Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie w roku szkolnym 2019/2020

Program wychowawczo-profilaktyczny

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie

w roku szkolnym 2019/2020

 

1. Wstęp

 

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice.

Wychowanie to proces wspierania dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania  z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Profilaktyka stanowi zatem element procesu wychowania, zaś wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły  i wewnątrzszkolnymi warunkami i sposobami oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zgodnie z jego założeniami ma doprowadzić do aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia i umożliwić mu osiągnięcie szeroko rozumianego sukcesu. Zaspokajając jego potrzeby, nauczyciele, a w szczególności wychowawcy kształtują samodzielne myślenie, budują wzajemne zaufanie, uczą otwartości na drugiego człowieka, wskazują jak radzić sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi, wprowadzają normy sprzyjające postawom etycznym, zdrowemu stylowi życia bez substancji psychoaktywnych, wypracowują sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, dostarczają wiedzy o dobrym i zdrowym życiu, dają osobiste wsparcie. Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły,     w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:

 • obowiązujące akty prawne;
 • dotychczasowe doświadczenia szkoły;
 • diagnozę sytuacji wychowawczej szkoły:
 • zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli i innych pracowników szkoły propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku;
 • wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczących cenionych przez te środowiska wartości;
 • wnioski z obserwacji zachowań uczniów podczas przerw, lekcji, wyjść poza szkołę, wycieczek itp.;
 • przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku (analiza ankiet, dokumentacji szkoły, w tym sprawozdań z realizacji poprzedniego programu wychowawczo- profilaktycznego oraz na podstawie opinii wychowawców);
 • przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania.

 

2. Charakterystyka środowiska wychowawczo-profilaktycznego.

 

Diagnoza pozwoliła na identyfikację czynników ryzyka i czynników chroniących tkwiących w indywidualnych cechach i zachowaniach uczniów, w cechach środowiska szkoły i w efektach wzajemnego oddziaływania. Wyniki diagnozy przedstawia poniższe zestawienie.

 

 

Czynniki ryzyka

Czynniki chroniące

Indywidualne cechy i zachowania uczniów

- Grupa uczniów z różnymi deficytami rozwojowymi, w tym zaburzeniami ogólnorozwojowymi utrudniającymi funkcjonowanie w społeczności szkolnej:

- niepełnosprawność intelektualna,

- spektrum autyzmu,

- zagrożenie niedostosowaniem społecznym,

- dysleksja rozwojowa, dysgrafia, dysortografia.

- brak autorytetów;

- nierespektowanie norm i zasad obowiązujących w szkole, przypadki agresji rówieśniczej, zaburzenia zachowania i emocji, naruszanie dyscypliny szkolnej;

- mała ilość czasu poświęcanego na odrabianie pracy domowej i na naukę;

- niska odporność psychiczna grupy uczniów;

- grupa uczniów z nadwagą.

- Silna więź emocjonalna
z rodzicami;

- pewność siebie, poczucie własnej wartości;

- zainteresowanie nauką szkolną, motywacja do osiągania sukcesów;

- aktywność dużej grupy uczniów, udział w licznych akcjach, uroczystościach, inicjatywach, pracach zespołowych;

- przynależność do pozytywnej grupy;

- praktyki religijne, praca w wolontariacie;

-uczestniczenie w zajęciach poza-lekcyjnych.

 

 

 

 

 

Cechy środowiska uczniów i szkoły

- Brak jasnych i wyraźnych oczekiwań wobec zachowania dzieci, dewaluacja wartości, relatywizm;

- sytuacje kryzysowe w rodzinach (rozwód, separacja rodziców, brak jednego z rodziców, emigracja zarobkowa);

- zaabsorbowanie rodziców pracą, innymi zajęciami, brak czasu dla dziecka, deficyt wychowania w domu rodzinnym;

- nadmierne oczekiwania wobec dziecka, nieliczenie się z jego możliwościami;

- funkcjonowanie w trwającym procesie zmiany systemu szkolnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zainteresowanie nauką szkolną swoich dzieci większości rodziców;

- świadomość wartości wykształce-nia człowieka i dobrego przygotowania dziecka do następnych etapów kształcenia;

- zaangażowanie w sprawy szkoły części rodziców;

- potencjał zawodowy rodziców;

- potencjał zawodowy kadry pedagogicznej;

- zaangażowanie nauczycieli w pracę z uczniami;

- współpraca nauczycieli i specjalistów – obserwacja i diagnostyka zachowań uczniów;

- dobre zaplecze materialne do realizacji zadań w szkole (wyposażenie, baza, estetyka pomieszczeń);

- kompetencje kadry szkoły w zakresie profilaktyki;

- realizacja zajęć aktywizujących uczniów: edukacyjnych, kulturalnych, wychowawczych, profilaktycznych;

- uważne pełnienie dyżurów w szkole, przestrzeganie obowiązujących regulaminów i zasad bezpieczeństwa.

Efekty wzajemnych oddziaływań

- Brak woli konstruktywnego rozwiązywania problemów, koncentrowanie się na walce zamiast współpracy w sytuacji trudnej, konfliktowej;

- brak poszanowania prawa, norm, wartości i autorytetów, krytyka nauczycieli i szkoły przy dzieciach, co powoduje obawy nauczycieli przed rodzicami i ogranicza wpływ pedagogów na kształtowanie postaw uczniów;

- roszczeniowość rodziców, wymaganie od innych nie od siebie;

- brak zrozumienia uwarunkowań pracy szkoły, jej roli, możliwości oddziaływań i ograniczeń powoduje rozmycie odpowiedzialności za wychowanie

 i obniża możliwości adekwatnego oddziaływania pedagogicznego.

- Współpraca rodziców z nauczycielami, wychowawcami, specjalistami na rzecz poprawy osiągnięć uczniów oraz warunków nauki;

- modyfikowanie pracy szkoły - ciągła praca nad dostosowaniem szkoły do oczekiwań rodziców
 i zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych;

- zaangażowanie grupy rodziców i nauczycieli w inicjatywy szkolne, organizację imprez szkolnych;

integrowanie działań kadry pedagogicznej i rodziców na rzecz ochrony dzieci przed zagrożeniami współczesnego świata;

- podnoszenie kompetencji rodziców i nauczycieli w zakresie wychowania i profilaktyki.

 

3. Wartości uznawane przez społeczność szkolną

Wyniki dokonanej diagnozy wskazują, że wartościami cenionymi przez całą społeczność szkolną, czyli uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły są:

 • uczciwość,
 • zdrowie,
 • rodzina,
 • przyjaźń,
 • prawda,
 • dobro

 

 4. Sylwetka absolwenta

 

Dążeniem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika  w Mławie jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji  w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

 • jest dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków, posiadającym godność, poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych;
 • zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły;
 • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i zasady współżycia społecznego ;
 • jest uczciwy, tolerancyjny i odpowiedzialny, odróżnia dobro od zła, kieruje się zasadami moralnymi;
 • jest samodzielny, kreatywny, ambitny, ciekawy świata i wiedzy, ma różnorodne zainteresowania;
 • integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole;
 • korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia
  i technologie informatyczne, potrafi gromadzić i selekcjonować informacje;
 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych;
 • dba o własny rozwój duchowy, jest wrażliwy na piękno, szanuje dorobek ludzkości

w dziedzinie kultury i sztuki;

 • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia;

5. Cele ogólne programu

Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferach:

 • fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 • psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
 • społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 • aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na wspieraniu wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowaniu działań, których celem jest ograniczanie zachowań niepożądanych, wspieranie uczniów z grupy ryzyka oraz uczniów wymagających pomocy specjalistycznej. Cele i zadania wychowawcze i profilaktyczne szkoły są realizowane w oparciu o obowiązujące akty prawne, współpracę z rodzicami i uczniami, współpracę organów szkolnych, a także współpracę z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym (w tym instytucjami kulturalnymi) i samorządem terytorialnym.

Cele ogólne:

 1. Budowanie hierarchii systemu wartości, w którym najważniejsze jest zdrowie, życie, szacunek i kultura osobista;
 2. Integracja środowiska szkoły: uczniów, nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego;
 3. Ochrona dzieci przed zagrożeniami współczesnego świata;
 4. Wspomaganie ucznia we wszechstronnym rozwoju z uwzględnieniem jego indywidualnych cech psychofizycznych;
 5. Pomoc uczniowi w osiąganiu dojrzałości emocjonalnej, rozwijaniu kompetencji intrapersonalnych i interpersonalnych;
 6. Przeciwdziałanie pojawieniu się zachowań ryzykownych u uczniów.

6. Cele szczegółowe programu wychowawczo-profilaktycznego

 1. Rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości i szacunku do innych osób;
 2. Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 3. Przygotowanie do życia w społeczeństwie i aktywnego udziału w nim;
 4. Rozwijanie kompetencji społecznych m.in. kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości;
 5. Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze oraz kompetencji czytelniczych;
 6. Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji zawodowych i określaniu drogi dalszej edukacji;
 7. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły;
 8. Wyposażenie uczniów w umiejętności: komunikacji interpersonalnej, kontroli emocjonalnej i radzenia sobie ze stresem;
 9. Promowanie zdrowego stylu życia;
 10. Zapobieganie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.

 7. Uczestnicy programu

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:

 Dyrektor szkoły:

 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole;
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych
  lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów;
 • współpracuje z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań;
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego;
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły;
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 Rodzice:

 • mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;
 • współtworzą, znają i akceptują program wychowawczo-profilaktyczny szkoły;
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły;
 • wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa;
 • współpracują i wspierają wychowawców oraz nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;
 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci ( np. czuwają nad bezpiecznym korzystaniem z Internetu).

Wychowawcy klas:

 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie;
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów;
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy
  na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów;
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy;
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły;
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami;
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, dyrekcją szkoły, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach;
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji;
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców;
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie, integrują i kierują zespołem klasowym;
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych;
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży;
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

Nauczyciele:

 • oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych;
 • odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych;
 • udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz  o przejawianych zdolnościach;
 • wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;
 • inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;
 • reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;
 • dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów;
 • wspólnie z pedagogiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej
  dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia;
 • współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencjami i postawą;
 • proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią;
 • realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły.

Uczniowie, Samorząd Uczniowski:

 • przestrzegają statutu szkoły;
 • współorganizują imprezy i akcje szkolne;
 • znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej;
 • akceptują innych uczniów i szanują ich prawa;
 • współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;
 • kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;
 • prowadzą zdrowy tryb życia, dbają o swoje środowisko;
 • mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej, dbają o dobre imię szkoły;
 • mogą podejmować działania z zakresu wolontariatu.

Środowisko lokalne:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Sąd Rejonowy
 • Komenda Powiatowa Policja
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Miejska Biblioteka Publiczna
 • Urząd Miasta
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
 • Inne instytucje współpracujące ze szkołą przy realizacji programu (poradnie specjalistyczne, stowarzyszenia i instytucje wspierające działania ekologiczne i promujące zdrowy styl życia).

 

8. Treści dotyczące obszarów wychowania i profilaktyki zawarte w podstawach programowych przedmiotów kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.

 

Zdrowie-edukacja zdrowotna

Przedmiot

Wymagania szczegółowe. Uczeń

Edukacja wczesnoszkolna

• dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia;

• ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia człowieka;

• posługuje się numerami telefonów alarmowych, formułuje komunikat wezwania o pomoc: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej;

• posługuje się danymi osobowymi w kontakcie ze służbami mundurowymi i medycznymi, w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia;

• reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia jego lub innej osoby;

• wymienia wartości odżywcze produktów żywnościowych, ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia, ogranicza spożywanie posiłków o niskich wartościach odżywczych i niezdrowych, zachowuje umiar w spożywaniu produktów słodzonych, zna konsekwencje zjadania ich w nadmiarze;

• przygotowuje posiłki służące utrzymaniu zdrowia;

• ubiera się odpowiednio do stanu pogody, poszukuje informacji na temat pogody, wykorzystując np. Internet;

• ma świadomość, iż nieodpowiedzialne korzystanie z technologii ma wpływ na utratę zdrowia człowieka;

Informatyka

• w sposób odpowiedzialny posługuje się technologią dostosowaną do jego predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych;

Przyroda

• kształtuje umiejętności właściwego reagowania na niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu;

• doskonali umiejętności dbałości o własne ciało, jak i najbliższe otoczenie;

• poznaje siebie, swoich zdolności i rozwija zainteresowania sprzyjające motywacji do uczenia się;

Wychowanie fizyczne

• opisuje, jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla zdrowia;

• opisuje piramidę żywienia i aktywności fizycznej;

• opisuje zasady zdrowego odżywiania;

• przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży;

• przyjmuje prawidłową postawę ciała w różnych sytuacjach;

• omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia;

• wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ;

• omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny;

• wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni;

• wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących           w organizmie w okresie dojrzewania;

Technika

• przyjmuje postawy odpowiedzialności za współczesny i przyszły stan środowiska;

• kształtuje umiejętności segregowania i wtórnego wykorzystania odpadów znajdujących się w najbliższym otoczeniu;

Wychowanie do życia w rodzinie

• radzi sobie w sytuacji konfliktu, presji grupy, stresu;

Relacje - kształtowanie postaw społecznych

Przedmiot

Wymagania szczegółowe. Uczeń:

Edukacja wczesnoszkolna

• identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa   w szkole, drużyna sportowa, społeczność lokalna, naród; respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach;

• przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego  w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i zasad;

• współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię informatyczną;

• dostrzega, że każdy powinien brać odpowiedzialność za swoje wybory; -dostrzega, że lepiej poznaje siebie, bardziej się rozwija i czerpie szczęście  w relacji z innymi osobami niż w samotności;

• odkrywa, że współtworzy różne wspólnoty osób, np. rodzinę, klasę, państwo;

• ma świadomość, że każdej osobie ludzkiej, także jemu, należy się szacunek, że szacunkiem należy obdarzać także wspólnoty osób - rodzinę, klasę, naród (ojczyznę), w tym wspólnotę religijną - a także symbole tych wspólnot;

• szanuje godność każdej osoby ludzkiej oraz swoją, wyraża to swoim komunikatem werbalnym i niewerbalnym;

•  uwzględnia coraz częściej godność i dobro innych osób, podejmując decyzję o działaniu;

• wyraża szacunek wobec osób, wspólnot osób oraz ich symboli       w sytuacjach codziennych i uroczystych, przejawiając właściwe zachowanie;

• wchodzi w relacje z innymi osobami (rówieśnikami, nauczycielami), szanując to, co jest wartością dla nich, i nazywając to, co jest wartością dla niego;

• naśladuje i przyjmuje jako własne dobre zachowania na podstawie doświadczeń ze świata realnego oraz przykładów płynących z tekstów literackich, filmów i innych źródeł;

• przestrzega zasad obowiązujących we wspólnocie osób, której jest członkiem;

Informatyka

• uczestniczy w zespołowym rozwiązaniu problemu, posługując się technologią taką jak: poczta elektroniczna, forum, wirtualne środowisko kształcenia, dedykowany portal edukacyjny;

• identyfikuje i docenia korzyści płynące ze współpracy nad wspólnym rozwiązywaniem problemów;

• bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się; projektuje, tworzy i prezentuje efekty wspólnej pracy;

Przyroda

• działa na rzecz środowiska lokalnego;

• doskonali umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy     i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole;

Wychowanie fizyczne

• uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując zasady „czystej gry": szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego; potrafi właściwie zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki, podziękować za wspólną grę;

• pełni rolę organizatora, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych;

• wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania;

• wyjaśnia, jak należy zachować się w sytuacjach związanych z aktywnością taneczną;

• omawia znaczenie dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci;

• identyfikuje swoje mocne strony, budując poczucie własnej wartości, planuje sposoby rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować;

• wykazuje kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowych; -wykazuje umiejętność adekwatnej samooceny swoich możliwości psychofizycznych;

• współpracuje w grupie, szanując poglądy i wysiłki innych ludzi, wykazując asertywność i empatię;

• motywuje innych do udziału w aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. osoby niepełnosprawne, osoby starsze);

Wychowanie do życia w rodzinie

• zna i stosuje zasady savoir-vivre'u w różnych sytuacjach społecznych;

• rozumie zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej i jej znaczenie w relacjach interpersonalnych; przyjmuje odpowiedzialność za manifestowane reakcje, wypowiadane i pisane słowa;

• kształtuje i wyraża postawy asertywne, gdy nie może lub nie powinien czegoś wykonać, stara się odmawiać tak, by nie ranić drugiego;

• bierze udział w życiu społecznym przez: wolontariat, stowarzyszenia, grupy nieformalne i aktywność indywidualną; ujawnia wrażliwość na osoby potrzebujące pomocy i zna konkretne sposoby jej udzielania;

Kultura - wartości, normy i wzory zachowań

Przedmiot

Wymagania szczegółowe. Uczeń:

Edukacja

wczesnoszkolna

• ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości, takich jak: godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, uczciwość, wdzięczność oraz inne respektowane przez środowisko szkolne;

• szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów, przedstawia i porównuje zwyczaje ludzi, np. dotyczące świąt w różnych regionach Polski, a także w różnych krajach;

• określa, co jest dobre, a co jest złe, w otaczającym go świecie i w świecie poznawanych tekstów oraz podaje uzasadnienie swojego zdania;

• odróżnia szczęście od doraźnie odczuwanej przyjemności i poznaje, że dobro jest źródłem szczęścia własnego oraz innych osób;

• odkrywa, że wspólnota osób, której jest członkiem, ustanawia swoje zasady (normy) i oczekuje ich respektowania;

Język polski

• kształtuje umiejętność uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;

Historia

• poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje;

Muzyka

• poznaje i popularyzuje przykłady muzycznej twórczości ludowej, obrzędy, zwyczaje, tradycje swojego regionu;

• zna repertuar kulturalnego człowieka, orientuje się w sztandarowych utworach z dziejów historii muzyki i współczesnej kultury muzycznej oraz wartościowej muzyki popularnej;

• zna i wymienia instytucje upowszechniające kulturę muzyczną we własnym regionie, kraju i na świecie, a także śledzi wydarzenia artystyczne;

• uczestniczy w tworzeniu artystycznych projektów edukacyjnych o charakterze interdyscyplinarnym (również z wykorzystaniem technologii informacyjnej);

• angażuje się w kreowanie kultury artystycznej swojej szkoły i najbliższego środowiska;

• uczestniczy realnie lub wirtualnie w różnorodnych wydarzeniach muzycznych;

• stosuje zasady wynikające ze świadomego korzystania i uczestniczenia w dorobku kultury muzycznej: odpowiednie zachowanie podczas koncertu, przedstawienia operowego itp., tolerancja dla preferencji muzycznych innych osób oraz szacunek dla twórców i wykonawców;

Plastyka

• zna dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia, wymienia zabytki i dzieła architektury (historycznej i współczesnej);

• zapoznaje się z twórczością artystów w obrębie „małej ojczyzny";

Przyroda

• kształtuje postawy związane z tożsamością kulturową regionu;

Informatyka

• opisuje kwestie etyczne związane z wykorzystaniem komputerów i sieci komputerowych, takie jak: bezpieczeństwo, cyfrowa tożsamość, prywatność, własność intelektualna, równy dostęp do informacji i dzielenie się informacją;

• postępuje etycznie w pracy z informacjami;

Wychowanie do życia w rodzinie

• jest odpowiedzialny za własny rozwój i samowychowanie

Bezpieczeństwo - profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

Przedmiot

Wymagania szczegółowe. Uczeń:

Edukacja

wczesnoszkolna

• wyjaśnia, iż wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki, wymienia własne prawa i obowiązki, przestrzega ich i stosuje je w codziennym życiu;

• rozróżnia podstawowe znaki drogowe, stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i miejscach publicznych; przestrzega zasad zachowania się środkach publicznego transportu zbiorowego;

• stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole, odnajduje drogę ewakuacyjną, rozpoznaje znaki i symbole informujące o różnych rodzajach niebezpieczeństw oraz zachowuje się zgodnie z informacją w nich zawartą; stosuje zasady bezpiecznej zabawy w różnych warunkach i porach roku;

• ma świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego, np. nagła zmiana pogody, huragan, ulewne deszcze, burza, susza oraz ich następstwa: powódź, pożar, piorun; określa odpowiednie sposoby zachowania się człowieka w takich sytuacjach;

• stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych, rozumie i respektuje ograniczenia związane z czasem pracy z takimi urządzeniami, oraz stosuje zasady netykiety;

• rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, zwłaszcza w sieci Internet;

Informatyka

• rozróżnia pozytywne i negatywne zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, w tym zwłaszcza w sieci Internet;

• przestrzega ogólnie przyjęte zasady związane z bezpieczeństwem   w Internecie;

• posługuje się technologią zgodnie z przyjętymi zasadami i prawem;

• przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

• uznaje i respektuje prawo do prywatności danych i informacji oraz prawo do własności intelektualnej;

• wymienia zagrożenia związane z powszechnym dostępem do technologii oraz do informacji i opisuje metody wystrzegania się ich;

• stosuje profilaktykę antywirusową i potrafi zabezpieczyć przed zagrożeniem komputer wraz z zawartymi w nim informacjami;

• ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególności w sieci, pod względem rzetelności i wiarygodności w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji, docenia znaczenie otwartych zasobów w sieci i korzysta z nich;

Wychowanie

fizyczne

• omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach   w różnych porach roku;

•omawia konsekwencje zdrowotne stosowania używek w odniesieniu do podejmowania aktywności fizycznej;

• wymienia zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego;

• wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów            w czasie zajęć ruchowych, omawia sposoby zapobiegania im;

• wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu;

Technika

• przewiduje zagrożenia płynące z niewłaściwego użytkowania sprzętu technicznego;

• analizuje sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu podczas pracy          z narzędziami i urządzeniami (procedura postępowania podczas wypadku przy pracy; umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w typowych sytuacjach zagrożenia);

Wychowanie do życia w rodzinie

• świadomie i odpowiedzialnie korzysta ze środków społecznego przekazu,     w tym z Internetu, dokonując wyboru określonych treści i limitując czas im poświęcany;

 

9. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach I-III

OBSZAR

ZADANIA

Zdrowie - edukacja zdrowotna

(sfera fizyczna)

• zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia;

• zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;

• przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym;

• kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;

• rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;

• kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego;

• uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;

• kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa lub porażki.

Relacje - kształtowanie postaw społecznych

(sfera społeczna)

• kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;

• rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń;

• kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;

• kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji    z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi,  z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;

• przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;

• zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;

• rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.

Kultura - wartości, normy, wzory zachowań

(sfera aksjologiczna)

• kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się;

• kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła;

• kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;

• kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;

• kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji;

• inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia;

• przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;

• przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań;

• wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli   i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;

• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji;

• kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;

• kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.

Bezpieczeństwo - profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)-

(sfera psychiczna)

• zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;

• kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz na niebezpieczeństwa wynikające z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu, multimediów;

• przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach;

•przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji,

zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym;

• kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy

 10. Treści wychowawczo - profilaktyczne do realizacji klasach IV-V

 

Klasa  V

Obszar

Zadania

Forma realizacji

Termin

odpowiedzialni

ZDROWIE - edukacja zdrowotna

Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich demotywują.

Jak sobie radzić ze stresem? Jak podejmować decyzje? - zajęcia z zakresu radzenia sobie ze stresem oraz technik uczenia się

Wg potrzeb

Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog

Prowadzenie rozmów motywujących z uczniami.

Wg potrzeb

Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog, rodzice

Lekcje wychowawcze pod hasłem „Chcę być dobrym uczniem”.

Wg planu pracy wychowawcy

Wychowawcy

Udzielanie pochwał podczas apeli podsumowujących pracę dydaktyczno – wychowawczą (stosowanie pozytywnych wzmocnień)

W ciągu roku

Dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, koła teatralnego itp.

W ciągu roku

Nauczyciele, opiekunowie koła teatralnego, pozalekcyjnych zajęć sportowych

Nabywanie umiejętności gromadzenia i porządkowania wiedzy o sobie, rozpoznawania własnych cech osobowości. Kształtowanie adekwatnej samooceny oraz umiejętności wyznaczania sobie celów krótko- i długoterminowych.

Zajęcia z wychowawcą poświęcone samopoznaniu uczniów np.: „Hierarchia wartości w naszym życiu”, „:Jaki jestem, autocharakterystyka”, „Jaki jestem i kim chciałbym być”.

Wg planu pracy wychowawcy

Wychowawcy

Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. Zapoznanie z ich drogą kariery zawodowej.

Wg potrzeb

Wychowawcy, rodzice, zaproszeni goście

Lekcje wychowawcze poświęcone rozwijaniu umiejętności gospodarowania czasem.

Wg planu pracy wychowawcy

Wychowawcy

Analiza własnych niepowodzeń – rozmowy indywidualne z uczniami

Wg potrzeb

Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog, rodzice

Likwidowanie deficytów rozwojowych u dzieci. Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania ograniczeń i niedoskonałości.

Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dostosowanie metod pracy do potrzeb uczniów.

Rok szkolny

Wszyscy nauczyciele, nauczyciele specjaliści

Prowadzenie zajęć uwzględniających potrzeby uczniów: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

Rok szkolny

Nauczyciele, psycholog, pedagog, logopeda, rodzice

Pomoc w odrabianiu lekcji.

Wg potrzeb

Nauczyciele świetlicy szkolnej

Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji postaw prozdrowotnych. Promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

Stosowanie ciekawych form ruchu na zajęciach sportowych.

Cały rok

Nauczyciele wychowania fizycznego

Realizacja gazetek tematycznych poświęconych zdrowiu we współpracy ze szkolnym kołem PCK

Co miesiąc

Klasowi liderzy zdrowia, wychowawcy, pedagog, Szkolne Koło PCK

Uczestnictwo w programach profilaktycznych realizowanych w szkole we współpracy z MOPS oraz innymi instytucjami np. Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

Listopad 2019,

wg potrzeb

MOPS, dyrektor, wychowawcy, realizatorzy programów

Uczestnictwo w działaniach profilaktycznych w ramach Mławskich Dni Profilaktyki

Kwiecień/maj 2020

Wychowawcy

Udział w grach i zabawach sportowych podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka

Czerwiec 2020

Wychowawcy, nauczyciele wychowania fizycznego, rodzice, SU

Lekcje wychowawcze ( pogadanki, scenki, spotkania z fachowcami) dotyczące higieny osobistej.

Wg planu pracy wychowawcy

Wychowawcy, pielęgniarka szkolna, zaproszeni specjaliści

Zapobieganie wszawicy

Wg potrzeb

Wychowawcy, pielęgniarka szkolna, rodzice

Lekcje wychowawcze poświęcone promowaniu zdrowego trybu życia, podczas lekcji biologii i wychowania fizycznego

Wg planu pracy wychowawcy

Wychowawca, nauczyciele przedmiotów

Uczestniczenie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych itp.

Cały rok

Nauczyciele wychowania fizycznego

Organizacja wycieczek nastawionych na aktywność ruchową

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, rodzice

Dostosowanie sprzętu szkolnego do wzrostu oraz indywidualnych potrzeb ucznia.

Cały rok

Dyrektor, wychowawcy, kierownik gospodarczy

Fluoryzacja i zachęcanie do dbania o higienę jamy ustnej.

Wg harmonogramu fluoryzacji

Rodzice, wychowawcy, pielęgniarka szkolna

Zwracanie uwagi na  ubiór odpowiedni do pogody.

Cały rok

Rodzice, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły

Zwracanie uwagi na właściwą postawę ciała.

Cały rok

Rodzice, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły

Realizowanie „Programu dla szkół” – zaopatrzenie uczniów w warzywa i owoce oraz mleko i przetwory mleczne.

rok szkolny

Dyrektor, wychowawcy, pracownicy obsługi

Lekcje wychowawcze, lekcje biologii poświęcone zasadom prawidłowego odżywiania się oraz szkodliwości spożywania napojów energetycznych

Wg planu pracy wychowawcy, nauczycieli biologii

Wychowawcy, nauczyciele biologii, rodzice

Świadome spożywanie wartościowego drugiego śniadania.

Cały rok

Rodzice, wychowawcy, nauczyciele

Rozsądne zakupy w sklepiku szkolnym – dokonywanie świadomych wyborów z korzyścią dla zdrowia.

Cały rok

Rodzice, wychowawcy

 

Obszar

Zadania

Forma realizacji

Termin

Odpowiedzialni

RELACJE – kształtowanie postaw społecznych

Poznanie praw i obowiązków ucznia. Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy.

Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb.

Przypomnienie zapisów zawartych w Statucie szkoły, dotyczących praw i obowiązków uczniów.

wrzesień

Wychowawcy

Systematyczne monitorowanie obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice

Kształtowanie pozytywnych relacji w klasie.

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice

Integracja uczniów i rodziców podczas organizowanych imprez, zabaw, wycieczek.

Wg potrzeb

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice

„Mam prawo do wyrażania własnych opinii” kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się z otoczeniem społecznym.

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice

Stosowanie zwrotów grzecznościowych w szkole i konsekwentne reagowanie na przejawy agresji.

Cały rok

Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice

Rozpoznawanie przyczyn ataków agresji, obserwacja i monitorowanie zmian zachowań uczniów (omawianie przyczyn  konfliktów z uczniami oraz rodzicami).

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog, rodzice

Eliminacja wulgaryzmów.

Cały rok

Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice

Promowanie zasad szacunku, zaufania i życzliwości.

Cały rok

Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice

Organizowanie spotkań, prelekcji, spektakli profilaktycznych.

Wg potrzeb

Dyrektor, wychowawcy, pedagog, instytucje wspierające szkołę

Bieżące informowanie rodziców o przejawach agresji.

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog

Zajęcia kształtujące i rozwijające postawy asertywne, np.: „Czy potrafię odmówić, mieć inne zdanie (człowiek asertywny)?”

Wg potrzeb

Wychowawcy, psycholog, pedagog

Kształtowanie umiejętności właściwego przedstawiania i obrony własnych poglądów i opinii

Cały rok

Wychowawcy, wszyscy nauczyciele, psycholog, pedagog

Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów rozwiązywania problemów, na nową wiedzę.

Okazywanie szacunku nauczycielom i pracownikom szkoły, rodzicom, kolegom i osobom starszym.

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, uczniowie, rodzice

Wzmacnianie pozytywnych zachowań uczniów, w tym wyróżnianie uczniów o wysokiej kulturze osobistej poprzez udzielanie pochwał indywidualnie, na forum klasy i szkoły.

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, dyrektor, rodzice

Zajęcia z wychowawcą poświęcone samopoznaniu uczniów np.: „Czy warto być uczciwym? Uczciwość – dylemat  współczesnego człowieka.

Wg planu pracy wychowawcy

Wychowawcy, rodzice

Organizowanie uroczystości klasowych (np. Dzień Chłopaka, Andrzejki, Dzień Matki).

Zgodnie z harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych/ wg potrzeb

Wychowawcy, rodzice, uczniowie

Uświadamianie uczniom i ich rodzicom zagrożeń wynikających z aktów przemocy.

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog

Wspieranie uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych

Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dostosowanie metod pracy do potrzeb uczniów.

Cały rok

Wszyscy nauczyciele, nauczyciele specjaliści, rodzice

Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat).

Zajęcia z wychowawcą dotyczące idei wolontariatu np.:”Jak pomagać innym?”, „Wolontariusz – bohater naszych czasów”.

Wg planu pracy wychowawcy

Wychowawcy, opiekunowie szkolnego wolontariatu

Pomoc koleżeńska w przypadku choroby, dłuższej nieobecności w szkole, trudności w nauce (we współpracy z rodzicami)

Wg potrzeb

Wychowawcy, zainteresowani uczniowie i rodzice

Propagowanie i udział w akcjach charytatywnych

Wg potrzeb

Wychowawcy, opiekunowie szkolnego wolontariatu, rodzice

Udział w akcjach charytatywnych: zbiórka książek, przyborów szkolnych, zabawek, odzieży dla najbardziej potrzebujących, np. wychowanków Domu Dziecka

Wg potrzeb lub II półrocze

Wychowawcy, opiekunowie wolontariatu, wolontariat, rodzice

Wzmacnianie odpowiedzialności za mienie własne i społeczne.

Dyżury nauczycieli podczas przerw.

Wg harmonogramu dyżurów

Nauczyciele, zespół do spraw bezpieczeństwa

Wypełnianie obowiązków dyżurnych klasowych

Cały rok

Wychowawca, nauczyciele, dyżurni uczniowie, rodzice

Dbałość o porządek i atrakcyjny wygląd sal lekcyjnych

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, uczniowie

Dbałość o gazetki szkolne

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, uczniowie

Udział w konkursie na najładniej udekorowaną salę świąteczną.

Grudzień 2019

Wychowawcy, Samorząd Uczniowski

Rozwijanie poczucia przynależności do grupy (samorząd uczniowski, drużyna, klasa, szkoła).

Uczestnictwo w pracach Samorządu Uczniowskiego

Członkowie Prezydium SU oraz wszyscy chętni

Prezydium SU, Opiekunowie SU

Uczestnictwo w wyborach członków prezydium SU

Maj 2020

Wychowawcy, prezydium SU, opiekunowie SU

Współpraca uczniów podczas zajęć lekcyjnych oraz zajęć sportowych

Cały rok

Nauczyciele

Udział w konkursach i zawodach – reprezentowanie szkoły

Wg potrzeb

Nauczyciele, rodzice

Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości lokalnych.

Wg potrzeb

Nauczyciele

Poznanie sylwetki patrona szkoły – podczas zajęć z wychowawcą i lekcji historii;

Wg planu pracy wychowawcy oraz tematyki zajęć z historii np. luty/maj 2020

Wychowawcy, nauczyciele historii

Wycieczki i spotkania integrujące grupę klasową, np. wieczorki klasowe, dyskoteki.

Współdziałanie podczas organizacji pikniku z okazji Dnia Dziecka

Wg planu pracy wychowawcy oraz wg harmonogramu imprez szkolnych

Wychowawcy, zainteresowani uczniowie i rodzice

Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących         i autorytetów.

Znaczenie rodziny dla kształtowania wartości w życiu człowieka – zajęcia z wychowawcą, lekcje wdż,

rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami

Wg planu pracy wychowawcy oraz tematyki zajęć z wdż; Wg potrzeb

Wychowawcy, rodzice, nauczyciele wdż, psycholog, pedagog

Współpraca z rodzicami

Zapoznanie rodziców z głównymi aktami i programami szkoły oraz współpraca przy ich tworzeniu.

wrzesień

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele, administrator internetowej strony szkoły

Czynna współpraca nauczycieli z rodzicami. Zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne, wycieczki.

Cały rok/ wg potrzeb

Wychowawcy, nauczyciele

Pedagogizacja rodziców.

Raz na półrocze

Wychowawcy, pedagog, psycholog

Uwzględnienie propozycji Rady Rodziców przy organizacji imprez szkolnych.

Na bieżąco

Organizatorzy imprez szkolnych

Wspólne organizowanie imprez.

Zgodnie z harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych/ wg potrzeb

Organizatorzy imprez szkolnych, wychowawcy, nauczyciele

Podnoszenie wiedzy pedagogicznej rodziców poprzez spotkania ze specjalistami.

Listopad 2019/ wg potrzeb

Wychowawcy, realizatorzy programów profilaktycznych

Współpraca z Radą Rodziców i klasowymi oddziałami rady rodziców.

Na bieżąco

Wychowawcy, dyrektor

Pomoc rodzinom znajdującym się           w trudnej sytuacji materialnej.

Wg potrzeb

Wychowawcy, pedagog

 

Obszar

Zadania

Forma realizacji

Termin

Odpowiedzialni

KULTURA – wartości, normy i wzory zachowań

Wychowanie do wartości:

- Szacunek dla kultury i dorobku narodowego.

- Patriotyzm - kształtowanie postaw patriotycznych i więzi z własnym regionem oraz społecznością szkolną, lokalną, ogólnopolską i europejską;

- Tolerancja i szacunek wobec innych narodów, religii i tradycji kulturowych;

- Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.

- Kształtowanie umiejętności życia w społeczeństwie.

Uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska lokalnego i ogólnopolskiego poprzez oglądanie spektakli teatralnych prezentowanych w Mławie, wycieczki do kin, teatrów i muzeów.

W ciągu roku

Dyrektor, wychowawcy, rodzice,

Zachęcanie do udziału w konkursach plastycznych, fotograficznych, literackich itp.

W ciągu roku

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice

Obchody dnia św. Patryka

Marzec 2020

Wychowawcy, nauczyciele języka angielskiego

Tradycje świąt Bożego Narodzenia w krajach anglojęzycznych i na świecie

Grudzień 2019

Wychowawcy, nauczyciele języka angielskiego

Kultywowanie polskich tradycji                 i zwyczajów: – konkurs na „Najładniej udekorowaną salę świąteczną”;

- szkolne obchody „Mikołajek”

Grudzień 2019

Wychowawcy, SU, Rada Rodziców

Opieka nad miejscami pamięci narodowej – porządkowanie cmentarzy przed dniem „Wszystkich świętych”

Październik 2019

Wolontariat

Lekcje muzealne, wycieczki, spotkania   z ciekawymi ludźmi (artystami i twórcami regionalnymi), przedstawicielami samorządu lokalnego.

W ciągu roku

Wychowawcy, nauczyciele, biblioteka szkolna

Udział uczniów w uroczystościach patriotycznych

W ciągu roku

Wychowawcy, nauczyciele, uczniowie, poczet sztandarowy, Samorząd Uczniowski, rodzice

Uroczyste obchody 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę: - akademia okolicznościowa;

Listopad 2019

Wychowawcy, nauczyciele. uczniowie, poczet sztandarowy, Samorząd Uczniowski, rodzice

Organizacja apeli okolicznościowych.

Zgodnie z harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych

Nauczyciele, wychowawcy, SU

Przybliżenie wiedzy związanej z regio-nem, w którym żyjemy – „Spacerkiem po Mławie”.

W ciągu roku szkolnego

Wychowawcy, nauczyciele historii, geografii

Nawiązanie kontaktów z kolegami ze szkół imienia Mikołaja Kopernika.

W miarę możliwości

Wychowawcy, nauczyciele historii, języka polskiego, języka angielskiego

Popularyzujemy sylwetkę Mikołaja Kopernika w różnych formach w szkole  i środowisku lokalnym.

W miarę możliwości

Wychowawcy, nauczyciele historii, języka polskiego, języka angielskiego rodzice

Spotkania z interesującymi ludźmi, przedstawicielami różnych zawodów

Wg potrzeb

Wychowawcy, rodzice

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci. Kształtowanie umiejętności świadomego korzystania z mediów. Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.

Rozpoznawanie i kierowanie zainteresowaniami literackimi.

Rok szkolny

Wychowawcy, nauczyciele języka polskiego, bibliotekarz, rodzice

Wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się.

Rok szkolny

Wychowawcy, nauczyciele języka polskiego, bibliotekarz, rodzice

Prowadzenie różnych form pracy            z czytelnikiem: rozmowy o książkach, udzielanie porad w wyborach czytelniczych, gry literackie, konkursy, głośne czytanie.

Rok szkolny

Wychowawcy, nauczyciele języka polskiego, bibliotekarz, rodzice

Udział w konkursach czytelniczych organizowanych przez szkolną bibliotekę.

Zgodnie z harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych

Wychowawcy, nauczyciele języka polskiego, bibliotekarz, rodzice

Wykorzystywanie technologii informacyjnej podczas zajęć lekcyjnych

Rok szkolny

Nauczyciele, psycholog, pedagog

Kształtowanie umiejętności świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji

Rok szkolny

Nauczyciele, wychowawcy, bibliotekarz, rodzice

Współpraca z lokalnym rynkiem mediów (prasa. portale internetowe, Radio 7, telewizja lokalna)

Wg potrzeb

Dyrektor, nauczyciele. Bibliotekarz, rodzice

Uczestniczenie w kołach zainteresowań, pozalekcyjnych zajęciach sportowych itp.

Rok szkolny

Wychowawcy, opiekunowie kół zainteresowań, nauczyciele wychowania fizycznego

Prezentowanie na zajęciach z wychowawcą zainteresowań i pasji uczniów.

Wg potrzeb

wychowawcy

Przypomnienie praw i obowiązków uczniów  i zasad BHP.

wrzesień

wychowawcy

Budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw.

Organizowanie apeli promujących frekwencję i kulturę osobistą.

Cyklicznie

Dyrektor, wychowawcy, koordynator ds. bezpieczeństwa

Wskazywanie znaczenia szacunku, uczciwości koleżeństwa i przyjaźni dla rozwoju prawidłowych relacji międzyludzkich

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog, rodzice

Udział w pracach koła teatralnego

Cały rok

Opiekunowie koła teatralnego

Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji.

Jakie są akceptowane formy wyrażania emocji? – lekcje wychowawcze

Zgodnie z planem pracy wychowawcy lub wg potrzeb

Wychowawcy, psycholog, pedagog

Lekcje wychowawcze – m.in. pogadanki, scenki n.t. agresji i budowania dobrych relacji z innymi, akceptacji inności

Zgodnie z planem wychowawcy

wychowawcy

Prowadzenie rozmów mediacyjnych w sytuacjach konfliktowych

Cały rok

Wychowawcy, psycholog, pedagog, rodzice

Przypomnienie i konsekwentne egzekwowanie zasad dotyczących praw i obowiązków uczniów (szczególnie zapisu w sprawie odpowiedniego wyglądu ucznia w szkole, kultury osobistej – w tym kultury słowa i zasad BHP.

Wrzesień/cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice

Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.

Zajęcia poświęcone zasadom savoir-vivre’u

Wg planu pracy wychowawcy

wychowawcy

Stałe monitorowanie kultury słowa         i zwracanie uwagi na poprawność językową.

Cały rok

Wszyscy pracownicy szkoły, rodzice

 

Obszar

Zadania

Forma realizacji

Termin

Odpowiedzialni

BEZPIECZEŃSTWO – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

Diagnoza sytuacji wychowawczej w poszczególnych klasach

Obserwacja, analiza zachowania, rozmowy, ankiety.

Wrzesień 2019

Wychowawcy

Opracowanie planu pracy wychowawcy

Październik 2019

Wychowawcy

Monitorowanie sytuacji wychowawczej i pojawiających się ewentualnych problemów

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog, rodzice

Zapoznanie ze Statutem, Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, Przedmiotowymi Zasadami Oceniania, regulaminami i procedurami obowiązującymi w szkole podczas zajęć z wychowawcą oraz spotkań z rodzica-mi.

Wrzesień/cały rok

Wychowawcy

Zapoznanie uczniów i rodziców ze Statutem oraz obowiązującymi w szkole procedurami i regulaminami

Zamieszczenie w/w dokumentów na stronie internetowej szkoły.

Wrzesień/cały rok

Administrator strony internetowej

Przypomnienie zasad korzystania z pomieszczeń szkoły (szatnie, sanitariaty, hale sportowe, świetlica, stołówka) oraz z zasadami poruszania się po korytarzach holach i klatkach schodowych

Wrzesień 2019

Wychowawcy

Rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażowania się w prawidłowe i zdrowe zachowania.

Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów dzięki sprawnie działającemu monitoringowi wizyjnemu.

Cały rok

Dyrektor, administrator systemu wizyjnego, pedagog, koordynator do spraw bezpieczeństwa

Pełnienie dyżurów przez nauczycieli

Wg harmonogramu dyżurów

Nauczyciele, zespół do spraw bezpieczeństwa

Przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mławie

Wrzesień 2019

Dyrektor, nauczyciele, wszyscy pracownicy szkoły

Organizowanie spotkań ze specjalistami w celu zaznajomienia uczniów z prawem oraz skutkami jego naruszania.

Wg potrzeb

Dyrektor, pedagog, wychowawcy, zaproszeni specjaliści

Konsekwentne reagowanie na przejawy agresji i niewłaściwego zachowania.

Cały rok

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog, koordynator do spraw bezpieczeństwa, rodzice

Nadzorowanie osób przychodzących do szkoły – zapobieganie sytuacjom niebezpiecznym

Cały rok

Pracownicy obsługi

Przestrzeganie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych

Wg potrzeb

Wszyscy pracownicy szkoły

Kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności w kontaktach  z nieznajomymi. Nauka mówienia „nie” w określonych sytuacjach. Kształtowanie umiejętności zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach.

cały rok

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog, koordynator do spraw bezpieczeństwa, rodzice

Zabezpieczenie ucznia przed nieszczęśliwymi wypadkami – realizacja treści związanych z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach zajęć lekcyjnych. Pogadanka, prezentacja, ćwiczenia praktyczne.

W ciągu roku

Wychowawcy, nauczyciele biologii, pielęgniarka szkolna, zaproszeni specjaliści, np. ratownicy medyczni

Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania. Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na motywację do podejmowania różnorodnych zachowań.

Jak rozwiązywać konflikty i postępować bez przemocy?  Zajęcia uświadamiające konsekwencje agresywnych zachowań.

W ciągu roku

Wychowawcy, pedagog, psycholog szkolny

Zajęcia poświęcone asertywności

W ciągu roku

Wychowawcy, pedagog, psycholog szkolny

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i Internetu.

Zajęcia z wychowawcą poświęcone sposobom spędzania wolnego czasu, aktywnego i biernego wypoczynku, lekcje wdż, informatyki.

Wg. planu pracy wychowawcy, zgodnie z tematyką zajęć wdż i informatyki

Wychowawcy psycholog, pedagog, nauczyciele wdż, nauczyciel informatyki

Spotkanie z funkcjonariuszami Policji poświęcone zagrożeniom w cyberprzestrzeni

Wg potrzeb

Dyrektor, pedagog, funkcjonariusze KPP w Mławie

Indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami

Wg potrzeb

Wychowawcy, psycholog, pedagog, rodzice

Pedagogizacja rodziców dotycząca problematyki uzależnień od cyberprzestrzeni

II półrocze

Psycholog, pedagog, wychowawcy

Rozmowy indywidualne, zajęcia z wychowawcą, dyskusje w klasach dotyczące agresji w cyberprzestrzeni      i sposobom ich rozwiązywania

Wg potrzeb

Wychowawcy, psycholog, pedagog

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji. Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów.

Zajęcia psychoedukacyjne „Trening zastępowania agresji”

Wg potrzeb

Wychowawcy, psycholog, pedagog, nauczyciele wdż

Mediacje szkolne, zajęcia klasowe, spotkania ze specjalistami, lekcje wdż itp

Wg potrzeb

Wychowawcy, psycholog, pedagog

Prowadzenie apeli promujących sukcesy, wysoką frekwencję i właściwe zachowanie

cyklicznie

Dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy

Zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych.

Spotkanie z funkcjonariuszami Policji poświęcone zagrożeniom w cyberprzestrzeni

Wg potrzeb

Dyrektor, pedagog, funkcjonariusze KPP w Mławie

Zajęcia z wychowawcą poświęcone problematyce uzależnień, lekcje wdż, biologii

Wg planu pracy wychowawcy, zgodnie z tematyką zajęć wdż, biologii

Wychowawca, nauczyciele wdż, nauczyciel biologii, pedagog, psycholog

Dostarczenie uczniom wiedzy o szkodliwości używek: palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze).

Wg planu pracy wychowawcy, wg potrzeb

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, zaproszeni specjaliści (lekarze, pracownicy Sanepidu).

Zajęcia uświadamiające szkodliwość zażywania środków powszechnie dostępnych, np.: „Nigdy nie sięgaj sam po leki”, „Czy zawsze mogę spróbować  tego, czym poczęstuje mnie kolega, koleżanka lub osoba obca”

Wg planu pracy wychowawcy, wg potrzeb

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice

Uczestnictwo w programach profilaktycznych realizowanych             w szkole we współpracy z MOPS oraz innymi instytucjami.

Listopad 2019

MOPS, realizatorzy programów profilaktycznych, psycholog, pedagog

Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posia-dania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych – lekcje wychowawcze, spotkania ze specja-listami, gazetki klasowe i szkolne, zebrania z rodzicami.

Wg planu pracy wychowawcy, wg potrzeb

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, funkcjonariusze policji lub pracownicy sądu, klasowi liderzy zdrowia

 

Klasa VI

Obszar

Zadania

Forma realizacji

Termin

odpowiedzialni

ZDROWIE - edukacja zdrowotna

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości.

 

Zajęcia z wychowawcą poświęcone samopoznaniu uczniów np.: „Hierarchia wartości w naszym życiu”, „:Jaki jestem, autocharakterystyka”, „Jaki jestem i kim chciałbym być”.

Wg planu pracy wychowawcy

Wychowawcy

Lekcje wychowawcze pod hasłem „Chcę być dobrym uczniem”.

Wg planu pracy wychowawcy

Wychowawcy

Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. Zapoznanie z ich drogą kariery zawodowej.

Wg potrzeb

Wychowawcy, rodzice, zaproszeni goście

Lekcje wychowawcze poświęcone rozwijaniu umiejętności gospodarowania czasem.

Wg planu pracy wychowawcy

Wychowawcy

Analiza własnych niepowodzeń – rozmowy indywidualne z uczniami

Wg potrzeb

Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog, rodzice

Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych i słabych stron.

Likwidowanie deficytów rozwojowych u dzieci.

Jak sobie radzić ze stresem? Jak podejmować decyzje? - zajęcia z zakresu radzenia sobie ze stresem oraz technik uczenia się

Wg potrzeb

Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog

Udzielanie pochwał podczas apeli podsumowujących pracę dydaktyczno – wychowawczą (stosowanie pozytywnych wzmocnień)

W ciągu roku

Dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy

Prowadzenie rozmów motywujących z uczniami.

Wg potrzeb

Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog, rodzice

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, koła teatralnego, wolontariatu itp.

W ciągu roku

Nauczyciele, opiekunowie koła teatralnego, wolontariatu, zajęć pozalekcyjnych

Udział w konkursach i zawodach – reprezentowanie szkoły

Wg harmonogramu konkursów i zawodów/ rok szkolny

Nauczyciele, rodzice

Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dostosowanie metod pracy do potrzeb uczniów.

Rok szkolny

Wszyscy nauczyciele, nauczyciele specjaliści

Prowadzenie zajęć uwzględniających potrzeby uczniów: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

Rok szkolny

Nauczyciele, psycholog, pedagog, logopeda, rodzice

Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako najważniejszych wartości. Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego.

Stosowanie ciekawych form ruchu na zajęciach sportowych.

Cały rok

Nauczyciele wychowania fizycznego

Realizacja gazetek tematycznych poświęconych zdrowiu we współpracy z liderami zdrowia i wychowawcami

Co miesiąc

Klasowi liderzy zdrowia, wychowawcy, pedagog,

Uczestnictwo w programach profilaktycznych realizowanych w szkole we współpracy z MOPS oraz innymi instytucjami np. Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

Listopad 2019,

wg potrzeb

MOPS, dyrektor, wychowawcy, realizatorzy programów

Uczestnictwo w działaniach profilaktycznych w ramach Mławskich Dni Profilaktyki

Kwiecień/maj 2020

Wychowawcy

Organizowanie spotkań, prelekcji, spektakli profilaktycznych.

Wg potrzeb

Dyrektor, wychowawcy, pedagog, instytucje wspierające szkołę

Udział w grach i zabawach sportowych podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka

Czerwiec 2020

Wychowawcy, nauczyciele wychowania fizycznego, rodzice, SU

Lekcje wychowawcze ( pogadanki, scenki, spotkania z fachowcami) dotyczące higieny osobistej.

Wg planu pracy wychowawcy

Wychowawcy, pielęgniarka szkolna, zaproszeni specjaliści

Zapobieganie wszawicy

Wg potrzeb

Wychowawcy, pielęgniarka szkolna, rodzice

Lekcje wychowawcze poświęcone promowaniu zdrowego trybu życia, podczas lekcji biologii i wychowania fizycznego

Wg planu pracy wychowawcy

Wychowawca, nauczyciele przedmiotów

Uczestniczenie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych itp.

Cały rok

Nauczyciele wychowania fizycznego

Udział uczniów w zawodach sportowych

Wg harmonogramu zawodów

Nauczyciele wychowania fizycznego, uczniowie, rodzice

Organizacja wycieczek nastawionych na aktywność ruchową

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, rodzice

Dostosowanie sprzętu szkolnego do wzrostu oraz indywidualnych potrzeb ucznia.

Cały rok/ wg potrzeb

Dyrektor, wychowawcy, kierownik gospodarczy

Fluoryzacja i zachęcanie do dbania o higienę jamy ustnej.

Wg harmonogramu fluoryzacji

Rodzice, wychowawcy, pielęgniarka szkolna

Zwracanie uwagi na  ubiór odpowiedni do pogody.

Cały rok

Rodzice, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły

Zwracanie uwagi na właściwą postawę ciała.

Cały rok

Rodzice, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły

Realizowanie „Programu dla szkół” – zaopatrzenie uczniów w warzywa i owoce oraz mleko i przetwory mleczne.

rok szkolny

Dyrektor, wychowawcy, pracownicy obsługi

Lekcje wychowawcze, lekcje biologii poświęcone zasadom prawidłowego odżywiania się oraz szkodliwości spożywania napojów energetycznych

Wg planu pracy wychowawców, nauczycieli biologii

Wychowawcy, nauczyciele biologii, rodzice

Świadome spożywanie wartościowego drugiego śniadania.

Cały rok

Rodzice, wychowawcy, nauczyciele

Rozsądne zakupy w sklepiku szkolnym – dokonywanie świadomych wyborów z korzyścią dla zdrowia.

Cały rok

Rodzice, wychowawcy

Obszar

Zadania

Forma realizacji

Termin

Odpowiedzialni

RELACJE – kształtowanie postaw społecznych

Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu.

Przypomnienie zapisów zawartych w Statucie szkoły dotyczących m.in. praw i obowiązków uczniów.

wrzesień

Wychowawcy

Systematyczne monitorowanie obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice

Kształtowanie pozytywnych relacji w klasie.

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice

Integracja uczniów i rodziców podczas organizowanych imprez, zabaw, wycieczek.

Wg potrzeb

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice

Organizowanie uroczystości klasowych (np. Dzień Chłopaka, Andrzejki, Dzień Matki).

Zgodnie z harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych/ wg potrzeb

Wychowawcy, rodzice, uczniowie

Wykorzystywanie aktywizujących metod i form, np. metody projektu w pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniami

Wg potrzeb/ rok szkolny

Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog

Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wolontariat).

 

Zajęcia z wychowawcą dotyczące idei wolontariatu np.:”Jak pomagać innym?”, „Wolontariusz – bohater naszych czasów”.

Wg planu pracy wychowawcy

Wychowawcy, opiekunowie szkolnego wolontariatu

Udział w akcjach charytatywnych: zbiórka książek, przyborów szkolnych, zabawek, odzieży dla najbardziej potrzebujących, np. wychowanków Domu Dziecka

Wg potrzeb lub II półrocze

Wychowawcy, opiekunowie wolontariatu, wolontariat, rodzice

Pomoc koleżeńska w przypadku choroby, dłuższej nieobecności w szkole, trudności w nauce (we współpracy z rodzicami)

Wg potrzeb

Wychowawcy, zainteresowani uczniowie i rodzice

Propagowanie uczestnictwa i idei wolontariatu oraz działalności charytatywnej

Wg potrzeb

Wychowawcy, opiekunowie szkolnego wolontariatu, rodzice

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.

 

Okazywanie szacunku nauczycielom i pracownikom szkoły, rodzicom, kolegom i osobom starszym.

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, uczniowie, rodzice

Promowanie zasad szacunku, zaufania i życzliwości.

Cały rok

Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice

Stosowanie zwrotów grzecznościowych w szkole i konsekwentne reagowanie na przejawy agresji.

Cały rok

Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice

Eliminacja wulgaryzmów.

Cały rok

Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice

Kształtowanie umiejętności właściwego przedstawiania i obrony własnych poglądów i opinii

Cały rok

Wychowawcy, wszyscy nauczyciele, psycholog, pedagog

Zajęcia kształtujące i rozwijające postawy asertywne, np.: „Czy potrafię odmówić, mieć inne zdanie (człowiek asertywny)?”

Wg potrzeb

Wychowawcy, psycholog, pedagog

„Mam prawo do wyrażania własnych opinii” kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się z otoczeniem społecznym.

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice

Wzmacnianie pozytywnych zachowań uczniów, w tym wyróżnianie uczniów o wysokiej kulturze osobistej poprzez udzielanie pochwał indywidualnie, na forum klasy i szkoły.

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, dyrektor, rodzice

Wspieranie uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych

Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dostosowanie metod pracy do potrzeb uczniów.

Cały rok

Wszyscy nauczyciele, nauczyciele specjaliści, rodzice

Rozwijanie świadomości roli
 i wartości rodziny w życiu człowieka.

 

Znaczenie rodziny dla kształtowania wartości w życiu człowieka – zajęcia z wychowawcą, lekcje wdż,

rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami

Wg planu pracy wychowawcy oraz tematyki zajęć z wdż; Wg potrzeb

Wychowawcy, rodzice, nauczyciele wdż, psycholog, pedagog

Rozpoznawanie przyczyn ataków agresji, obserwacja i monitorowanie zmian zachowań uczniów (omawianie przyczyn  konfliktów z uczniami oraz rodzicami).

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog, rodzice

Rozwijanie samorządności.

Wzmacnianie odpowiedzialności za mienie własne i społeczne.

Wypełnianie obowiązków dyżurnych klasowych

Cały rok

Wychowawca, nauczyciele, dyżurni uczniowie, rodzice

Dbałość o porządek i atrakcyjny wygląd sal lekcyjnych

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, uczniowie

Dbałość o gazetki szkolne

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, uczniowie

Udział w konkursie na najładniej udekorowaną salę świąteczną.

Grudzień 2019

Wychowawcy, Samorząd Uczniowski

Wycieczki i spotkania integrujące grupę klasową, np. wieczorki klasowe, dyskoteki.

Współdziałanie podczas organizacji pikniku z okazji Dnia Dziecka

Wg planu pracy wychowawcy oraz wg harmonogramu imprez szkolnych

Wychowawcy, zainteresowani uczniowie i rodzice

Uczestnictwo w pracach Samorządu Uczniowskiego

Członkowie Prezydium SU oraz wszyscy chętni

Prezydium SU, Opiekunowie SU

Uczestnictwo w wyborach członków prezydium SU

Maj 2020

Wychowawcy, prezydium SU, opiekunowie SU

Współpraca uczniów podczas zajęć lekcyjnych oraz zajęć sportowych

Cały rok

Nauczyciele

Udział w konkursach i zawodach – reprezentowanie szkoły

Wg potrzeb

Nauczyciele, rodzice

Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości lokalnych.

Wg potrzeb

Nauczyciele

Poznanie sylwetki patrona szkoły – podczas zajęć z wychowawcą i lekcji historii;

Wg planu pracy wychowawcy oraz tematyki zajęć z historii np. luty/maj 2020

Wychowawcy, nauczyciele historii

Współpraca z rodzicami

Zapoznanie rodziców z głównymi aktami i programami szkoły oraz współpraca przy ich tworzeniu.

wrzesień

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele, administrator internetowej strony szkoły

Czynna współpraca nauczycieli z rodzicami. Zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne, wycieczki.

Cały rok/ wg potrzeb

Wychowawcy, nauczyciele

Pedagogizacja rodziców.

Raz na półrocze

Wychowawcy, pedagog, psycholog

Uwzględnienie propozycji Rady Rodziców przy organizacji imprez szkolnych.

Na bieżąco

Organizatorzy imprez szkolnych

Wspólne organizowanie imprez.

Zgodnie z harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych/ wg potrzeb

Organizatorzy imprez szkolnych, wychowawcy, nauczyciele

Podnoszenie wiedzy pedagogicznej rodziców poprzez spotkania ze specjalistami.

Listopad 2020/ wg potrzeb

Wychowawcy, realizatorzy programów profilaktycznych

Współpraca z Radą Rodziców i klasowymi oddziałami rady rodziców.

Na bieżąco

Wychowawcy, dyrektor

Pomoc rodzinom znajdującym się           w trudnej sytuacji materialnej.

Wg potrzeb

Wychowawcy, pedagog

 

Obszar

Zadania

Forma realizacji

Termin

Odpowiedzialni

KULTURA – wartości, normy i wzory zachowań

Wychowanie do wartości:

- rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego.

- Patriotyzm - kształtowanie postaw patriotycznych i więzi z własnym regionem oraz społecznością szkolną, lokalną, ogólnopolską i europejską;

- Tolerancja i szacunek wobec innych narodów, religii i tradycji kulturowych;

- Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.

- Kształtowanie umiejętności życia w społeczeństwie.

Uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska lokalnego i ogólnopolskiego poprzez oglądanie spektakli teatralnych prezentowanych w Mławie, wycieczki do kin, teatrów i muzeów.

W ciągu roku

Dyrektor, wychowawcy, rodzice,

Zachęcanie do udziału w konkursach plastycznych, fotograficznych, literackich itp.

W ciągu roku

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice

Kultywowanie polskich tradycji                 i zwyczajów: – konkurs na „Najładniej udekorowaną salę świąteczną”;

- szkolne obchody „Mikołajek”

Grudzień 2019

Wychowawcy, SU, Rada Rodziców

Opieka nad miejscami pamięci narodowej – porządkowanie cmentarzy przed dniem „Wszystkich świętych”

Październik 2019

Wolontariat

Lekcje muzealne, wycieczki, spotkania   z ciekawymi ludźmi (artystami i twórcami regionalnymi), przedstawicielami samorządu lokalnego.

W ciągu roku

Wychowawcy, nauczyciele, biblioteka szkolna

Udział uczniów w uroczystościach patriotycznych

W ciągu roku

Wychowawcy, nauczyciele, uczniowie, poczet sztandarowy, Samorząd Uczniowski, rodzice

Uroczyste obchody 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę: - akademia okolicznościowa;

Listopad 2019

Wychowawcy, nauczyciele. uczniowie, poczet sztandarowy, Samorząd Uczniowski, rodzice

Organizacja apeli okolicznościowych.

Zgodnie z harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych

Nauczyciele, wychowawcy, SU

Przybliżenie wiedzy związanej z regio-nem, w którym żyjemy – „Spacerkiem po Mławie”.

W ciągu roku szkolnego

Wychowawcy, nauczyciele historii, geografii

Nawiązanie kontaktów z kolegami ze szkół imienia Mikołaja Kopernika.

W miarę możliwości

Wychowawcy, nauczyciele historii, języka polskiego, języka angielskiego

Popularyzujemy sylwetkę Mikołaja Kopernika w różnych formach w szkole  i środowisku lokalnym.

W miarę możliwości

Wychowawcy, nauczyciele historii, języka polskiego, języka angielskiego rodzice

Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii i samodzielności uczniów.

 

Upowszechnianie czytelnictwa, kształtowanie umiejętności świadomego korzystania z mediów.

Rozpoznawanie i kierowanie zainteresowaniami literackimi.

Rok szkolny

Wychowawcy, nauczyciele języka polskiego, bibliotekarz, rodzice

Wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się.

Rok szkolny

Wychowawcy, nauczyciele języka polskiego, bibliotekarz, rodzice

Prowadzenie różnych form pracy            z czytelnikiem: rozmowy o książkach, udzielanie porad w wyborach czytelniczych, gry literackie, konkursy, głośne czytanie.

Rok szkolny

Wychowawcy, nauczyciele języka polskiego, bibliotekarz, rodzice

Udział w konkursach czytelniczych organizowanych przez szkolną bibliotekę.

Zgodnie z harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych

Wychowawcy, nauczyciele języka polskiego, bibliotekarz, rodzice

Wykorzystywanie technologii informacyjnej podczas zajęć lekcyjnych

Rok szkolny

Nauczyciele, psycholog, pedagog

Kształtowanie umiejętności świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji

Rok szkolny

Nauczyciele, wychowawcy, bibliotekarz, rodzice

Współpraca z lokalnym rynkiem mediów (prasa. portale internetowe, Radio 7, telewizja lokalna)

Wg potrzeb

Dyrektor, nauczyciele. Bibliotekarz, rodzice

Uczestniczenie w kołach zainteresowań, pozalekcyjnych zajęciach sportowych itp.

Rok szkolny

Wychowawcy, opiekunowie kół zainteresowań, nauczyciele wychowania fizycznego

Prezentowanie na zajęciach z wychowawcą zainteresowań i pasji uczniów.

Wg potrzeb

wychowawcy

Spotkania z interesującymi ludźmi, przedstawicielami różnych zawodów

Wg potrzeb

Wychowawcy, rodzice

Przybliżenie tradycje świąt Bożego Narodzenia w krajach anglojęzycznych i na świecie

Grudzień 2019

Wychowawcy, nauczyciele języka angielskiego

Obchody dnia św. Patryka

Marzec 2019

Wychowawcy, nauczyciele języka angielskiego

Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników które na nie wpływają.

 

Organizowanie apeli promujących frekwencję i kulturę osobistą.

Cyklicznie

Dyrektor, wychowawcy, koordynator ds. bezpieczeństwa

Wskazywanie znaczenia szacunku, uczciwości koleżeństwa i przyjaźni dla rozwoju prawidłowych relacji międzyludzkich

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog, rodzice

Przypomnienie praw i obowiązków uczniów  i zasad BHP.

wrzesień

wychowawcy

Zajęcia poświęcone zasadom savoir-vivre’u

Wg planu pracy wychowawcy

wychowawcy

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie.

 

Jakie są akceptowane formy wyrażania emocji? – lekcje wychowawcze

Zgodnie z planem pracy wychowawcy lub wg potrzeb

Wychowawcy, psycholog, pedagog

Lekcje wychowawcze – m.in. pogadanki, scenki n.t. agresji i budowania dobrych relacji z innymi, akceptacji inności

Zgodnie z planem wychowawcy

wychowawcy

Prowadzenie rozmów mediacyjnych w sytuacjach konfliktowych

Cały rok

Wychowawcy, psycholog, pedagog, rodzice

Przypomnienie i konsekwentne egzekwowanie zasad dotyczących praw i obowiązków uczniów (szczególnie zapisu w sprawie odpowiedniego wyglądu ucznia w szkole, kultury osobistej – w tym kultury słowa i zasad BHP.

Wrzesień/cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice

Stałe monitorowanie kultury słowa         i zwracanie uwagi na poprawność językową.

Cały rok

Wszyscy pracownicy szkoły, rodzice

 

Obszar

Zadania

Forma realizacji

Termin

Odpowiedzialni

BEZPIECZEŃSTWO – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

Diagnoza sytuacji wychowawczej w poszczególnych klasach

Obserwacja, analiza zachowania, rozmowy, ankiety.

Wrzesień 2019

Wychowawcy

Opracowanie planu pracy wychowawcy

Październik 2019

Wychowawcy

Monitorowanie sytuacji wychowawczej i pojawiających się ewentualnych problemów

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog, rodzice

Zapoznanie ze Statutem, Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, Przedmiotowymi Zasadami Oceniania, regulaminami i procedurami obowiązującymi w szkole podczas zajęć z wychowawcą oraz spotkań z rodzica-mi.

Wrzesień/cały rok

Wychowawcy

Zapoznanie uczniów i rodziców ze Statutem oraz obowiązującymi w szkole procedurami i regulaminami

Zamieszczenie w/w dokumentów na stronie internetowej szkoły.

Wrzesień/cały rok

Administrator strony internetowej

Przypomnienie zasad korzystania z pomieszczeń szkolnych (szatnie, sanitariaty, hale sportowe, świetlica, stołówka) oraz z zasadami poruszania się po korytarzach holach i klatkach schodowych

Wrzesień 2019

Wychowawcy

Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi.

 

Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów dzięki sprawnie działającemu monitoringowi wizyjnemu.

Cały rok

Dyrektor, administrator systemu wizyjnego, pedagog, koordynator do spraw bezpieczeństwa

Pełnienie dyżurów przez nauczycieli

Wg harmonogramu dyżurów

Nauczyciele, zespół do spraw bezpieczeństwa

Nadzorowanie osób przychodzących do szkoły – zapobieganie sytuacjom niebezpiecznym

Cały rok

Pracownicy obsługi

Przestrzeganie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych

Wg potrzeb

Wszyscy pracownicy szkoły

Zabezpieczenie ucznia przed nieszczęśliwymi wypadkami – realizacja treści związanych z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach zajęć lekcyjnych. Pogadanka, prezentacja, ćwiczenia praktyczne.

W ciągu roku

Wychowawcy, nauczyciele biologii, pielęgniarka szkolna, zaproszeni specjaliści, np. ratownicy medyczni

Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.

Organizowanie spotkań ze specjalistami w celu zaznajomienia uczniów z prawem oraz skutkami jego naruszania.

Wg potrzeb

Dyrektor, pedagog, wychowawcy, zaproszeni specjaliści

Przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mławie

Wrzesień 2019

Dyrektor, nauczyciele, wszyscy pracownicy szkoły

Spotkanie z funkcjonariuszami KPP w Mławie dotyczące zasad bezpiecznego poruszania się w drodze do i ze szkoły, znajomości zasad ruchu drogowego, bezpiecznego wypoczynku w okresie zimowym i letnim

Wg potrzeb

Wychowawcy, pedagog, funkcjonariusze KPP w Mławie

Przybliżenie zakresu działań instytucji wspierających szkołę np. MOPS, PCPR, Sądu Rejonowego, KPP w Mławie

Wg potrzeb/ wg planu pracy wychowawcy

Wychowawcy, psycholog, pedagog

Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobo­wych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.

 

Zajęcia z wychowawcą poświęcone sposobom spędzania wolnego czasu, aktywnego i biernego wypoczynku, lekcje wdż, informatyki.

Wg. planu pracy wychowawcy, zgodnie z tematyką zajęć wdż i informatyki

Wychowawcy psycholog, pedagog, nauczyciele wdż, nauczyciel informatyki

Spotkanie z funkcjonariuszami Policji poświęcone zagrożeniom w cyberprzestrzeni

Wg potrzeb

Dyrektor, pedagog, funkcjonariusze KPP w Mławie

Indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami

Wg potrzeb

Wychowawcy, psycholog, pedagog, rodzice

Pedagogizacja rodziców dotycząca problematyki uzależnień od cyberprzestrzeni

II półrocze

Psycholog, pedagog, wychowawcy

Rozmowy indywidualne, zajęcia z wychowawcą, dyskusje w klasach dotyczące agresji w cyberprzestrzeni      i sposobom ich rozwiązywania

Wg potrzeb

Wychowawcy, psycholog, pedagog

Kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności w kontaktach  z nieznajomymi. Nauka mówienia „nie” w określonych sytuacjach. Kształtowanie umiejętności zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach.

cały rok

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog, koordynator do spraw bezpieczeństwa, rodzice

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz z zachowaniami agresywnymi.

 

Zajęcia psychoedukacyjne „Trening zastępowania agresji”

Wg potrzeb

Wychowawcy, psycholog, pedagog, nauczyciele wdż

Mediacje szkolne, zajęcia klasowe, spotkania ze specjalistami, lekcje wdż itp

Wg potrzeb

Wychowawcy, psycholog, pedagog

Prowadzenie apeli promujących sukcesy, wysoką frekwencję i właściwe zachowanie

cyklicznie

Dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy

Jak rozwiązywać konflikty i postępować bez przemocy?  Zajęcia uświadamiające konsekwencje agresywnych zachowań.

W ciągu roku

Wychowawcy, pedagog, psycholog szkolny

Konsekwentne reagowanie na przejawy agresji i niewłaściwego zachowania.

Cały rok

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog, koordynator do spraw bezpieczeństwa, rodzice

Bieżące informowanie rodziców o przejawach agresji.

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog

Uświadamianie uczniom i ich rodzicom zagrożeń wynikających z aktów przemocy.

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog

Zajęcia poświęcone asertywności

W ciągu roku

Wychowawcy, pedagog, psycholog szkolny

Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemo­wej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku.

Kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia posiadanych informacji, których wykorzystanie pomaga w redukowaniu lęku w sytuacjach kryzysowych.

 

Rozmowy indywidualne z uczniami

Wg potrzeb

Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog

Mediacje szkolne, zajęcia klasowe, spotkania ze specjalistami, lekcje wdż itp.

Wg potrzeb

Wychowawcy, psycholog, pedagog

Rozmowy indywidualne, zajęcia z wychowawcą, dyskusje w klasach dotyczące sytuacji problemowych

Wg potrzeb

Wychowawcy, psycholog, pedagog

Konsultacje z psychologiem, pedagogiem

Wg potrzeb

Psycholog, pedagog

Zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych.

Zajęcia z wychowawcą poświęcone problematyce uzależnień, lekcje wdż, biologii

Wg planu pracy wychowawcy, zgodnie z tematyką zajęć wdż, biologii

Wychowawca, nauczyciele wdż, nauczyciele biologii, pedagog, psycholog

Dostarczenie uczniom wiedzy o szkodliwości używek: palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze).

Wg planu pracy wychowawcy, wg potrzeb

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, zaproszeni specjaliści (lekarze, pracownicy Sanepidu).

Zajęcia uświadamiające szkodliwość zażywania środków powszechnie dostępnych, np.: „Nigdy nie sięgaj sam po leki”, „Czy zawsze mogę spróbować  tego, czym poczęstuje mnie kolega, koleżanka lub osoba obca”

Wg planu pracy wychowawcy, wg potrzeb

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice

Uczestnictwo w programach profilaktycznych realizowanych             w szkole we współpracy z MOPS oraz innymi instytucjami.

Listopad 2019

MOPS, realizatorzy programów profilaktycznych, psycholog, pedagog

Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posia-dania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych – lekcje wychowawcze, spotkania ze specja-listami, gazetki klasowe i szkolne, zebrania z rodzicami.

Wg planu pracy wychowawcy, wg potrzeb

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, funkcjonariusze policji lub pracownicy sądu, klasowi liderzy zdrowia

 

12. Sposoby ewaluacji

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego.

Ewaluacja programu będzie przeprowadzana w każdym roku szkolnym.

 Metody i środki ewaluacji:

 • obserwacja zachowania uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zachodzących zmian w tym dotycząca respektowania zasad zdrowego życia;
 • rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami;
 • ankiety ewaluacyjne dla uczniów, rodziców, nauczycieli;
 • analiza dokumentacji szkolnej, w tym sprawozdań wychowawców klas i specjalistów;
 • analiza udziału uczniów w przedsięwzięciach szkolnych;
 • analizy przypadków
 • wymiana spostrzeżeń w zespołach nauczycieli.

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie w roku szkolnym 2018/2019

Program wychowawczo-profilaktyczny

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie

w roku szkolnym 2018/2019

 

 1. Wstęp

 Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice.

Wychowanie to proces wspierania dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania  z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Profilaktyka stanowi zatem element procesu wychowania, zaś wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkołyi wewnątrzszkolnymi warunkami i sposobami oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania     z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zgodnie z jego założeniami ma doprowadzić do aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia i umożliwić mu osiągnięcie szeroko rozumianego sukcesu. Zaspokajając jego potrzeby, nauczyciele, a w szczególności wychowawcy kształtują samodzielne myślenie, budują wzajemne zaufanie, uczą otwartości na drugiego człowieka, wskazują jak radzić sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi, wprowadzają normy sprzyjające postawom etycznym, zdrowemu stylowi życia bez substancji psychoaktywnych, wypracowują sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, dostarczają wiedzy o dobrym i zdrowym życiu, dają osobiste wsparcie. Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły,     w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:

 • obowiązujące akty prawne;
 • dotychczasowe doświadczenia szkoły;
 • diagnozę sytuacji wychowawczej szkoły:
 • zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli i innych pracowników szkoły propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku;
 • wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczących cenionych przez te środowiska wartości;
 • wnioski z obserwacji zachowań uczniów podczas przerw, lekcji, wyjść poza szkołę, wycieczek itp.;
 • przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku (analiza dokumentacji szkoły, w tym sprawozdań z realizacji poprzedniego programu wychowawczo- profilaktycznego oraz na podstawie opinii wychowawców);
 • przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania.

 

2. Charakterystyka środowiska wychowawczo-profilaktycznego.

Diagnoza pozwoliła na identyfikację czynników ryzyka i czynników chroniących tkwiących w indywidualnych cechach i zachowaniach uczniów, w cechach środowiska szkoły i w efektach wzajemnego oddziaływania. Wyniki diagnozy przedstawia poniższe zestawienie.

 

 

Czynniki ryzyka

Czynniki chroniące

Indywidualne cechy i zacho-wania uczniów

- Grupa uczniów z różnymi deficytami rozwojowymi, w tym zaburzeniami ogólnorozwojowymi utrudniającymi funkcjonowanie w społeczności szkolnej:

- niepełnosprawność intelektualna,

- spektrum autyzmu,

- niedowidzenie,

- dysleksja rozwojowa, dysgrafia, dysortografia.

- brak autorytetów;

- nierespektowanie norm i zasad obowiązujących w szkole, przypadki agresji rówieśniczej, zaburzenia zachowania i emocji, naruszanie dyscypliny szkolnej;

- mała ilość czasu poświęcanego na odrabianie pracy domowej i na naukę;

- niska odporność psychiczna grupy uczniów;

- grupa uczniów z nadwagą.

 

 

- Silna więź emocjonalna z rodzicami;

- pewność siebie, poczucie własnej wartości;

- zainteresowanie nauką szkolną, motywacja do osiągania sukcesów;

- aktywność dużej grupy uczniów, udział w licznych akcjach, uroczystościach, inicjatywach, pracach zespołowych;

 - przynależność do pozytywnej grupy:

 - praktyki religijne, praca w wolontariacie; 

- uczestniczenie w zajęciach poza-lekcyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

Cechy środowiska uczniów i szkoły

- Brak jasnych i wyraźnych oczekiwań wobec zachowania dzieci, dewaluacja wartości, relatywizm;

- sytuacje kryzysowe w rodzinach (rozwód, separacja rodziców, brak jednego z rodziców, emigracja zarobkowa);

- zaabsorbowanie rodziców pracą, innymi zajęciami, brak czasu dla dziecka, deficyt wychowania w domu rodzinnym;

- nadmierne oczekiwania wobec dziecka, nieliczenie się z jego możliwościami;

- funkcjonowanie w trwającym procesie zmiany systemu szkolnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zainteresowanie nauką szkolną swoich dzieci większości rodziców;

- świadomość wartości wykształcenia człowieka i dobrego przygotowania dziecka do następnych etapów kształcenia;

- zaangażowanie w sprawy szkoły części rodziców;

- potencjał zawodowy rodziców;

- potencjał zawodowy kadry pedagogicznej;

- zaangażowanie nauczycieli w pracę z uczniami;

- współpraca nauczycieli i specjalistów – obserwacja i diagnostyka zachowań uczniów;

- dobre zaplecze materialne do realizacji zadań w szkole (wyposażenie, baza, estetyka pomieszczeń);

- kompetencje kadry szkoły w zakresie profilaktyki;

- realizacja zajęć aktywizujących uczniów: edukacyjnych, kulturalnych, wychowawczych, profilaktycznych;

- uważne pełnienie dyżurów w szkole, przestrzeganie obowiązujących regulaminów i zasad bezpieczeństwa.

Efekty wzajemnych oddziaływań

- Brak woli konstruktywnego rozwiązywania problemów, koncentrowanie się na walce zamiast współpracy w sytuacji trudnej, konfliktowej;

- brak poszanowania prawa, norm, wartości i autorytetów, krytyka nauczycieli i szkoły przy dzieciach, co powoduje obawy nauczycieli przed rodzicami i ogranicza wpływ pedagogów na kształtowanie postaw uczniów;

- roszczeniowość rodziców, wymaga-nie od innych nie od siebie;

- brak zrozumienia uwarunkowań pracy szkoły, jej roli, możliwości oddziaływań i ograniczeń powoduje rozmycie odpowiedzialności za wychowanie i obniża możliwości adekwatnego oddziaływania pedagogicznego.

 

 

- Współpraca rodziców z nauczycielami, wychowawcami, specjalistami na rzecz poprawy osiągnięć uczniów oraz warunków nauki;

- modyfikowanie pracy szkoły - ciągła praca nad dostosowaniem szkoły do oczekiwań rodziców i zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych;

- zaangażowanie grupy rodziców           i nauczycieli w inicjatywy szkolne, organizację imprez szkolnych;

- integrowanie działań kadry pedagogicznej i rodziców na rzecz ochrony dzieci przed zagrożeniami współczesnego świata;

- podnoszenie kompetencji rodziców i nauczycieli w zakresie wychowania i profilaktyki.

 

 

3. Wartości uznawane przez społeczność szkolną

Wyniki dokonanej diagnozy wskazują, że wartościami cenionymi przez całą społeczność szkolną, czyli uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły są:

 • zdrowie,
 • rodzina,
 • przyjaźń,
 • tolerancja,
 • uczciwość,
 • odpowiedzialność,
 • życzliwość,
 • kultura osobista.

4. Sylwetka absolwenta

Dążeniem Szkoły Podstawowej nr 2 w Mławie jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

 • jest dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków, posiadającym godność, poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych;
 • zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły;
 • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i zasady współżycia społecznego ;
 • jest uczciwy, tolerancyjny i odpowiedzialny, odróżnia dobro od zła, kieruje się zasadami moralnymi;
 • jest samodzielny, kreatywny, ambitny, ciekawy świata i wiedzy, ma różnorodne zainteresowania;
 • integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole;
 • korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne, potrafi gromadzić i selekcjonować informacje;
 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych;
 • dba o własny rozwój duchowy, jest wrażliwy na piękno, szanuje dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki;
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia;

5. Cele ogólne programu

Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferach:

 • fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 • psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
 • społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 • aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

 Działalność profilaktyczna w szkole polega na wspieraniu wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowaniu działań, których celem jest ograniczanie zachowań niepożądanych, wspieranie uczniów z grupy ryzyka oraz uczniów wymagających pomocy specjalistycznej. Cele i zadania wychowawcze i profilaktyczne szkoły są realizowane w oparciu o obowiązujące akty prawne, współpracę z rodzicami i uczniami, współpracę organów szkolnych,  a także współpracę z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym (w tym instytucjami kulturalnymi) i samorządem terytorialnym.

Cele ogólne:

 1. Budowanie hierarchii systemu wartości, w którym najważniejsze jest zdrowie, życie, szacunek i kultura osobista;
 2. Integracja środowiska szkoły: uczniów, nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego;
 3. Ochrona dzieci przed zagrożeniami współczesnego świata;
 4. Wspomaganie ucznia we wszechstronnym rozwoju z uwzględnieniem jego indywidualnych cech psychofizycznych;
 5. Pomoc uczniowi w osiąganiu dojrzałości emocjonalnej, rozwijaniu kompetencji intrapersonalnych i interpersonalnych;
 6. Przeciwdziałanie pojawieniu się zachowań ryzykownych u uczniów.

 6. Cele szczegółowe programu wychowawczo-profilaktycznego:

 1. Rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości i szacunku do innych osób;
 2. Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 3. Przygotowanie do życia w społeczeństwie i aktywnego udziału w nim;
 4. Rozwijanie kompetencji społecznych m.in. kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości;
 5. Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze oraz kompetencji czytelniczych;
 6. Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji zawodowych i określaniu drogi dalszej edukacji;
 7. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły;
 8. Wyposażenie uczniów w umiejętności: komunikacji interpersonalnej, kontroli emocjonalnej i radzenia sobie ze stresem;
 9. Promowanie zdrowego stylu życia;
 10. Zapobieganie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.

7. Uczestnicy programu

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:

Dyrektor szkoły:

 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole;
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej                          i opiekuńczej szkoły;
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów;
 • współpracuje z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań;
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego;
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły;
 • nadzoruje realizację szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

Rodzice:

 • mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;
 • współtworzą, znają i akceptują Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły;
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły;
 • wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa;
 • współpracują i wspierają wychowawców oraz nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;
 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci ( np. czuwają nad bezpiecznym korzystaniem z Internetu).

Wychowawcy klas:

 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie;
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów;
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów;
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy;
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły;
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami;
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, dyrekcją szkoły, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach;
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji;
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców;
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie, integrują i kierują zespołem klasowym;
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych;
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży;
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

 Nauczyciele:

 • oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych;
 • odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych;
 • udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz  o przejawianych zdolnościach;
 • wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;
 • inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;
 • reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;
 • dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów;
 • wspólnie z pedagogiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia;
 • współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą;
 • proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią;
 • realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele Programu Wychowawczo- Profilaktycznego szkoły.

Uczniowie, Samorząd Uczniowski:

 • przestrzegają statutu szkoły;
 • współorganizują imprezy i akcje szkolne;
 • znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej;
 • akceptują innych uczniów i szanują ich prawa;
 • współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;
 • kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;
 • prowadzą zdrowy tryb życia, dbają o swoje środowisko;
 • mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej, dbają o dobre imię szkoły;
 • mogą podejmować działania z zakresu wolontariatu.

Środowisko lokalne:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Sąd Rejonowy
 • Komenda Powiatowa Policja
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Miejska Biblioteka Publiczna
 • Urząd Miasta
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
 • Inne instytucje współpracujące ze szkołą przy realizacji programu (poradnie specjalistyczne, stowarzyszenia i instytucje wspierające działania ekologiczne i promujące zdrowy styl życia).

8. Treści dotyczące obszarów wychowania i profilaktyki zawarte w podstawach programowych przedmiotów kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.

Zdrowie-edukacja zdrowotna

Przedmiot

Wymagania szczegółowe. Uczeń

Edukacja wczesnoszkolna

• dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia;

• ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia człowieka;

• posługuje się numerami telefonów alarmowych, formułuje komunikat wezwania o pomoc: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej;

• posługuje się danymi osobowymi w kontakcie ze służbami mundurowymi                 i medycznymi, w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia;

• reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia jego lub innej osoby;

• wymienia wartości odżywcze produktów żywnościowych, ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia, ogranicza spożywanie posiłków o niskich wartościach odżywczych i niezdrowych, zachowuje umiar w spożywaniu produktów słodzonych, zna konsekwencje zjadania ich w nadmiarze;

• przygotowuje posiłki służące utrzymaniu zdrowia;

• ubiera się odpowiednio do stanu pogody, poszukuje informacji na temat pogody, wykorzystując np. Internet;

• ma świadomość, iż nieodpowiedzialne korzystanie z technologii ma wpływ na utratę zdrowia człowieka;

Informatyka

• w sposób odpowiedzialny posługuje się technologią dostosowaną do jego predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych;

Przyroda

• kształtuje umiejętności właściwego reagowania na niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu;

• doskonali umiejętności dbałości o własne ciało, jak i najbliższe otoczenie;

• poznaje siebie, swoich zdolności i rozwija zainteresowania sprzyjające motywacji do uczenia się;

Wychowanie fizyczne

• opisuje, jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla zdrowia;

• opisuje piramidę żywienia i aktywności fizycznej;

• opisuje zasady zdrowego odżywiania;

• przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży;

• przyjmuje prawidłową postawę ciała w różnych sytuacjach;

• omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia;

• wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie ii samopoczucie oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ;

• omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny;

• wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni;

•  wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania;

Technika

• przyjmuje postawy odpowiedzialności za współczesny i przyszły stan środowiska;

• kształtuje umiejętności segregowania i wtórnego wykorzystania odpadów znajdujących się w najbliższym otoczeniu;

Wychowanie do życia w rodzinie

• radzi sobie w sytuacji konfliktu, presji grupy, stresu;

Relacje - kształtowanie postaw społecznych

Przedmiot

Wymagania szczegółowe. Uczeń:

Edukacja wczesnoszkolna

• identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole, drużyna sportowa, społeczność lokalna, naród; respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach;

• przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i zasad;

• współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię informatyczną;

• dostrzega, że każdy powinien brać odpowiedzialność za swoje wybory; -dostrzega, że lepiej poznaje siebie, bardziej się rozwija i czerpie szczęście w relacji z innymi osobami niż w samotności;

• odkrywa, że współtworzy różne wspólnoty osób, np. rodzinę, klasę, państwo;

• ma świadomość, że każdej osobie ludzkiej, także jemu, należy się szacunek, że szacunkiem należy obdarzać także wspólnoty osób - rodzinę, klasę, naród (ojczyznę), w tym wspólnotę religijną - a także symbole tych wspólnot;

• szanuje godność każdej osoby ludzkiej oraz swoją, wyraża to swoim komunikatem werbalnym i niewerbalnym;

• uwzględnia coraz częściej godność i dobro innych osób, podejmując decyzję o działaniu;

• wyraża szacunek wobec osób, wspólnot osób oraz ich symboli w sytuacjach codziennych i uroczystych, przejawiając właściwe zachowanie;

•wchodzi w relacje z innymi osobami (rówieśnikami, nauczycielami), szanując to, co jest wartością dla nich, i nazywając to, co jest wartością dla niego;

• naśladuje i przyjmuje jako własne dobre zachowania na podstawie doświadczeń ze świata realnego oraz przykładów płynących z tekstów literackich, filmów i innych źródeł;

• przestrzega zasad obowiązujących we wspólnocie osób, której jest członkiem;

Informatyka

• uczestniczy w zespołowym rozwiązaniu problemu, posługując się technologią taką jak: poczta elektroniczna, fru m, wirtualne środowisko kształcenia, dedykowany portal edukacyjny;

• identyfikuje i docenia korzyści płynące ze współpracy nad wspólnym rozwiązywaniem problemów;

• bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się; projektuje, tworzy i prezentuje efekty wspólnej pracy;

Przyroda

• działa na rzecz środowiska lokalnego;

• doskonali umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole;

Wychowanie fizyczne

• uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując zasady „czystej gry": szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego; potrafi właściwie zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki, podziękować za wspólną grę;

• pełni rolę organizatora, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych;

• wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania;

• wyjaśnia, jak należy zachować się w sytuacjach związanych z aktywnością taneczną;

• omawia znaczenie dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci;

• identyfikuje swoje mocne strony, budując poczucie własnej wartości, planuje sposoby rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować;

• wykazuje kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowych; -wykazuje umiejętność adekwatnej samooceny swoich możliwości psychofizycznych;

• współpracuje w grupie, szanując poglądy i wysiłki innych ludzi, wykazując asertywność i empatię;

• motywuje innych do udziału w aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. osoby niepełnosprawne, osoby starsze);

Wychowanie do życia w rodzinie

• zna i stosuje zasady savoir-vivre'u w różnych sytuacjach społecznych;

• rozumie zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej i jej znaczenie w relacjach interpersonalnych; przyjmuje odpowiedzialność za manifestowane reakcje, wypowiadane i pisane słowa;

• kształtuje i wyraża postawy asertywne, gdy nie może lub nie powinien czegoś wykonać, stara się odmawiać tak, by nie ranić drugiego;

• bierze udział w życiu społecznym przez: wolontariat, stowarzyszenia, grupy nieformalne i aktywność indywidualną; ujawnia wrażliwość na osoby potrzebujące pomocy i zna konkretne sposoby jej udzielania;

Kultura - wartości, normy i wzory zachowań

Przedmiot

Wymagania szczegółowe. Uczeń:

Edukacja

wczesnoszkolna

• ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości, takich jak: godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, uczciwość, wdzięczność oraz inne respektowane przez środowisko szkolne;

• szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów, przedstawia i porównuje zwyczaje ludzi, np. dotyczące świąt w różnych regionach Polski, a także w różnych krajach;

• określa, co jest dobre, a co jest złe, w otaczającym go świecie i w świecie poznawanych tekstów oraz podaje uzasadnienie swojego zdania;

• odróżnia szczęście od doraźnie odczuwanej przyjemności i poznaje, że dobro jest źródłem szczęścia własnego oraz innych osób;

• odkrywa, że wspólnota osób, której jest członkiem, ustanawia swoje zasady (normy) i oczekuje ich respektowania;

Język polski

• kształtuje umiejętność uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;

Historia

• poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje;

Muzyka

• poznaje i popularyzuje przykłady muzycznej twórczości ludowej, obrzędy, zwyczaje, tradycje swojego regionu;

• zna repertuar kulturalnego człowieka, orientuje się w sztandarowych utworach z dziejów historii muzyki i współczesnej kultury muzycznej oraz wartościowej muzyki popularnej;

• zna i wymienia instytucje upowszechniające kulturę muzyczną we własnym regionie, kraju i na świecie, a także śledzi wydarzenia artystyczne;

• uczestniczy w tworzeniu artystycznych projektów edukacyjnych o charakterze interdyscyplinarnym (również z wykorzystaniem technologii informacyjnej);

• angażuje się w kreowanie kultury artystycznej swojej szkoły i najbliższego środowiska;

• uczestniczy realnie lub wirtualnie w różnorodnych wydarzeniach muzycznych;

• stosuje zasady wynikające ze świadomego korzystania i uczestniczenia w dorobku kultury muzycznej: odpowiednie zachowanie podczas koncertu, przedstawienia operowego itp., tolerancja dla preferencji muzycznych innych osób oraz szacunek dla twórców i wykonawców;

Plastyka

• zna dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia, wymienia zabytki i dzieła architektury (historycznej i współczesnej);

• zapoznaje się z twórczością artystów w obrębie „małej ojczyzny";

Przyroda

• kształtuje postawy związane z tożsamością kulturową regionu;

Informatyka

• opisuje kwestie etyczne związane z wykorzystaniem komputerów i sieci komputerowych, takie jak: bezpieczeństwo, cyfrowa tożsamość, prywatność, własność intelektualna, równy dostęp do informacji i dzielenie się informacją;

• postępuje etycznie w pracy z informacjami;

Wychowanie do życia w rodzinie

• jest odpowiedzialny za własny rozwój i samowychowanie

Bezpieczeństwo - profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

Przedmiot

Wymagania szczegółowe. Uczeń:

Edukacja

wczesnoszkolna

• wyjaśnia, iż wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki, wymienia własne prawa i obowiązki, przestrzega ich i stosuje je w codziennym życiu;

• rozróżnia podstawowe znaki drogowe, stosuje przepisy bezpieczeństwa        w ruchu drogowym i miejscach publicznych; przestrzega zasad zachowania się środkach publicznego transportu zbiorowego;

• stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole, odnajduje drogę ewakuacyjną, rozpoznaje znaki i symbole informujące o różnych rodzajach niebezpieczeństw oraz zachowuje się zgodnie z informacją w nich zawartą; stosuje zasady bezpiecznej zabawy w różnych warunkach i porach roku;

• ma świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego, np. nagła zmiana pogody, huragan, ulewne deszcze, burza, susza oraz ich następstwa: powódź, pożar, piorun; określa odpowiednie sposoby zachowania się człowieka w takich sytuacjach;

• stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych, rozumie i respektuje ograniczenia związane z czasem pracy z takimi urządzeniami, oraz stosuje zasady netykiety;

• rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, zwłaszcza w sieci Internet;

Informatyka

• rozróżnia pozytywne i negatywne zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, w tym zwłaszcza w sieci Internet;

• przestrzega ogólnie przyjęte zasady związane z bezpieczeństwem w Internecie;

• posługuje się technologią zgodnie z przyjętymi zasadami i prawem;

• przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

•  uznaje i respektuje prawo do prywatności danych i informacji oraz prawo do własności intelektualnej;

• wymienia zagrożenia związane z powszechnym dostępem do technologii oraz do informacji i opisuje metody wystrzegania się ich;

• stosuje profilaktykę antywirusową i potrafi zabezpieczyć przed zagrożeniem komputer wraz z zawartymi w nim informacjami;

• ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególności w sieci, pod względem rzetelności i wiarygodności w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji, docenia znaczenie otwartych zasobów w sieci i korzysta z nich;

Wychowanie

fizyczne

• omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach w różnych porach roku;

• omawia konsekwencje zdrowotne stosowania używek w odniesieniu do podejmowania aktywności fizycznej;

• wymienia zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego;

• wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych, omawia sposoby zapobiegania im;

• wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu;

Technika

• przewiduje zagrożenia płynące z niewłaściwego użytkowania sprzętu technicznego;

• analizuje sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu podczas pracy z narzędziami i urządzeniami (procedura postępowania podczas wypadku przy pracy; umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w typowych sytuacjach zagrożenia);

Wychowanie do życia w rodzinie

• świadomie i odpowiedzialnie korzysta ze środków społecznego przekazu,     w tym z Internetu, dokonując wyboru określonych treści i limitując czas im poświęcany;

 

9. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach I-II

OBSZAR

ZADANIA

Zdrowie - edukacja zdrowotna

(sfera fizyczna)

• zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia;

• zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;

• przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym;

• kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;

• rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;

• kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego;

• uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;

• kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa lub porażki.

Relacje - kształtowanie postaw społecznych

(sfera społeczna)

• kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;

• rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń;

• kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;

• kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi,  z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;

• przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;

• zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;

•rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.

Kultura - wartości, normy, wzory zachowań

(sfera aksjologiczna)

•kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się;

• kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła;

• kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur ii tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt         z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;

• kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;

• kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji;

• inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia;

• przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;

• przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań;

• wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli ii tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;

• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji;

• kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;

• kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.

Bezpieczeństwo - profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)-

(sfera psychiczna)

• zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;

• kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz na niebezpieczeństwa wynikające z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu, multimediów;

• przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych       i poruszania się po drogach;

• przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji,

zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym;

• kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie,  w miejscu nauki i zabawy

 

10. Treści wychowawczo - profilaktyczne do realizacji klasach IV-V

 

Klasy IV - V

Obszar

Zadania

Forma realizacji

Termin

odpowiedzialni

ZDROWIE - edukacja zdrowotna

Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu. Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich demotywują.

Jak sobie radzić ze stresem? Jak podejmować decyzje? - zajęcia z zakresu radzenia sobie ze stresem oraz technik uczenia się

Wg potrzeb

Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog

Prowadzenie rozmów motywujących z uczniami.

Wg potrzeb

Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog, rodzice

Lekcje wychowawcze pod hasłem „Chcę być dobrym uczniem”.

Wg planu pracy wychowawcy

Wychowawcy

Udzielanie pochwał podczas apeli podsumowujących pracę dydaktyczno – wychowawczą (stosowanie pozytywnych wzmocnień)

W ciągu roku

Dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, koła teatralnego, chóru szkolnego

W ciągu roku

Nauczyciele, opiekunowie koła teatralnego, chóru szkolnego, pozalekcyjnych zajęć sportowych

Nabywanie umiejętności gromadzenia i porządkowania wiedzy o sobie, rozpoznawania własnych cech osobowości. Kształtowanie adekwatnej samooceny oraz umiejętności wyznaczania sobie celów krótko- i długoterminowych. Rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria ważności i pilności.

Zajęcia z wychowawcą poświęcone samopoznaniu uczniów np.: „Hierarchia wartości w naszym życiu”, „:Jaki jestem, autocharakterystyka”, „Jaki jestem i kim chciałbym być”.

Wg planu pracy wychowawcy

Wychowawcy

Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. Zapoznanie z ich drogą kariery zawodowej.

Wg potrzeb

Wychowawcy, rodzice, zaproszeni goście

Lekcje wychowawcze poświęcone rozwijaniu umiejętności gospodarowania czasem.

Wg planu pracy wychowawcy

Wychowawcy

Analiza własnych niepowodzeń – rozmowy indywidualne z uczniami

Wg potrzeb

Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog, rodzice

Likwidowanie deficytów rozwojowych u dzieci. Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy oraz porady, kiedy zaczynają się trudności i kiedy wybór jest ważny i trudny.

Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dostosowanie metod pracy do potrzeb uczniów.

Rok szkolny

Wszyscy nauczyciele, nauczyciele specjaliści

Prowadzenie zajęć uwzględniających potrzeby uczniów: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

Rok szkolny

Nauczyciele, psycholog, pedagog, logopeda, rodzice

Pomoc w odrabianiu lekcji.

Wg potrzeb

Nauczyciele świetlicy szkolnej

Kształtowanie umiejętności podejmowania postaw prozdrowotnych. Promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia. Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego. Kształtowanie umiejętności właściwego odżywiania się.

Stosowanie ciekawych form ruchu na zajęciach sportowych.

Cały rok

Nauczyciele wychowania fizycznego

Realizacja gazetek tematycznych poświęconych zdrowiu we współpracy ze szkolnym kołem PCK

Co miesiąc

Klasowi liderzy zdrowia, wychowawcy, pedagog, Szkolne Koło PCK

Uczestnictwo w programach profilaktycznych realizowanych w szkole we współpracy z MOPS oraz innymi instytucjami np. Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

Listopad 2018,

wg potrzeb

MOPS, dyrektor, wychowawcy, realizatorzy programów

Uczestnictwo w działaniach profilaktycznych w ramach Mławskich Dni Profilaktyki

Kwiecień/maj 2019

Wychowawcy

Udział w grach i zabawach sportowych podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka

Maj 2019

Wychowawcy, nauczyciele wychowania fizycznego, rodzice, SU

Lekcje wychowawcze ( pogadanki, scenki, spotkania z fachowcami) dotyczące higieny osobistej.

Wg planu pracy wychowawcy

Wychowawcy, pielęgniarka szkolna, zaproszeni specjaliści

Zapobieganie wszawicy

Wg potrzeb

Wychowawcy, pielęgniarka szkolna, rodzice

Lekcje wychowawcze poświęcone promowaniu zdrowego trybu życia, podczas lekcji przyrody i wychowania fizycznego

Wg planu pracy wychowawcy

Wychowawca, nauczyciele przedmiotów

Uczestniczenie w pozalekcyjnych zajęciach sportowych itp.

Cały rok

Nauczyciele wychowania fizycznego

Udział uczniów w rocznicowym „Biegu Niepodległości

Listopad 2018

Nauczyciele wychowania fizycznego, uczniowie, rodzice

Organizacja wycieczek nastawionych na aktywność ruchową

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, rodzice

Dostosowanie sprzętu szkolnego do wzrostu oraz indywidualnych potrzeb ucznia.

Cały rok

Dyrektor, wychowawcy, kierownik gospodarczy

Fluoryzacja i zachęcanie do dbania o higienę jamy ustnej.

Wg harmonogramu fluoryzacji

Rodzice, wychowawcy, pielęgniarka szkolna

Zwracanie uwagi na  ubiór odpowiedni do pogody.

Cały rok

Rodzice, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły

Zwracanie uwagi na właściwą postawę ciała.

Cały rok

Rodzice, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły

Realizowanie „Programu dla szkół” – zaopatrzenie uczniów w warzywa i owoce oraz mleko i przetwory mleczne.

rok szkolny

Dyrektor, wychowawcy, pracownicy obsługi

Lekcje wychowawcze, lekcje przyrody i biologii poświęcone zasadom prawidłowego odżywiania się oraz szkodliwości spożywania napojów energetycznych

Wg planu pracy wychowawcy, nauczycieli przyrody i biologii

Wychowawcy, nauczyciele przyrody i biologii, rodzice

Świadome spożywanie wartościowego drugiego śniadania.

Cały rok

Rodzice, wychowawcy, nauczyciele

Rozsądne zakupy w sklepiku szkolnym – dokonywanie świadomych wyborów z korzyścią dla zdrowia.

Cały rok

Rodzice, wychowawcy

 

Obszar

Zadania

Forma realizacji

Termin

Odpowiedzialni

RELACJE – kształtowanie postaw społecznych

Poznanie praw i obowiązków ucznia. Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji stanowiącej podstawę współdziałania.

Zapoznanie ze Statutem szkoły, prawami i obowiązkami uczniów.

wrzesień

Wychowawcy

Systematyczne monitorowanie obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice

Kształtowanie pozytywnych relacji w klasie.

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice

Integracja uczniów i rodziców podczas organizowanych imprez, zabaw, wycieczek.

Wg potrzeb

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice

„Mam prawo do wyrażania własnych opinii” kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się z otoczeniem społecznym.

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice

Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb.

Stosowanie zwrotów grzecznościowych w szkole i konsekwentne reagowanie na przejawy agresji.

Cały rok

Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice

Rozpoznawanie przyczyn ataków agresji, obserwacja i monitorowanie zmian zachowań uczniów (omawianie przyczyn  konfliktów z uczniami oraz rodzicami).

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog, rodzice

Eliminacja wulgaryzmów.

Cały rok

Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice

Promowanie zasad szacunku, zaufania i życzliwości.

Cały rok

Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice

Organizowanie spotkań, prelekcji, spektakli profilaktycznych.

Wg potrzeb

Dyrektor, wychowawcy, pedagog, instytucje wspierające szkołę

Bieżące informowanie rodziców o przejawach agresji.

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog

Zajęcia kształtujące i rozwijające postawy asertywne, np.: „Czy potrafię odmówić, mieć inne zdanie (człowiek asertywny)?”

Wg potrzeb

Wychowawcy, psycholog, pedagog

Kształtowanie umiejętności właściwego przedstawiania i obrony własnych poglądów i opinii

Cały rok

Wychowawcy, wszyscy nauczyciele, psycholog, pedagog

Kształtowanie postawy szacunku, zaufania i zrozumienia innych osób, które sprzyjają efektywnej współpracy.

Okazywanie szacunku nauczycielom i pracownikom szkoły, rodzicom, kolegom i osobom starszym.

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, uczniowie, rodzice

Wzmacnianie pozytywnych zachowań uczniów, w tym wyróżnianie uczniów o wysokiej kulturze osobistej poprzez udzielanie pochwał indywidualnie, na forum klasy i szkoły.

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, dyrektor, rodzice

Zajęcia z wychowawcą poświęcone samopoznaniu uczniów np.: „Czy warto być uczciwym? Uczciwość – dylemat  współczesnego człowieka.

Wg planu pracy wychowawcy

Wychowawcy, rodzice

Organizowanie uroczystości klasowych (np. Dzień Chłopaka, Andrzejki, Dzień Matki).

Zgodnie z harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych/ wg potrzeb

Wychowawcy, rodzice, uczniowie

Uświadamianie uczniom i ich rodzicom zagrożeń wynikających z aktów przemocy.

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog

Udział w akcjach charytatywnych: zbiórka książek, przyborów szkolnych, zabawek, odzieży dla najbardziej potrzebujących, np. wychowanków Domu Dziecka

Wg potrzeb lub II półrocze

Wychowawcy, opiekunowie wolontariatu, wolontariat, rodzice

Wspieranie uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych

Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dostosowanie metod pracy do potrzeb uczniów.

Cały rok

Wszyscy nauczyciele, nauczyciele specjaliści, rodzice

Rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzymywania znaczących głębszych relacji.

Zajęcia z wychowawcą dotyczące idei wolontariatu np.:”Jak pomagać innym?”, „Wolontariusz – bohater naszych czasów”.

Wg planu pracy wychowawcy

Wychowawcy, opiekunowie szkolnego wolontariatu

Pomoc koleżeńska w przypadku choroby, dłuższej nieobecności w szkole, trudności w nauce (we współpracy z rodzicami)

Wg potrzeb

Wychowawcy, zainteresowani uczniowie i rodzice

Propagowanie i udział w akcjach charytatywnych

Wg potrzeb

Wychowawcy, opiekunowie szkolnego wolontariatu, rodzice

Wzmacnianie odpowiedzialności za mienie własne i społeczne.

Dyżury nauczycieli podczas przerw.

Wg harmonogramu dyżurów

Nauczyciele, zespół do spraw bezpieczeństwa

Wypełnianie obowiązków dyżurnych klasowych

Cały rok

Wychowawca, nauczyciele, dyżurni uczniowie, rodzice

Dbałość o porządek i atrakcyjny wygląd sal lekcyjnych

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, uczniowie

Dbałość o gazetki szkolne

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, uczniowie

Udział w konkursie na najładniej udekorowaną salę świąteczną.

Grudzień 2018

Wychowawcy, Samorząd Uczniowski

Wycieczki i spotkania integrujące grupę klasową, np. wieczorki klasowe, dyskoteki.

Współdziałanie podczas organizacji pikniku z okazji Dnia Dziecka

Wg planu pracy wychowawcy oraz wg harmonogramu imprez szkolnych

Wychowawcy, zainteresowani uczniowie i rodzice

Rozwijanie poczucia przynależności do grupy (samorząd uczniowski, drużyna, klasa, szkoła).

Uczestnictwo w pracach Samorządu Uczniowskiego

Członkowie Prezydium SU oraz wszyscy chętni

Prezydium SU, Opiekunowie SU

Uczestnictwo w wyborach członków prezydium SU

Maj 2019

Wychowawcy, prezydium SU, opiekunowie SU

Współpraca uczniów podczas zajęć lekcyjnych oraz zajęć sportowych

Cały rok

Nauczyciele

Udział w konkursach i zawodach – reprezentowanie szkoły

Wg potrzeb

Nauczyciele, rodzice

Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości lokalnych.

Wg potrzeb

Nauczyciele

Poznanie sylwetki patrona szkoły – podczas zajęć z wychowawcą i lekcji historii;

Wg planu pracy wychowawcy oraz tematyki zajęć z historii np. luty/maj 2019

Wychowawcy, nauczyciele historii

Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących         i autorytetów.

Znaczenie rodziny dla kształtowania wartości w życiu człowieka – zajęcia z wychowawcą, lekcje wdż,

rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami

Wg planu pracy wychowawcy oraz tematyki zajęć z wdż; Wg potrzeb

Wychowawcy, rodzice, nauczyciele wdż, psycholog, pedagog

Współpraca z rodzicami

Zapoznanie rodziców z głównymi aktami i programami szkoły oraz współpraca przy ich tworzeniu.

wrzesień

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele, administrator internetowej strony szkoły

Czynna współpraca nauczycieli z rodzicami. Zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne, wycieczki.

Cały rok/ wg potrzeb

Wychowawcy, nauczyciele

Pedagogizacja rodziców.

Raz na półrocze

Wychowawcy, pedagog, psycholog

Uwzględnienie propozycji Rady Rodziców przy organizacji imprez szkolnych.

Na bieżąco

Organizatorzy imprez szkolnych

Wspólne organizowanie imprez.

Zgodnie z harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych/ wg potrzeb

Organizatorzy imprez szkolnych, wychowawcy, nauczyciele

Podnoszenie wiedzy pedagogicznej rodziców poprzez spotkania ze specjalistami.

Listopad 2018/ wg potrzeb

Wychowawcy, realizatorzy programów profilaktycznych

Współpraca z Radą Rodziców i klasowymi oddziałami rady rodziców.

Na bieżąco

Wychowawcy, dyrektor

Pomoc rodzinom znajdującym się           w trudnej sytuacji materialnej.

Wg potrzeb

Wychowawcy, pedagog

 

Obszar

Zadania

Forma realizacji

Termin

Odpowiedzialni

KULTURA – wartości, normy i wzory zachowań

Wychowanie do wartości:

- Szacunek dla kultury i dorobku narodowego.

- Patriotyzm - kształtowanie postaw patriotycznych i więzi z własnym regionem oraz społecznością szkolną, lokalną, ogólnopolską i europejską;

- Tolerancja i szacunek wobec innych narodów, religii i tradycji kulturowych;

- Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.

- Kształtowanie umiejętności życia w społeczeństwie.

Uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska lokalnego i ogólnopolskiego poprzez oglądanie spektakli teatralnych prezentowanych w Mławie, wycieczki do kin, teatrów i muzeów.

W ciągu roku

Dyrektor, wychowawcy, rodzice,

Zachęcanie do udziału w konkursach plastycznych, fotograficznych, literackich itp.

W ciągu roku

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice

Obchody :Dnia Języków Obcych”

Wrzesień 2018

Wychowawcy, nauczyciele języka angielskiego

Obchody dnia św. Patryka

Marzec 2019

Wychowawcy, nauczyciele języka angielskiego

Tradycje świąt Bożego Narodzenia w krajach anglojęzycznych i na świecie

Grudzień 2018

Wychowawcy, nauczyciele języka angielskiego

Kultywowanie polskich tradycji                 i zwyczajów: – konkurs na „Najładniej udekorowaną salę świąteczną”;

- szkolne obchody „Mikołajek”

Grudzień 2018

Wychowawcy, SU, Rada Rodziców

Opieka nad miejscami pamięci narodowej – porządkowanie cmentarzy przed dniem „Wszystkich świętych”

Październik 2018

Wolontariat

Lekcje muzealne, wycieczki, spotkania   z ciekawymi ludźmi (artystami i twórcami regionalnymi), przedstawicielami samorządu lokalnego.

W ciągu roku

Wychowawcy, nauczyciele, biblioteka szkolna

Udział uczniów w uroczystościach patriotycznych

W ciągu roku

Wychowawcy, nauczyciele, uczniowie, poczet sztandarowy, Samorząd Uczniowski, rodzice

Uroczyste obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę: - akademia okolicznościowa;

Listopad 2018

Wychowawcy, nauczyciele. uczniowie, poczet sztandarowy, Samorząd Uczniowski, rodzice

Wystawa projektów uczniowskich           z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę „Młodzi dla niepodległej”;

Listopad 2018

Wychowawcy, nauczyciele. uczniowie

Udział uczniów w rocznicowym „Biegu Niepodległości

Listopad 2018

Nauczyciele wychowania fizycznego, uczniowie, rodzice

Poszerzenie wiedzy na temat Unii Europejskiej.

Maj 2019

Wychowawcy, nauczyciele historii

Organizacja apeli okolicznościowych.

Zgodnie z harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych

Nauczyciele, wychowawcy, SU

Przybliżenie wiedzy związanej z regio-nem, w którym żyjemy – „Spacerkiem po Mławie”.

Październik 2018

W ciągu roku szkolnego

Wychowawcy, nauczyciele historii, geografii

Tworzenie przez uczniów prezentacji multimedialnych o tematyce historycznej.

W ciągu roku

Nauczyciele historii, informatyki

Prowadzenie zajęć wychowawczych       o tematyce patriotycznej kl. IV-V (symbole narodowe, patriotyzm, godło   i hymn narodowy, prawa i obowiązki obywatelskie).

Listopad 2018

Wychowawcy, nauczyciele historii

Nawiązanie kontaktów z kolegami ze szkół imienia Mikołaja Kopernika.

W miarę możliwości

Wychowawcy, nauczyciele historii, języka polskiego, języka angielskiego

Popularyzujemy sylwetkę Mikołaja Kopernika w różnych formach w szkole  i środowisku lokalnym.

W miarę możliwości

Wychowawcy, nauczyciele historii, języka polskiego, języka angielskiego rodzice

Spotkania z interesującymi ludźmi, przedstawicielami różnych zawodów

Wg potrzeb

Wychowawcy, rodzice

Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów rozwiązywania problemów, na nową wiedzę.

Rozpoznawanie i kierowanie zainteresowaniami literackimi.

Rok szkolny

Wychowawcy, nauczyciele języka polskiego, bibliotekarz, rodzice

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci. Kształtowanie umiejętności świadomego korzystania z mediów. Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.

Wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się.

Rok szkolny

Wychowawcy, nauczyciele języka polskiego, bibliotekarz, rodzice

Prowadzenie różnych form pracy            z czytelnikiem: rozmowy o książkach, udzielanie porad w wyborach czytelniczych, gry literackie, konkursy, głośne czytanie.

Rok szkolny

Wychowawcy, nauczyciele języka polskiego, bibliotekarz, rodzice

Udział w konkursach czytelniczych organizowanych przez szkolną bibliotekę.

Zgodnie z harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych

Wychowawcy, nauczyciele języka polskiego, bibliotekarz, rodzice

Wykorzystywanie technologii informacyjnej podczas zajęć lekcyjnych

Rok szkolny

Nauczyciele, psycholog, pedagog

Kształtowanie umiejętności świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji

Rok szkolny

Nauczyciele, wychowawcy, bibliotekarz, rodzice

Współpraca z lokalnym rynkiem mediów (prasa. portale internetowe, Radio 7, telewizja lokalna)

Wg potrzeb

Dyrektor, nauczyciele. Bibliotekarz, rodzice

Uczestniczenie w kołach zainteresowań, pozalekcyjnych zajęciach sportowych itp.

Rok szkolny

Wychowawcy, opiekunowie kół zainteresowań, nauczyciele wychowania fizycznego

Prezentowanie na zajęciach z wychowawcą zainteresowań i pasji uczniów.

Wg potrzeb

wychowawcy

Przypomnienie praw i obowiązków uczniów  i zasad BHP.

wrzesień

wychowawcy

Budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw.

Organizowanie apeli promujących frekwencję i kulturę osobistą.

Cyklicznie

Dyrektor, wychowawcy, koordynator ds. bezpieczeństwa

Wskazywanie znaczenia szacunku, uczciwości koleżeństwa i przyjaźni dla rozwoju prawidłowych relacji międzyludzkich

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog, rodzice

Udział w pracach koła teatralnego

Cały rok

Opiekunowie koła teatralnego

Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji. Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania.

Jakie są akceptowane formy wyrażania emocji? – lekcje wychowawcze

Zgodnie z planem pracy wychowawcy lub wg potrzeb

Wychowawcy, psycholog, pedagog

Lekcje wychowawcze – m.in. pogadanki, scenki n.t. agresji i budowania dobrych relacji z innymi, akceptacji inności

Zgodnie z planem wychowawcy

wychowawcy

Prowadzenie rozmów mediacyjnych w sytuacjach konfliktowych

Cały rok

Wychowawcy, psycholog, pedagog, rodzice

Przypomnienie i konsekwentne egzekwowanie zasad dotyczących praw i obowiązków uczniów (szczególnie zapisu w sprawie odpowiedniego wyglądu ucznia w szkole, kultury osobistej – w tym kultury słowa i zasad BHP.

Wrzesień/cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice

Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.

Zajęcia poświęcone zasadom savoir-vivre’u

Wg planu pracy wychowawcy

wychowawcy

Stałe monitorowanie kultury słowa         i zwracanie uwagi na poprawność językową.

Cały rok

Wszyscy pracownicy szkoły, rodzice

 

Obszar

Zadania

Forma realizacji

Termin

Odpowiedzialni

BEZPIECZEŃSTWO – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

Diagnoza sytuacji wychowawczej w poszczególnych klasach

Obserwacja, analiza zachowania, rozmowy, ankiety.

Wrzesień 2018

Wychowawcy

Opracowanie planu pracy wychowawcy

Październik 2018

Wychowawcy

Monitorowanie sytuacji wychowawczej i pojawiających się ewentualnych problemów

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog, rodzice

Zapoznanie ze Statutem, Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, Przedmiotowymi Zasadami Oceniania, regulaminami i procedurami obowiązującymi w szkole podczas zajęć z wychowawcą oraz spotkań z rodzica-mi.

Wrzesień/cały rok

Wychowawcy

Zapoznanie uczniów i rodziców ze Statutem oraz obowiązującymi w szkole procedurami i regulaminami

Zamieszczenie w/w dokumentów na stronie internetowej szkoły.

Wrzesień/cały rok

Administrator strony internetowej

Zapoznanie uczniów z budynkiem szkoły, pomieszczeniami (szatnie, sanitariaty, hale sportowe, świetlica, stołówka) oraz z zasadami poruszania się po korytarzach holach i klatkach schodowych

Wrzesień 2018

Wychowawcy

Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi. Rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażowania się w prawidłowe i zdrowe zachowania.

Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów dzięki sprawnie działającemu monitoringowi wizyjnemu.

Cały rok

Dyrektor, administrator systemu wizyjnego, pedagog, koordynator do spraw bezpieczeństwa

Pełnienie dyżurów przez nauczycieli

Wg harmonogramu dyżurów

Nauczyciele, zespół do spraw bezpieczeństwa

Przeprowadzenie próbnej ewakuacji szkoły we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mławie

Wrzesień 2018

Dyrektor, nauczyciele, wszyscy pracownicy szkoły

Spotkanie z funkcjonariuszami KPP w Mławie dotyczące zasad bezpiecznego poruszania się w drodze do i ze szkoły, znajomości zasad ruchu drogowego oraz posiadania elementów odblaskowych

Listopad 2018

Wychowawcy, pedagog, funkcjonariusze KPP w Mławie

Organizowanie spotkań ze specjalistami w celu zaznajomienia uczniów z prawem oraz skutkami jego naruszania.

Wg potrzeb

Dyrektor, pedagog, wychowawcy, zaproszeni specjaliści

Konsekwentne reagowanie na przejawy agresji i niewłaściwego zachowania.

Cały rok

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog, koordynator do spraw bezpieczeństwa, rodzice

Nadzorowanie osób przychodzących do szkoły – zapobieganie sytuacjom niebezpiecznym

Cały rok

Pracownicy obsługi

Przestrzeganie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych

Wg potrzeb

Wszyscy pracownicy szkoły

Kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności w kontaktach  z nieznajomymi. Nauka mówienia „nie” w określonych sytuacjach. Kształtowanie umiejętności zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach.

cały rok

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog, koordynator do spraw bezpieczeństwa, rodzice

Zabezpieczenie ucznia przed nieszczęśliwymi wypadkami – realizacja treści związanych z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach zajęć lekcyjnych. Pogadanka, prezentacja, ćwiczenia praktyczne.

W ciągu roku

Wychowawcy, nauczyciele przyrody i biologii, pielęgniarka szkolna, zaproszeni specjaliści, np. ratownicy medyczni

Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania. Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na motywację do podejmowania różnorodnych zachowań.

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.

Jak rozwiązywać konflikty i postępować bez przemocy?  Zajęcia uświadamiające konsekwencje agresywnych zachowań.

W ciągu roku

Wychowawcy, pedagog, psycholog szkolny

Zajęcia poświęcone asertywności

W ciągu roku

Wychowawcy, pedagog, psycholog szkolny

Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i Internetu.

Zajęcia z wychowawcą poświęcone sposobom spędzania wolnego czasu, aktywnego i biernego wypoczynku, lekcje wdż, informatyki.

Wg. planu pracy wychowawcy, zgodnie z tematyką zajęć wdż i informatyki

Wychowawcy psycholog, pedagog, nauczyciele wdż, nauczyciel informatyki

Spotkanie z funkcjonariuszami Policji poświęcone zagrożeniom w cyberprzestrzeni

Wg potrzeb

Dyrektor, pedagog, funkcjonariusze KPP w Mławie

Indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami

Wg potrzeb

Wychowawcy, psycholog, pedagog, rodzice

Pedagogizacja rodziców dotycząca problematyki uzależnień od cyberprzestrzeni

II półrocze

Psycholog, pedagog, wychowawcy

Rozmowy indywidualne, zajęcia z wychowawcą, dyskusje w klasach dotyczące agresji w cyberprzestrzeni      i sposobom ich rozwiązywania

Wg potrzeb

Wychowawcy, psycholog, pedagog

Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów.

Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję.

Zajęcia psychoedukacyjne „Trening zastępowania agresji”

Wg potrzeb

Wychowawcy, psycholog, pedagog, nauczyciele wdż

Mediacje szkolne, zajęcia klasowe, spotkania ze specjalistami, lekcje wdż itp

Wg potrzeb

Wychowawcy, psycholog, pedagog

Prowadzenie apeli promujących sukcesy, wysoką frekwencję i właściwe zachowanie

cyklicznie

Dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy

Zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych.

Spotkanie z funkcjonariuszami Policji poświęcone zagrożeniom w cyberprzestrzeni

Wg potrzeb

Dyrektor, pedagog, funkcjonariusze KPP w Mławie

Zajęcia z wychowawcą poświęcone problematyce uzależnień, lekcje wdż, przyrody i biologii

Wg planu pracy wychowawcy, zgodnie z tematyką zajęć wdż, przyrody     i biologii

Wychowawca, nauczyciele wdż, nauczyciele przyrody, biologii, pedagog, psycholog

Dostarczenie uczniom wiedzy o szkodliwości używek: palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze).

Wg planu pracy wychowawcy, wg potrzeb

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, zaproszeni specjaliści (lekarze, pracownicy Sanepidu).

Zajęcia uświadamiające szkodliwość zażywania środków powszechnie dostępnych, np.: „Nigdy nie sięgaj sam po leki”, „Czy zawsze mogę spróbować  tego, czym poczęstuje mnie kolega, koleżanka lub osoba obca”

Wg planu pracy wychowawcy, wg potrzeb

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice

Uczestnictwo w programach profilaktycznych realizowanych             w szkole we współpracy z MOPS oraz innymi instytucjami.

Listopad 2018

MOPS, realizatorzy programów profilaktycznych, psycholog, pedagog

Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posia-dania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych – lekcje wychowawcze, spotkania ze specja-listami, gazetki klasowe i szkolne, zebrania z rodzicami.

Wg planu pracy wychowawcy, wg potrzeb

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, funkcjonariusze policji lub pracownicy sądu, klasowi liderzy zdrowia

 

11. Treści wychowawcze realizowane w klasie III gimnazjum

Zadanie

Formy (sposoby realizacji)

Realizacja

1.Bezpieczeństwo w życiu codziennym.

a) Nasz udział w ewakuacji szkoły.

b) Zachowanie ludzi w różnych sytuacjach życiowych.

c) Czy odpoczywam bezpiecznie?

d) Bezpieczeństwo moje i innych.

e) Bezpieczna droga do szkoły.

zajęcia z wychowawcą, lekcje wych. fiz., zajęcia techniczne, edb, spotkania ze specjalistami

2. Umiejętności interpersonalne i komunikacja międzyludzka.

a) Czy umiemy współdziałać i współpracować w grupie?

b) Czy jesteś otwarty na problemy innych: rówieśników, bliskich, sąsiadów?

c)  Czy znam samego siebie i umiem przedstawić się w dobrym świetle?

d) Co to znaczy być asertywnym?

e) Na czym polega kreatywność i przedsiębiorczość?

f) Jak pomóc osobom nieśmiałym, „z kompleksami”?

g) Jak reagować na krytykę, sugestię?

h) Jak uważnie słuchać?

i)  Kultura dyskusji.

j) Jak wyrażam swoje uczucia?

k) Sztuka negocjacji.

l)  Sposoby rozwiązywania konfliktów.

m) Czy jestem człowiekiem empatycznym?

n)  Przyjaźń a współzawodnictwo w klasie.

zajęcia z wychowawcą,

lekcje j.polskiego,

apele,

debaty,

lekcje wos

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, pedagog, psycholog.

3. Samopoznanie – samorozwój. Przeciwdziałanie  nieuczciwości.

a) Chcę być dobrym uczniem.

b) Jaki jestem, jaki chciałbym być ?

c) Wyciągam wnioski z własnych niepowodzeń.

d) Moja praca jest wartościowa.

e)  Mam prawo do wyrażania własnych opinii.

f)  Mam prawo do popełniania błędów.

g)  Bronię swoich racji.

h) Jak sobie radzić ze stresem? Jak podejmować decyzje?

i) Czy jestem odpowiedzialny? Na czym polega odpowiedzialność?

j) Hierarchia wartości w naszym życiu.

k) Czy warto być uczciwym?

l)  Wiarygodność, wytrwałość, odpowiedzialność – to cechy współczesnego człowieka?

 

lekcje wychow.,

lekcje j.polskiego,

pedagog,

SU,

wos,

koła zainteresow.,

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,

religia

4. Dziedzictwo  kulturowe. Promocja czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych. Świadome korzystanie z mediów.

a) Film, jak na niego patrzeć?

b) Rola książki w naszym życiu.

c) Kultura języka w codziennym zachowaniu.

d) Posługujemy się poprawną polszczyzną.

e) Czym są media we współczesnym świecie?

f) Uzależnienia i inne niebezpieczeństwa związane z Internetem.

g) Jak mądrze korzystać z mediów?

h) Świadome wyszukiwanie, selekcjonowanie i wykorzystanie informacji.

biblioteka, wos, informatyka, n-le  wszystkich przedmiotów

5. Edukacja  prozdrowotna i prorodzinna. Problemy okresu  dojrzewania.

 

a) W jaki sposób dbam o higienę ciała i umysłu?

b) Czy ja mogę pomóc komuś, kto jest uzależniony lub wkracza w uzależnienie?

c)  Trudności i niepowodzenia a branie narkotyków.

d) Czy dobrze się odżywiam?

e) Aktywność ludzi na rzecz zdrowia.

f)  Przemoc we współczesnym świecie. Jak się przed nią bronić?

g) Aktywność fizyczna a kształtowanie charakteru.

h)  Co lepiej wybrać: film, grę komputerową a może spacer?

i)  Choroby cywilizacyjne: AIDS, uzależnienia, zaburzenia odżywiania, depresja i zaburzenia psychiczne.

j)  Zdrowie psychiczne młodzieży.

k)  Przeciwdziałanie dyskryminacji dzieci przewlekle chorych.

l)   Ja w rodzinie – różne pokolenia, plany, konflikty.

m) Problemy dzieci z rodzin dysfunkcyinych.

n)  Praca i obowiązki członków rodziny.

o)  Szkodliwość napojów energetyzujących.

p) Przechodzenie w dorosłość.

q) Zakochanie.

r)  Seksualność – ważnym aspektem miłości.

s) Zasady samowychowania w sferze seksualności.

PCK,

lekcje biologii,

lekcje wychow.,

debaty, nauczyciele WDŻ,

lekcje wych.fiz.,

SKS,

 spotkania z psychologiem i pedagogiem oraz innymi specjalistami,

wychowawcy, wszyscy nauczyciele

6. Tolerancja. Prawa człowieka.

a) Akceptacja siebie i innych.

b) Czy umiem i chcę pomóc drugiemu człowiekowi?

c) Ubóstwo, bezdomność – biedny nie znaczy gorszy.

d) Niepełnosprawni – tacy sami jak my.

e) Mam prawo do ...

f) Skąd się biorą subkultury młodzieżowe?

g) Rasizm – problem codzienny.

h) Kibic– kto to taki?, Jak mądrze kibicować?

i) Inny – nie znaczy gorszy?

j) Prawo – przywilej czy obowiązek?

k) Godność człowieka – banał czy podstawa?

l) Prawa człowieka, dziecka w życiu codziennym.

ł) Jak bronić praw człowieka?

zajęcia WDŻ,

wolontariat,

wos,

lekcje religii,

zajęcia z wychowawcą,

wych. fizyczne,

język polski,

SU,

pedagog,,

7. Aktywność  społeczna. Orientacja zawodowa i planowanie kariery. Kształcenie ustawiczne.

 

a) Jak pomagać innym?

b) Wolontariusz – bohater naszych czasów.

c)  Reklama i jej mechanizmy, wpływ reklamy na odbiorcę.

d) Układamy reklamę wybranego produktu.

e) Jak gospodarować pieniędzmi i dokonywać zakupów?

f)  Czy jesteś przedsiębiorczy?

g) Jaki jestem, autocharakterystyka.

h) Sztuka autoreklamy.

i)  Czy umiem stawiać sobie życiowy cel?

j)  Czym jest praca dla człowieka?

k) Zawody, które mnie interesują – charakterystyka.

l)  Gospodarka wolnorynkowa a możliwości pracy.

m) Aktywność i ciągły rozwój podstawą sukcesu życiowego.

wolontariat,

lekcje matematyki,

lekcje wychow.,

lekcje j.polskiego,

lekcje wos-u,

zajęcia z doradztwa zawodowego

8. Patron szkoły naszym wzorem.

a) Poznajemy sylwetkę patrona naszej szkoły – Mikołaja Kopernika.

b) Znaczenie odkryć wielkiego astronoma dla rozwoju cywilizacji.

c) Czy znamy miejsca związane z drogą życiową patrona?

d) Nawiązujemy kontakty z kolegami ze szkół imienia Mikołaja Kopernika.

e) Popularyzujemy sylwetkę Mikołaja Kopernika w różnych formach w szkole   i środowisku lokalnym.

lekcje wychow.,

lekcje historii,

lekcje fizyki,

zespół matem.-przyrodniczy,

SU

 

9. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie. Świadomość ekologiczna.

a) Uroczystości i obrzędy szkolne.

b) Co to znaczy być patriotą?

c) Czy rozumiem potrzebę samorządności szkolnej, lokalnej, krajowej?

d) Polskie symbole narodowe.

e) Kim jesteśmy?

f) Moja Polska.

g) Polskie święta narodowe.

h) Lokalne miejsca Pamięci Narodowej.

i) Sławni Polacy.

j) Przykłady patriotycznych zachowań w literaturze, filmie i historii.

k) Patriotyzm dawniej i dziś – porównanie.

l) Mława miasto pogranicza. Moje miasto dawniej i dziś.

m) Zabytki naszego regionu.

n) Europejczyk – kto to taki?

o) Miejsce i rola Polaków i Polski w Europie.

p) Co uczeń o Unii Europejskiej wiedzieć powinien?

q) Komunikujemy się z kolegami mieszkającymi w krajach Unii Europejskiej.

r) Tradycje i obrzędy w krajach anglo- i niemieckojęzycznych oraz w Rosji.

s) Wpływ człowieka na czystość powietrza, gleby i wody.

t) Ochrona przyrody obowiązkiem każdego człowieka.

u)  Nie dajmy się zasypać śmieciom.

lekcje wychowawcze,

Samorząd Uczniowski,

lekcje jęz. polskiego, chór szkolny, lekcje muzyki, plastyki, historia, wos, lekcje j. obcych, lekcje biologii i geografii

 12. Treści profilaktyczne realizowane w klasie III gimnazjum

 

Lp.

Zadania

Forma realizacji

Termin

Odpowiedzialni

   1.

Diagnoza sytuacji wychowawczej w poszczególnych klasach

1. Obserwacja, analiza zachowania, rozmowy, ankiety.

Wrzesień 2018

Wychowawcy

2. Przypomnienie i konsekwentne egzekwowanie zasad dotyczących praw i obowiązków uczniów (szczególnie zapisu w sprawie odpowiedniego wyglądu ucznia w szkole, kultury osobistej – w tym kultury słowa i zasad BHP.

Wrzesień 2018/ cały rok

Wychowawcy, nauczyciele

   2.

Opracowanie, przy współudziale uczniów i rodziców, planu wychowawczego klasy z uwzględnieniem zdiagnozowanych problemów.

1. Plan pracy wychowawcy.

Październik

Wychowawcy

3.

Współpraca z rodzicami i instytucjami wspierającymi szkołę.

1. Zapoznanie rodziców z zakresem udzielanej pomocy oraz warunkami dostosowań egzaminu zewnętrznego.

Wrzesień/październik 2018

Wychowawcy

2. Uczestnictwo w profilaktyce w ramach współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę.

3. Realizacja programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów” dla uczniów i rodziców

 

cały rok szkolny

22-23.11.2018r.

Nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły, KPP w Mławie, MOPS w Mławie, realizatorzy programów profilaktycznych

 

3. Organizowanie zebrań z rodzicami, spotkań indywidualnych wychowawców i nauczycieli z rodzicami, klasowych spotkań integracyjnych z udziałem rodziców itp.

W ciągu roku szkolnego

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, uczniowie

4. Współpraca z Sądem Rejonowym w Mławie – cykl spotkań                 z przedstawicielem Sądu Rejonowego dotyczących norm prawnych               i konsekwencji ich nieprzestrzegania; obserwacja przebiegu rozpraw sądowych.

I i II półrocze

Wychowawcy, pedagog, przedstawiciele Sądu Rejonowego w Mławie

4.

Systematyczne motywowanie uczniów do nauki i organizowanie systemu pomocy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

1. Prezentowanie na zajęciach z wychowawcą zainteresowań i pasji uczniów.

W ciągu roku szkolnego

Wychowawcy

2. Organizacja zajęć zgodnie ze zdiagnozowanymi wcześniej potrzebami uczniowskimi.

W ciągu roku szkolnego

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, psycholog szkolny, pedagog

3. Zajęcia z zakresu radzenia sobie ze stresem oraz technik uczenia się.

Wg potrzeb

Psycholog szkolny, pedagog, wychowawcy

4. Wspieranie rozwoju ucznia zdolnego.

Wg potrzeb

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów

5.Prowadzenie rozmów motywujących z uczniami.

Wg potrzeb

Wychowawcy, psycholog, pedagog

6.Udzielanie pochwał na apelach podsumowujących pracę dydaktyczno – wychowawczą (stosowanie pozytywnych wzmocnień)

W ciągu roku

Dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy

7. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych np. poprzez konkursy promujące czytelnictwo, spotkania literacko-integracyjne.

W ciągu roku

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, nauczyciele bibliotekarze

5.

Zapobieganie przemocy, agresji i wulgarnym zachowaniom.

Stwarzanie możliwości budowania właściwych relacji rówieśniczych.

1. Lekcje wychowawcze – m.in. pogadanki, scenki n.t. agresji i budo-wania dobrych relacji z innymi, kultury na co dzień, akceptacji inności.

Zgodnie z planem wychowawcy

Wychowawcy

2. Organizowanie apeli promujących frekwencję i kulturę osobistą.

Wg potrzeb

Dyrekcja, wychowawcy

3. Jak rozwiązywać konflikty i postępować bez przemocy? Uświadomienie konsekwencji agresywnych zachowań.

W ciągu roku

Wychowawcy, pedagog, psycholog szkolny

4. Internet, cyberprzemoc, niebezpieczeństwa wynikające z nieodpo-wiedzialnego zachowania w sieci.

W ciągu roku

Wychowawcy

5. Kultura języka w życiu codziennym.

W ciągu roku

Wychowawcy, wszyscy pracownicy

6. Organizowanie imprez służących integracji środowiska klasowego       i szkolnego.

W ciągu roku

Wychowawcy

7. „Reaguj na przemoc” – kształtowanie umiejętności społecznych        w zakresie przeciwdziałania przemocy

W ciągu roku

Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog

8. Jakie są akceptowane formy wyrażania emocji?

Zgodnie z planem pracy wychowawcy lub wg potrzeb

Wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog

9. Samookaleczenie się – „moda” czy krzyk rozpaczy – lekcje wychowawcze

Zgodnie z planem pracy wychowawcy lub wg potrzeb

Wychowawcy, psycholog, pedagog

10. Zapobieganie zjawisku sextingu – realizacja elementów kampanii Fundacji Dzieci Niczyje „Myślę, więc nie ślę”.

Zgodnie z planem pracy wychowawcy

Wychowawcy, psycholog, pedagog

6.

Profilaktyka uzależnień.

Promowanie postaw prozdrowotnych.

1. Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów na temat uzależnień               w szerokim znaczeniu tego słowa.

Zgodnie z planem  pracy wychowawcy

Psycholog, pedagog

2. Lekcje wychowawcze ( pogadanki, scenki, spotkania z fachowcami) dotyczące higieny osobistej.

Zgodnie z planem pracy wychowawcy

Wychowawcy, pielęgniarka szkolna

3. Wykorzystanie filmów profilaktycznych znajdujących się                    w bibliotece szkolnej.

Wg potrzeb

Wychowawcy

4. Akcja informacyjna dotycząca zagrożenia chorobami wirusowymi       i bakteryjnymi.

Wg potrzeb

Wychowawcy, pielęgniarka, koło PCK, SANEPID

5. Współpraca liderów zdrowia i szkolnego koła PCK w zakresie aktualizacji gazetek informacyjnych

Cały rok

Klasowi liderzy zdrowia, szkolne koło PCK

6. Monitorowanie zagrożeń związanych z ewentualnymi przypadkami pojawienia się wszawicy wśród młodzieży

Cały rok

Wychowawcy, pedagog, pielęgniarka

7. Organizowanie zajęć propagujących aktywny tryb życia i higienę właściwego wypoczynku

Wg potrzeb

Nauczyciele wych. fiz., wychowawcy

8.Realizowanie zajęć z zakresu profilaktyki palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, środków psychoaktywnych.

Zgodnie z planem pracy wychowawcy

Wychowawca, psycholog, pedagog

9. Realizacja programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów” dla uczniów i rodziców.

22-23.11.2018r.

Wychowawcy nauczyciele, rodzice, MOPS w Mławie, realizatorzy programów profilaktycznych

10. Pedagogizacja rodziców na temat zapobiegania nałogom i uzależnie-niom np. „Zagrożenia dla zdrowia związane z rozwojem technologii informacyjnej”, „Dopalacze – współczesne środki psychoaktywne” – prezentacje multimedialne i.t.p.

Zgodnie z planem pracy wychowawcy

Wychowawcy

11. Udział w kampaniach społecznych promujących postawy prozdrowotne

Czas trwania kampanii

Wychowawcy, SU

7.

Miłość – jak być dorosłym?

1. Lekcje wdż-u, zajęcia z wychowawcą, rozmowy indywidualne, wykorzystanie filmów  n.t. radzenia sobie z pierwszymi uczuciami.

Zgodnie z planem pracy wychowawcy

Wychowawcy, nauczyciele wdż., psycholog,  pedagog

2. Obchody Dnia Świętego Walentego.

Luty 2019

nauczyciele języków obcych, n-le bibliotekarze, wychowawcy

3. Subkultury młodzieżowe.

Zgodnie z planem pracy wychowawcy

Wychowawcy

4. Świadome rodzicielstwo.

Zgodnie z planem pracy wychowawcy

Wychowawcy, nauczyciele wdż.

8.

Przygotowanie uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia z uwzględnieniem edukacji ustawicznej

1. Lekcje wychowawcze poświęcone doradztwu zawodowemu.

I i II półrocze

Doradca zawodowy M. Stańczak, wychowawcy, n-le wos-u, psycholog, pedagog

2. Organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów.

Zgodnie z planem pracy wychowawcy lub doradcy zawodowego.

Wychowawcy, M. Stańczak

3. Spotkania młodzieży z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych.

Zgodnie z planem pracy wychowawcy/ wg potrzeb

Wychowawcy, doradca zawodowy M. Stańczak

4. Jak poradzić sobie z niepowodzeniami?

W ciągu roku szkolnego

Wychowawcy, psycholog, pedagog

5. Uczymy się przez całe życie.

W ciągu roku szkolnego

Wychowawcy

9.

Rodzina jako azyl bezpieczeństwa.

Autorytet rodziny w oczach nastolatka.

1. Wskazywanie znaczenia właściwego kontaktu z rodzicami jako najlepszej formy rozwiązywania problemów.

W ciągu roku szkolnego

Wychowawcy i nauczyciele pozostałych przedmiotów.

2. Podkreślenie funkcji rodziny jako ochrony przed niebezpieczeństwami zewnętrznymi.

Zgodnie z planem pracy wychowawcy

Wychowawcy i nauczyciele pozostałych przedmiotów

10.

Problemy młodzieży dorastającej w rodzinach dysfunkcyjnych, z problemami.

1. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Wg potrzeb

Psycholog szkolny, pedagog

2. Lekcje wychowawcze.

Wg potrzeb

Wychowawcy, pedagog

13. Sposoby ewaluacji

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego.

Ewaluacja programu będzie przeprowadzana w każdym roku szkolnym.

Metody i środki ewaluacji:

 • obserwacja zachowania uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zachodzących zmian w tym dotycząca respektowania zasad zdrowego życia;
 • rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami;
 • ankiety ewaluacyjne dla uczniów, rodziców, nauczycieli;
 • analiza dokumentacji szkolnej, w tym sprawozdań wychowawców klas i specjalistów;
 • analiza udziału uczniów w przedsięwzięciach szkolnych;
 • analizy przypadków
 • wymiana spostrzeżeń w zespołach nauczycieli.

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława

tel. 23 654 37 24, e-mail: sekretariat@sp2.mlawa.pl