ZADANIE – WYZWANIE, czyli Alicja w Krainie Matematyki.

NAZWA INNOWACJI:

ZADANIE – WYZWANIE, czyli Alicja w Krainie Matematyki.

 

AUTOR: Eliza Pydynkowska

 NAUCZYCIELE WSPÓŁPRACUJĄCY: Anna Paszko, Natasza Dmuchowska

 RODZAJ INNOWACJI: innowacja organizacyjno – metodyczna

 PRZEDMIOT: matematyka, informatyka

 DATA ROZPOCZĘCIA INNOWACJI: wrzesień 2019r.

 DATA ZAKOŃCZENIA INNOWACJI: maj 2020r.

 

I. ZAKRES INNOWACJI

Adresatami innowacji są uczniowie klasy 6a Szkoły Podstawowej nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Mławie.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą przede wszystkim w ramach zajęć obowiązkowych z matematyki, zajęć koła matematycznego, ale również na lekcjach informatyki.

II. MOTYWACJA WPROWADZENIA INNOWACJI I ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Z mojej obserwacji wynika, że uczniowie tego zespołu klasowego lubią wyzwania stawiane kolegom, często na przerwach międzylekcyjnych. Postanowiłam skierować ich aktywność na zadania – wzywania matematyczne. W ciągu roku szkolnego (do kwietnia 2020r.) uczeń przygotuje cztery zadania, które zostaną ocenione przez nauczyciela i innych uczniów klasy 6a. Dokonywanie oceny pracy kolegów oraz samoocena, będzie wpływało na poprawianie świadomości uczenia się.

Innowacja ta jest wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej z matematyki dla II etapu edukacyjnego (np. uczeń układa zadania i łamigłówki, rozwiązuje je). Program pogłębia wiedzę i umiejętności uczniów z matematyki oraz rozszerza wiedzę uczniów klas VI o zagadnienia z poziomu klasy VII (np. uczeń tworzy diagramy słupkowe i kołowe oraz wykresy liniowe na podstawie zebranych przez siebie danych lub danych pochodzących z różnych źródeł).

Rozwijana jest kreatywność, pomysłowość, oryginalność wykonanego zadania oraz umiejętność pracy indywidualnej i w zespole. Dużą wagę przykłada się do samodzielnej pracy ucznia (ZADANIE 1, 3, 4), ale również będą wykonywane ćwiczenia w parach (ZADANIE 2). Program motywuje uczniów do systematycznej pracy według podanego harmonogramu. Ważna jest terminowość wykonywanej pracy. Młodzież zdobędzie nowe doświadczenia szkolne, ale również zawodowe. Spodziewam się,
że umiejętności i wiadomości zdobyte podczas uczestnictwa w programie, będzie można wykorzystać w następnych latach edukacji, ale również w późniejszym życiu zawodowym uczniów.

Rozwijane są kompetencje kluczowe:

- kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne;

- kompetencje informatyczne;

- umiejętność uczenia się;

- porozumiewanie się w języku ojczystym;

- inicjatywność i przedsiębiorczość.

Dodatkową wartością innowacji jest korelacja międzyprzedmiotowa. Zadanie 2 i 3 zostanie wykonane przez uczniów na lekcjach informatyki pod opieką p. Anny Paszko. Zadanie 4 zostanie sprawdzone pod względem językowym przez p. Nataszę Dmuchowską. Obie panie wchodzą w skład zespołu nauczycielskiego klasy 6a SP nr 2 w Mławie.

III. CELE INNOWACJI

1. Cel główny

Celem innowacji jest rozwijanie zainteresowania uczniów zagadnieniami matematycznymi, pogłębianie wiedzy z tego przedmiotu i kształcenie umiejętności stosowania matematyki, szczególnie w kontekście praktycznym. Program innowacyjny rozwija postawy twórcze
i kreatywności oraz samodzielności w wykonywaniu zadań (ograniczając kopiowanie
z Internetu).

2. Cele szczegółowe (podstawa programowa – SP_Etap 2_klasy IV-VI)

- (II.5) Uczeń stosuje wygodne dla siebie sposoby ułatwiające obliczenia, w tym przemienność i łączność dodawania i mnożenia oraz rozdzielność mnożenia względem dodawania.

- (II.11) Uczeń stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań.

- (V.2) Uczeń dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci (w przykładach najprostszych), pisemnie i za pomocą kalkulatora (w przykładach trudnych).

- (V.7) Uczeń oblicza wartość prostych wyrażeń arytmetycznych, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania działań.

- (V.8) Uczeń wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych, używając własnych, poprawnych strategii lub za pomocą kalkulatora.

- (XII.2) W przypadkach osadzonych w kontekście praktycznym uczeń oblicza procent danej wielkości w stopniu trudności typu 50%, 20%, 10%.

- (XIII.1) Uczeń gromadzi i porządkuje dane.

- (XIII.2) Uczeń odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, na diagramach i na wykresach (…).

- (XIV.1) Uczeń czyta ze zrozumieniem tekst zawierający informacje liczbowe.

- (XIV.2) Uczeń wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym rysunek pomocniczy lub wygodne dla niego zapisanie informacji i danych z treści zadania.

- (XIV.4) Uczeń dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne, poprawne, wygodne dla niego strategie rozwiązania.

- (XIV.5) Uczeń do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody.

- (XIV.7) Uczeń układa zadania i łamigłówki, rozwiązuje je; stawia nowe pytania związane z sytuacją w rozwiązanym zadaniu.

3. Cele szczegółowe (podstawa programowa – SP_Etap 2_klasy VII-VIII)

- (V.5) Uczeń stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, również w przypadkach wielokrotnych podwyżek lub obniżek danej wielkości.

- (XIII.2) Uczeń tworzy diagramy słupkowe i kołowe oraz wykresy liniowe na podstawie zebranych przez siebie danych lub danych pochodzących z różnych źródeł.

IV. METODY I FORMY

Metoda projektu.

Forma pracy – indywidualna oraz w parach.

V. TEMATYKA

WRZESIEŃ (ZADANIE 1)  „Z gazety wycięte …”

Zadanie stworzone samodzielnie przez ucznia na podstawie przeczytanego tekstu
w gazecie, książce, w folderze reklamowym, itp. Praca wykonana w formacie A4 i techniką dowolną.

LISTOPAD (ZADANIE 2) „Moja szkoła, to kraina pozytywnych informacji.”

Zadanie stworzone w parach na podstawie przeprowadzonych wywiadów i ankiet wśród społeczności szkolnej. Uczniowie zbiorą dane na określony temat, a następnie dokonają przetworzenia w tabele, diagramy z użyciem programów komputerowych np. Excel i Word. Praca wykonana w formacie A4 i techniką komputerową.

STYCZEŃ (ZADANIE 3) „Odczytaj mnie!”

Rebus stworzony samodzielnie przez ucznia na podstawie wylosowanego hasła matematycznego. Praca wykonana w formacie A4 i techniką komputerową.

MARZEC (ZADANIE 4) „Napisz mnie!”

Opowiadanie bądź zagadka stworzone samodzielnie przez ucznia z elementami matematyki. Praca wykonana w formacie A4 i techniką komputerową.

VI. EWALUACJA I OCENIANIE

1. Ocenianie

Pracę (stworzoną samodzielnie przez ucznia, bądź w zespole) oceni nauczyciel oraz koledzy z klasy. Przez każdego ucznia dokonana będzie także samoocena.

2. Punktacja

1. Nauczyciel przydziela każdej pracy od 1 do 6 punktów, biorąc pod uwagę m. in. zgodność z tematem, poprawność matematyczną, oryginalność i pomysłowość wykonania, estetykę, terminowość oraz wykonanie według zaleconych warunków (np. układ pracy na stronie).

2. Każdy uczeń klasy 6a będzie mógł przydzielić punkty sześciu pracom swoich kolegów, przyznając punkty od 1 do 6.

3. Po każdym zadaniu uczeń przydzieli sobie punkty (od 1 do 6), oceniając m. in. swoje zaangażowanie, włożony wysiłek w wykonanie zadania i poprawność matematyczną.

4. Uczniowie mogą również zdobyć punkty dodatkowe (od 1 do 6). Na lekcji dodatkowej rozwiązują zadania 1 i 3 (zestaw zawiera dwa zadania nr 1 i dwa zadania nr 3).

5. W maju 2020r. zostanie ogłoszona lista wyników i uczniowie zostaną ocenieni – dodatkowa ocena z matematyki.

3. Prezentacja prac

1. Prace zostaną zebrane w jedną całość. Uczniowie klasy 6a będą mieli bezpośredni wgląd do wszystkich wykonanych prac w terminie i miejscu określonym przez nauczyciela.

2. Zadanie 3, czyli rebusy zostaną zaprezentowane uczniom innej klasy. Wówczas zostanie przeprowadzony konkurs z nagrodami na największą liczbę poprawnie odgadniętych haseł. Zainteresowanie konkursem będzie elementem ewaluacji.

3. Wnioski i rekomendacje po zakończeniu innowacji zostaną zebrane na podstawie przeprowadzonej ankiety oraz wywiadów wśród uczniów klasy 6a.

VII. PODSUMOWANIE

1. Przewidywane osiągnięcia/ spodziewane efekty

Uczniowie:

- powtórzą i utrwalą rachunki matematyczne i kolejność wykonywania działań;

- powtórzą i utrwalą podstawowe pojęcia i zwroty geometryczne;

- rozwiną umiejętność czytania ze zrozumieniem;

- utrwalą podstawowe wiadomości z statystyki (np. średnia arytmetyczna, diagram);

- rozwiną umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystania informacji;

- rozwiną swoją kreatywność i pomysłowość;

- nauczą się strategicznie i świadomie planować etapy rozwiązywania zadania tekstowego;

- rozwiną umiejętność korzystania z różnych programów komputerowych i zasobów Internetu oraz różnych źródeł informacji;

- zdobędą pewność w wykonywaniu zadań, popartą stosowną wiedzą i umiejętnościami matematycznymi;

- dokonają samooceny i oceny prac innych uczniów, a to rozwinie ich odpowiedzialność pracy;

- rozwiną umiejętność samokształcenia.

Nauczyciel:

- oceni poziom wiedzy i umiejętności uczniów w sytuacjach nietypowych;

- oceni umiejętność praktycznego stosowania wiedzy przez uczniów;

- określi poziom kreatywności uczniów oraz ich twórczego myślenia i działania;

- określi umiejętności uczniów pracy indywidualnej i w grupie;

- zindywidualizuje proces nauczania.

2. Lista załączników

Załącznik 1  Zadanie 1 „Z gazety wycięte …” – opis dla ucznia.

Załącznik 2 Zadanie 2 „Moja szkoła, to kraina pozytywnych informacji”–opis dla ucznia.

Załącznik 3 Zadanie 3 „Odczytaj mnie!” – opis dla ucznia.

Załącznik 4  Lista haseł do zadania 3 „Odczytaj mnie!”

Załącznik 5 Karta do rozwiązania zadania nr 3 dla uczniów innej klasy.

Załącznik 6 Zadanie 4 „Napisz mnie!” – opis dla ucznia.

Załącznik 7 Karta oceny pracy uczniów – dla nauczyciela.

Załącznik 8  Karta – ocenianie i samoocena ucznia.

Załącznik 9  Ankieta ewaluacyjna

 

 

Innowacja pedagogiczna pt. „Czytam z klasą, lekturki spod chmurki”.

Innowacja pedagogiczna przeprowadzona zostanie w klasie IIIa  przez wychowawcę klasy p J. Polakowską. W innowacji wezmą udział wszyscy uczniowie tej klasy. Realizowana będzie ona od 2 września 2019r. do 31 maja 2020r. Materiały do prowadzenia zajęć pochodzić będą z zasobów własnych szkoły.

Innowacja ta opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem.

Opis zasadności wprowadzenia innowacji

W dobie dzisiejszych czasów, gdzie prym wiodą gry komputerów i smartfony, bardzo ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur. Aby zminimalizować problem i zainspirować dzieci do czytania, od października 2019 r. wprowadzam do swojej klasy projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną.

Cele innowacji

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • integracja zespołu klasowego,
  • współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.

Zasady innowacji

Innowacja pedagogiczna odbywać się będzie od 2 września 2019r. do 31 maja 2020r. przez jedną godzinę lekcyjną w tygodniu podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej.

Nauczyciel realizujący program opierać się będzie na umiejętnościach i doświadczeniach własnych oraz na sugestiach i pomysłach innych osób biorących udział w projekcie, poprzez wymianę wspólnych doświadczeń na stronie projektu. Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły lub poza nią, po uprzednim poinformowaniu dyrektora szkoły. Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce dydaktyczne posiadane przez szkołę oraz przez każdego ucznia.

Projekt składać się będzie z trzech MODUŁÓW:

I MODUŁ - od 01.10.2019r. do 31.12.2019r. - FIKUŚNE LEKTURKI SPOD CHMURKI

II MODUŁ - od 01.01.2020r. do 29.02.2020r. - ZWIERZĘCE LEKTURKI SPOD CHMURKI

III MODUŁ - 01.03.2020r. do 30.04.2020r. - POLSKIE LEKTURKI SPOD CHMURKI

W każdym z modułów uczestnik (zespół klasowy) wybierze jedną spośród czterech zaproponowanych lektur, do której wykona co najmniej cztery zadania. Lektury będą czytane przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów, a także przez zaproszonych gości. Po  zrealizowaniu  każdego modułu nauczyciel umieści na stronie projektu sprawozdanie w formie opisu i kilku zdjęć, dzięki czemu otrzyma od autora projektu POTWIERDZENIE realizacji tego modułu. W celu otrzymania CERTYFIKATU końcowego dla klasy oraz nauczyciela, a także DYPLOMÓW dla uczniów, wymagane będzie zrealizowanie WSZYSTKICH TRZECH MODUŁÓW.

Uczniowie klasy 3a w ramach tej innowacji wykonali z plasteliny Czytusie oraz zaprojektowali pierwszą stronę w swoich lekturnikach. Jako lekturę w pierwszym module wybrali książkę pt. „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek czterech prawych i sześciu lewych”. W związku z tym wykonali stronę tytułową omawianej lektury. Kolejnym zadaniem do wykonania przez uczniów będzie wykonanie opisu głównego bohatera oraz jego najbardziej ciekawej przygody.

„Na ścieżce wartości, czyli o tym dlaczego warto być dobrym.”

„Na ścieżce wartości,

czyli o tym dlaczego warto być dobrym.”

 

Autor innowacji:

mgr Katarzyna Perzyńska

 

Rodzaj innowacji:

organizacyjna

 

Czas realizacji:

11.02.2019- 11.05.2019 (rok szkolny 2018/2019)

 

Miejsce realizacji:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mławie

 

Zakres innowacji:

Grupa dzieci przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika

 

1. Uzasadnienie potrzeby innowacji: 

Realizacja innowacji pozwoli na pokazanie przedszkolakom, że podstawowe wartości takie, jak szacunek dla drugiej osoby, mówienie prawdy, pomoc innym, tolerancja są bardzo ważne, aby w odpowiedzialny sposób funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie.

 

 2. Cele:

- kreowanie właściwych postaw u dzieci,

- pomoc w zdefiniowaniu i zrozumieniu najważniejszych wartości,

- kreowanie tych wartości oraz postaw z nimi związanych,

- wsparcie budowy wewnętrznego systemu wartości,

- rozwijanie zainteresowań, kreatywności, innowacyjności i samodzielności uczniów,

- integracja dzieci z grup przedszkolnych.

 

3. Spodziewane efekty: 

- znajomość najważniejszych wartości,

- zbudowanie systemu wartości przedszkolaka,

- lepsze zrozumienie podstawowych wartości,

- spopularyzowanie najważniejszych wartości,

- zintegrowani grup przedszkolnych.

 

4. Sposoby ewaluacji:

- dyskusja,

- wywiad z dziećmi,

- prace plastyczne podsumowująca każde zajęcia

 

5. Opis innowacji:

Realizacja pt. „Na ścieżce wartości, czyli o tym dlaczego warto być dobrym”  będzie realizowana przez grupę dzieci przedszkolnych. Będzie obejmowała siedem spotkań, które odbędą się w ciągu trzech miesięcy. Sześć z siedmiu spotkań zakończone będzie pracą plastyczną (grupową lub indywidualną), wykonaną różnymi technikami.

Cała innowacja oparta będzie na materiałach zaproponowanych przez fundację „Kulczyk Foundation”, pt. „Efekt Domina”, propagujących postawy tolerancji, szacunku, uczciwości, życzliwości itp. Bazą naszej pracy będą „Mądre Bajki z całego świata”, proponowane przez fundację. Poza czytaniem bajek, podczas zajęć będziemy rozmawiać o pojawiających się tam wartościach, tworzyć krótkie scenki rodzajowe, związane z tematem, a podsumowaniem pracy będą prace plastyczne wykonywane różnymi technikami. Prace będą wykonywane indywidualnie, bądź grupowo, w zależności od tematyki zajęć.

 

6. Tematyka zajęć:

- „Jak kolorowy Diego trafił na flagę Gwatemali”- odwaga

- „Jak chłopiec, który żył na ulicy, wzbił się wysoko w powietrze”- wytrwałość

- „Jak rajski ptak Mekere nauczył szacunku kamienie”- szacunek

- „Jak król Sambulo zaczął szanować trzcinę”- pomoc innym

- „Jak mały kanczyl odkrył, kim naprawdę jest”- tolerancja

- „Jak Piotruś pierwszą kostkę domina odnalazł”- pomoc i życzliwość

 

 

 

Mnemotechniki i time management na języku angielskim

Początek nowego roku, to czas podejmowania różnych decyzji, wyznaczania sobie celów. Dla uczniów  klasy 3d zdających w tym roku egzamin gimnazjalny, to czas powtórek, utrwalania materiału poznanego na wcześniejszym etapie nauczania.

W ramach innowacji pedagogicznej „Teaching & learning English through games. Wykorzystanie gier w nauce języka angielskiego” przeprowadzanej pod kierunkiem pani Joanny Rudzińskiej-Warzechy, uczniowie zapoznali się z różnymi mnemotechnikami, czyli sposobami ułatwiającymi zapamiętywanie, przechowywanie oraz przypominanie sobie informacji. Mieli również możliwość obejrzenia  konferencji TED (Technology, Entertainment and Design) będącej marką konferencji naukowych organizowanych corocznie przez amerykańską fundację non-profit Sapling Foundation, a dotyczącą tego jak zarządzać swoim czasem.

W celu utrwalenia materiału sprawiającego uczniom najwięcej trudności, ćwiczyli oni zagadnienia gramatyczno-leksykalne z wykorzystaniem gier zawartych w książce „Bored Games”, Wydawnictwa Preston Publishing.

 ·         „Bored Games” , Preston Publishing

·         https://www.youtube.com/watch?v=tTyKA-dUha0

·         https://www.youtube.com/watch?v=ee1I02hZHi8

·         https://www.youtube.com/watch?v=fJlXHNvmQRo

·         https://www.youtube.com/watch?v=kECHj8g6_fU

·         https://www.ted.com/talks/laura_vanderkam_how_to_gain_control_of_your_free_time

·         https://www.psychologytoday.com/us/basics/time-management

 

 

Innowacja pedagogiczna pt. Przedszkolaki ku Niepodległej

Innowacja pedagogiczna pt. Przedszkolaki ku Niepodległej

autor : mgr Wioletta Machnij

osoba wdrażająca: mgr Wioletta Machnij

 rodzaj: innowacja metodyczna

 czas trwania: 1.11.2018 r. - 15.05.2019 r.

 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie

 zakres: grupa przedszkolna 0b

 

 

OPIS:

1. Uzasadnienie potrzeby innowacji: 

Realizacja innowacji pedagogicznej pt. Przedszkolaki ku Niepodległej uzasadniona jest potrzebą przybliżenia najmłodszej części społeczności szkolnej najważniejszych wydarzeń         z dziejów ojczystego kraju i prezentacją postaci wybitnych Polaków w rocznicę 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

2. Cele:

- kształtowanie w przedszkolakach postaw miłości i szacunku do Ojczyzny,

- przybliżenie postaci oraz wydarzeń z dziejów ojczystego kraju, regionu,

- kreowanie postaw oraz wartości,

- rozwijanie zainteresowań, kreatywności, innowacyjności i samodzielności uczniów,

- integracja dzieci, rodziców, starszego pokolenia, społeczności szkolnej,

- popularyzacja wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego.     

3. Spodziewane efekty: 

- wykształcenie postawy patriotyzmu (uczniowie będą wiedzieli na czym ona polega, będą umieli podać jej przykłady na przestrzeni dziejów i współcześnie, poznają legendy, podania ludowe, symbole narodowe, staną się świadomymi Polakami oraz Europejczykami),

- poznanie postaci wybitnych Polaków,

- lepsze zrozumienie postawy tolerancji, wielokulturowości, udoskonalona zostanie umiejętność współpracy w grupie,

- rozwinięte będą zainteresowania, kreatywność, innowacyjność oraz samodzielności przedszkolaków,

- zintegrowani zostaną: dzieci, rodzice, społeczność szkolna,

- spopularyzowana zostanie wiedza z doradztwa zawodowego.

4. Sposoby ewaluacji: wywiad z dziećmi, ankieta wśród rodziców.

5. Realizacja:

Zorganizowanie wraz z dziećmi i rodzicami Roku Wielkich Polaków.

Ciekawa prezentacja jednej lub dwóch z wybranych postaci każdego miesiąca, wzbogacona     o opowieści rodziców z czasów ich dzieciństwa. Stworzenie w sali Galerii Wielkich Polaków przedstawiających najważniejsze informacje dotyczące tych osób.

 Innowacja wzbogacona o wyjścia poza teren szkoły, np. do parku miejskiego pod pomnik Józefa Piłsudskiego lub do Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, naukę patriotycznych pieśni oraz wierszy. Przewidziane włączenie uczniów gimnazjum, np. przy eksperymentach naukowych podczas przedstawienia postaci Marii Skłodowskiej – Curie.

 

Wybrane postacie do omówienia:

- Mieszko I,

- Kazimierz Wielki,

- Mikołaj Kopernik,

- Jan III Sobieski,

- Maria Skłodowska – Curie,

- Ignacy Jan Paderewski,

- Maria Konopnicka,

- Józef Piłsudski,

- Jan Paweł II.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława

tel. 23 654 37 24, e-mail: sekretariat@sp2.mlawa.pl