającymi zapamiętywanie, przechowywanie oraz przypominanie sobie informacji. Mieli również możliwość obejrzenia  konferencji TED (Technology, Entertainment and Design) będącej marką konferencji naukowych organizowanych corocznie przez amerykańską fundację non-profit Sapling Foundation, a dotyczącą tego jak zarządzać swoim czasem.

W celu utrwalenia materiału sprawiającego uczniom najwięcej trudności, ćwiczyli oni zagadnienia gramatyczno-leksykalne z wykorzystaniem gier zawartych w książce „Bored Games”, Wydawnictwa Preston Publishing.

 ·         „Bored Games” , Preston Publishing

·         https://www.youtube.com/watch?v=tTyKA-dUha0

·         https://www.youtube.com/watch?v=ee1I02hZHi8

·         https://www.youtube.com/watch?v=fJlXHNvmQRo

·         https://www.youtube.com/watch?v=kECHj8g6_fU

·         https://www.ted.com/talks/laura_vanderkam_how_to_gain_control_of_your_free_time

·         https://www.psychologytoday.com/us/basics/time-management

 

 

Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego

Teaching & learning English through games

Wykorzystanie gier w nauce języka angielskiego

 

 

 

Autor innowacji

Joanna Rudzińska-Warzecha

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mławie

Tytuł innowacji:

Teaching & learning English through games. Wykorzystanie gier w nauce języka angielskiego.

 

Autor innowacji:

mgr Joanna Rudzińska-Warzecha

 

Rodzaj innowacji:

metodyczna

 

Czas realizacji:

01.  09.2018 r. –  30.04. 2019 r. (rok szkolny 2018/2019)

 

Miejsce realizacji:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mławie

 

Zakres innowacji:

grupa chętnych uczniów klasy 3d, 3b gimnazjum

 

 Life is more fun if you play games

Roald Dahl

 

 

1. WSTĘP

 

We współczesnym świecie znajomość języków obcych jest niezwykle ważna. To język angielski uważany jest przez niektórych lingwistów, socjolingwistów, neurobiologów takich jak Jennifer Jenkins, Barbara Seidlhofer,  Sara McKay za lingua franca, język międzynarodowy.[1] Język angielski stanowi most komunikacyjny, narzędzie niezbędne do funkcjonowania we współczesnej, wielokulturowej „globalnej wiosce”. Umiejętność posługiwania się tym językiem, umożliwia podróżowanie, poznawanie świata,  otwarcie się na inne kręgi kulturowe, pomaga porozumiewać się z obcokrajowcami, funkcjonować w środowisku międzynarodowym.

Moim zadaniem, jako nauczyciela jest promowanie języka angielskiego wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, motywowanie ich do nauki, wykorzystanie potencjału uczniów i zachęcanie do nauki, do poznawania świata. Jak mówi dr Marzena Żylińska, autorka licznych materiałów dydaktycznych, zajmująca się metodyką i neurodydaktyką, twórca projektu „Budząca się Szkoła”: „Wszystko co blokuje aktywność uczących się jednostek, automatycznie blokuje proces uczenia się. Rolą uczniów nie powinno być jedynie słuchanie, a aktywne poznawanie świata.” [2]

Udział w licznych konferencjach metodycznych, warsztatach, szkoleniach, korzystanie z licznych blogów, członkostwo w grupach nauczycielskich na portalach społecznościowych, jak również moja codzienna praca z uczniami w różnym wieku, będących na różnych poziomach znajomości języka angielskiego, skłoniły mnie do udokumentowania i przeprowadzenia tzw. Innowacji Pedagogicznej, której celem jest pogłębienie znajomości języka angielskiego uczniów klas trzecich gimnazjum, w Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie. Chcąc zachęcić uczniów do aktywniejszego udziału w zajęciach, wzbogacić ich słownictwo, doskonalić wymowę oraz konstruowanie poprawnych gramatycznie i leksykalnie wypowiedzi zarówno ustnych, jak i pisemnych, poszerzyć wiedzę o krajach anglojęzycznych i o świecie będę wykorzystywała gry. Nie będą to tylko tradycyjne gry logiczne, czy planszowe (board games), ale również gry, quizy, aplikacje dostępne online (Kahoot, Quizlet, Quizizz itd.), gry gotowe i przygotowywane przeze mnie oraz przez uczniów, tak by włączyć ich w aktywny proces zdobywania i utrwalania wiedzy oraz zachęcić do dzielenia się własnymi pomysłami, do bycia  nie tylko odbiorcami, ale i kreatywnymi twórcami.

Mam nadzieję, że dzięki tej innowacji nauka języka angielskiego stanie się dla uczniów wspaniałą przygodą i zachęci ich do zdobywania wiedzy.

         

2. CELE INNOWACJI

 

Cele ogólne:

·        Podnoszenie motywacji do nauki języka angielskiego.

·        Wykorzystanie posiadanej przez uczniów wiedzy.

·        Doskonalenie umiejętności językowych uczniów (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie, odpowiednie stosowanie struktur gramatyczno-leksykalnych).

·        Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów.

·        Kształtowanie kreatywności i umiejętności twórczego myślenia.

·        Rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz pracy w grupie.

·        Kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na inne kultury.

·        Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości językowe.

 

Cele szczegółowe:

·        Poszerzenie zasobu słownictwa.

·        Aktywne tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych.

·        Powtarzanie materiału gramatyczno-leksykalnego przydatnego na egzaminie gimnazjalnym.

·        Poszerzenie wiedzy ogólnej uczniów oraz wiedzy dotyczącej krajów anglojęzycznych.

·        Rozwijanie kreatywności i samodzielnego uczenia się, wyszukiwania, korzystania z różnych źródeł informacji.

·        Zachęcanie uczniów do korzystania z różnorodnych narzędzi TIK, w celu poszerzania swojej wiedzy 

·        Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie i w zespole.

·        Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego.

·        Kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności za wykonane zadania.

·        Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły.

 

3. ZASADY INNOWACJI

 

Innowacja pt. „Teaching & learning English through games. Wykorzystanie gier w nauce języka angielskiego.” będzie realizowana przez grupę uczniów klasy 3d, 3b gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie, od 1.09.2018 do 30.04.2019r. w ramach zajęć dodatkowych, lub jako część zajęć dydaktycznych.

W celu jak najlepszego przeprowadzenia innowacji, stosowane będą różne metody i formy pracy, min. metoda komunikacyjna, aktywizująca, praktyczna, gramatyczno-tłumaczeniowa, TPR (Total Physical Response). Uczniowie będą pracowali samodzielnie, jak również w parach, grupach, zespołach. Uczestnicy zajęć będą korzystali z rozmaitych materiałów, środków dydaktycznych, gotowych gier tradycyjnych, gier dostępnych online, staną się również twórcami wymyślonych i stworzonych samodzielnie gier.

 

4. PRZEWIDYWANE EFEKTY

Oczekiwane efekty dla ucznia:

·        Wzrost komunikatywności, skutecznego porozumiewania się w języku angielskim.

·        Podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego.

·        Wzbogacenie słownictwa.

·        Utrwalenie struktur gramatycznych.

·        Rozwój umiejętności czytania, słuchania oraz pisania.

·        Wypracowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie, zespole projektowym.

·        Wzrost zainteresowania kulturą krajów anglojęzycznych.

·        Wzrost świadomości i otwartości na inne kultury i aspekty życia we współczesnym społeczeństwie.

·        Wzrost pewności siebie oraz satysfakcji z pogłębiania znajomości języka angielskiego.

 

Oczekiwane efekty dla szkoły:

·        Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły.

·        Podniesienie jakości pracy szkoły.

 

5. TEMATYKA ZAJĘĆ

 Tematyka zajęć pokrywa się z wymaganiami określonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego, obejmuje wszystkie sprawności językowe: mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie. Zajęcia mają stwarzać możliwość wszechstronnego rozwijania sprawności językowych uczniów, budowania ich motywacji do nauki poprzez atrakcyjną formę pracy. Innowacja dopuszcza zgłaszanie przez uczniów własnych pomysłów angażując w proces uczenia się.

Obszar planowanych zagadnień:

·        Praca ze słownictwem w zakresie następujących tematów: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport,  zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, życie społeczne, elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych.

·        Powtarzanie struktur gramatycznych: czasy Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, used to,  Present Perfect, Present Perfect Continuous,  Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous, be going to; strona bierna, mowa zależna, zdania warunkowe 0, 1, 2; czasowniki modalne, konstrukcje there is, there are, there was, there were, konstrukcje z too, enough; rzeczowniki policzalne, niepoliczalne; przedimki a, an, the; zaimki wskazujące, osobowe, dzierżawcze, nieokreślone, względne, zwrotne; spójniki, liczebniki, itd.

·        Koncentrowanie się na tworzeniu spójnych wypowiedzi ustnych i pisemnych.

·        Utrwalanie materiału leksykalno-gramatycznego obowiązującego na egzaminie gimnazjalnym.

6.EWALUACJA

Podczas realizacji innowacji „Teaching & learning English through games. Wykorzystanie gier w nauce języka angielskiego.” na bieżąco prowadzona będzie stosowna dokumentacja, dzięki której dokonywana będzie systematyczna analiza pracy uczniów oraz ewaluacja podjętych działań. Na bieżąco dokonywana będzie obserwacja pracy i postępów uczniów. Wyniki ewaluacji zostaną przedstawione w formie sprawozdania, z którym zapoznani zostaną uczniowie, ich rodzice oraz Rada Pedagogiczna.

Ewaluacji podlegać będą:

·        Stopień realizacji działań zaplanowanych w ramach innowacji.

·        Stopień atrakcyjności i użyteczności zajęć dla uczestników.

·        Skuteczność metod, technik i form pracy na zajęciach.

Narzędzia służące do przeprowadzenia ewaluacji:

·        Obserwacja pracy uczniów, ich zaangażowania i poziomu zainteresowania.

·        Rozmowy z uczniami.

·        Analiza postępów i osiągnięć uczniów.

·        Ankieta skierowana do uczniów.

 

7. BIBLIOGRAFIA

 

1.      Marzena Żylińska, Neurodydaktyka, Wydawnicto Naukowe UMK,  Toruń, 2013

2.      Gordon Lewis, Games for children, Oxford University Press, 1999

3.      Gordon Lewis, Teenagers, Oxford University Press, 2007

4.      Ken Robinson, Oblicza umysłu. Ucząć się kreatywności, Element, 2016

5.      Lou Aronica, Ken Robinson, Kreatywne Szkoły, Element & Then Publishing, 2015

6.      Gry:

·        BrainBox The World, Nature, Animals, Around  the UK, Pictures, Sport

·        Roundtrip of Britain and Ireland, Ettoi

·        Roundtrip of the USA, Ettoi

·        Play & learn English, Trefl

·        General Knowledge Quizzes; Travel Quiz Cards, Animal Quiz Cards, Usborne

·        Bananagrams, Trefl

·        Tenses, Regipio

·        Story Cubes

·        Dixit

·        Dobble

·        Gry wykonywane przez nauczyciela i przez uczniów

 

7.  Strony Internetowe, blogi:

·        https://teacher.pl/the-role-of-games-in-teaching-children/

·        http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/information-for-parents/tips-and-advice/learn-english-through-games/

·        https://www.teachingenglishgames.com/tips-using-esl-games-children-teaching-english-through-games

·        https://kahoot.com/welcomeback/

·        https://quizlet.com/pl

·        https://quizizz.com/

·        http://www.edunation.com.pl/

·        http://justynamak.weebly.com/blogpomys322y-na-lekcje/innowacja-pedagogicznanie-taka-straszna-jak-ja-maluja

·        https://www.karolinakepska.com/blog

·        https://thatisevil.wordpress.com/

·        https://creativitykilledtheclass.weebly.com/blog

·        http://londonopoly.blogspot.com/

·        https://www.facebook.com/anggschool/

·        http://learnenglishteens.britishcouncil.org/

·        http://www.onestopenglish.com/teenagers/skills/games/

·        https://www.edunews.pl/badania-i-debaty/opinie/66-edutainment-przyjemna-edukacja

Opracowała: mgr Joanna Rudzińska-Warzecha[1] http://jows.pl/artykuly/angielski-jako-lingua-franca-co-ty-mowisz
[2] https://dziecisawazne.pl/marzena-zylinska-1/

Innowacja pedagogiczna pt. Przedszkolaki ku Niepodległej

Innowacja pedagogiczna pt. Przedszkolaki ku Niepodległej

autor : mgr Wioletta Machnij

osoba wdrażająca: mgr Wioletta Machnij

 rodzaj: innowacja metodyczna

 czas trwania: 1.11.2018 r. - 15.05.2019 r.

 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie

 zakres: grupa przedszkolna 0b

 

 

OPIS:

1. Uzasadnienie potrzeby innowacji: 

Realizacja innowacji pedagogicznej pt. Przedszkolaki ku Niepodległej uzasadniona jest potrzebą przybliżenia najmłodszej części społeczności szkolnej najważniejszych wydarzeń         z dziejów ojczystego kraju i prezentacją postaci wybitnych Polaków w rocznicę 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

2. Cele:

- kształtowanie w przedszkolakach postaw miłości i szacunku do Ojczyzny,

- przybliżenie postaci oraz wydarzeń z dziejów ojczystego kraju, regionu,

- kreowanie postaw oraz wartości,

- rozwijanie zainteresowań, kreatywności, innowacyjności i samodzielności uczniów,

- integracja dzieci, rodziców, starszego pokolenia, społeczności szkolnej,

- popularyzacja wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego.     

3. Spodziewane efekty: 

- wykształcenie postawy patriotyzmu (uczniowie będą wiedzieli na czym ona polega, będą umieli podać jej przykłady na przestrzeni dziejów i współcześnie, poznają legendy, podania ludowe, symbole narodowe, staną się świadomymi Polakami oraz Europejczykami),

- poznanie postaci wybitnych Polaków,

- lepsze zrozumienie postawy tolerancji, wielokulturowości, udoskonalona zostanie umiejętność współpracy w grupie,

- rozwinięte będą zainteresowania, kreatywność, innowacyjność oraz samodzielności przedszkolaków,

- zintegrowani zostaną: dzieci, rodzice, społeczność szkolna,

- spopularyzowana zostanie wiedza z doradztwa zawodowego.

4. Sposoby ewaluacji: wywiad z dziećmi, ankieta wśród rodziców.

5. Realizacja:

Zorganizowanie wraz z dziećmi i rodzicami Roku Wielkich Polaków.

Ciekawa prezentacja jednej lub dwóch z wybranych postaci każdego miesiąca, wzbogacona     o opowieści rodziców z czasów ich dzieciństwa. Stworzenie w sali Galerii Wielkich Polaków przedstawiających najważniejsze informacje dotyczące tych osób.

 Innowacja wzbogacona o wyjścia poza teren szkoły, np. do parku miejskiego pod pomnik Józefa Piłsudskiego lub do Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, naukę patriotycznych pieśni oraz wierszy. Przewidziane włączenie uczniów gimnazjum, np. przy eksperymentach naukowych podczas przedstawienia postaci Marii Skłodowskiej – Curie.

 

Wybrane postacie do omówienia:

- Mieszko I,

- Kazimierz Wielki,

- Mikołaj Kopernik,

- Jan III Sobieski,

- Maria Skłodowska – Curie,

- Ignacy Jan Paderewski,

- Maria Konopnicka,

- Józef Piłsudski,

- Jan Paweł II.

Innowacyjnie w SP nr 2

Mandala to tytuł kolejnych zajęć z programu innowacyjnego od. "Arteterapia" . Jest techniką plastyczną stosowaną w pracy z uczniami m.in.o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wywodzi się z tradycji hinduskiej i oznacza "Koło życia, święty krąg, cały świat ". Mandala pomaga skupić uwagę, powoduje wyciszenie i odprężenie, łagodzi napięcia emocjonalne, rozwija koordynację wzrokowo-ruchową , wyobraźnię, usprawnia motorykę małą. Podczas tworzenia mandali uczniowie samodzielnie dobierali sobie materiał sypki ( kasza, ryż , płatki, fasola, groch, przyprawy) którym wypełniali wybrany przez siebie wzór mandali. W efekcie powstały piękne, kolorowe mandale, które ozdobią naszą gazetkę szkolną.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława

tel. 23 654 37 24, e-mail: mlawagim1@go2.pl