Witamy

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie w roku szkolnym 2017/2018

1. Wstęp

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice.

Wychowanie to proces wspierania dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Profilaktyka stanowi zatem element procesu wychowania, zaś wychowanie tworzy integralną całość wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły  i wewnątrzszkolnymi warunkami i sposobami oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zgodnie z jego założeniami ma doprowadzić do aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia i umożliwić mu osiągnięcie szeroko rozumianego sukcesu. Zaspokajając jego potrzeby, nauczyciele, a w szczególności wychowawcy kształtują samodzielne myślenie, budują wzajemne zaufanie, uczą otwartości na drugiego człowieka, wskazują jak radzić sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi, wprowadzają normy sprzyjające postawom etycznym, zdrowemu stylowi życia bez substancji psychoaktywnych, wypracowują sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, dostarczają wiedzy o dobrym i zdrowym życiu, dają osobiste wsparcie. Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły,     w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:

 • obowiązujące akty prawne;
 • dotychczasowe doświadczenia szkoły;
 • diagnozę sytuacji wychowawczej szkoły:
 • zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli i innych pracowników szkoły propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku;
 • wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczących cenionych przez te środowiska wartości;
 • wnioski z obserwacji zachowań uczniów podczas przerw, lekcji, wyjść poza szkołę, wycieczek itp.;
 • przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku (analiza dokumentacji szkoły, w tym sprawozdań z realizacji programu wychowawczego    i szkolnego programu profilaktyki dotychczas obowiązujących oraz na podstawie opinii wychowawców);
 • przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania.

 

 1. Charakterystyka środowiska wychowawczo-profilaktycznego.

Diagnoza pozwoliła na identyfikację czynników ryzyka i czynników chroniących tkwiących w indywidualnych cechach i zachowaniach uczniów, w cechach środowiska szkoły i w efektach wzajemnego oddziaływania. Wyniki diagnozy przedstawia poniższe zestawienie.

 

 

Czynniki ryzyka

Czynniki chroniące

Indywidualne cechy i zacho-wania uczniów

>Grupa uczniów z różnymi deficytami rozwojowymi, w tym zaburzeniami ogólnorozwojowymi utrudniającymi funkcjonowanie w społeczności szkolnej:

· nadpobudliwość psychoruchowa,

· niepełnosprawność intelektualna,

· niepełnosprawność ruchowa,

· spektrum autyzmu,

· niedowidzenie,

· niedosłuch.

>brak autorytetów;

>nierespektowanie norm i zasad obowiązujących w szkole, przypadki agresji rówieśniczej, zaburzenia zachowania i emocji, naruszanie dyscypliny szkolnej;

>mała ilość czasu poświęcanego na odrabianie pracy domowej i na naukę;

>niska odporność psychiczna grupy uczniów;

>grupa uczniów z nadwagą.

 

>Silna więź emocjonalna z rodzicami;

>pewność siebie, poczucie własnej wartości;

>zainteresowanie nauką szkolną, motywacja do osiągania sukcesów;

>aktywność dużej grupy uczniów, udział w licznych akcjach, uroczystościach, inicjatywach, pracach zespołowych;

>przynależność do pozytywnej grupy;

>praktyki religijne, praca w wolon-tariacie;

>uczestniczenie w zajęciach poza-lekcyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cechy środowiska uczniów i szkoły

>Brak jasnych i wyraźnych oczekiwań wobec zachowania dzieci, dewaluacja wartości, relatywizm;

>sytuacje kryzysowe w rodzinach (rozwód, separacja rodziców, brak jednego z rodziców, emigracja zarobkowa);

>zaabsorbowanie rodziców pracą, innymi zajęciami, brak czasu dla dziecka, deficyt wychowania w domu rodzinnym;

>nadmierne oczekiwania wobec dziecka, nieliczenie się z jego możliwościami;

>funkcjonowanie w procesie zmiany systemu szkolnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>Zainteresowanie nauką szkolną swoich dzieci większości rodziców;

>świadomość wartości wykształcenia człowieka i dobrego przygotowania dziecka do następnych etapów kształcenia;

>zaangażowanie w sprawy szkoły części rodziców;

>potencjał zawodowy rodziców;

>potencjał zawodowy kadry pedagogicznej;

>zaangażowanie nauczycieli w pracę z uczniami;

>współpraca nauczycieli i specjalis-tów – obserwacja i diagnostyka zachowań uczniów;

>dobre zaplecze materialne do realizacji zadań w szkole (wyposażenie, baza, estetyka pomieszczeń);

>kompetencje kadry szkoły w zakresie profilaktyki;

>realizacja zajęć aktywizujących uczniów: edukacyjnych, kulturalnych, wychowawczych, profilaktycznych;

>uważne pełnienie dyżurów w szkole, przestrzeganie obowiązujących regulaminów i zasad bezpieczeństwa.

Efekty wzajemnych oddziaływań

>Brak woli konstruktywnego rozwiązywania problemów, koncentrowanie się na walce zamiast współpracy w sytuacji trudnej, konfliktowej;

>brak poszanowania prawa, norm, wartości i autorytetów, krytyka nauczycieli i szkoły przy dzieciach, co powoduje obawy nauczycieli przed rodzicami i ogranicza wpływ pedagogów na kształtowanie postaw uczniów;

>roszczeniowość rodziców, wymaganie od innych nie od siebie;

>brak zrozumienia uwarunkowań pracy szkoły, jej roli, możliwości oddziaływań i ograniczeń powoduje rozmycie odpowiedzialności za wychowanie i obniża możliwości adekwatnego oddziaływania pedagogicznego.

 

 

>Współpraca rodziców z nauczycielami, wychowawcami, specjalistami na rzecz poprawy osiągnięć uczniów oraz warunków nauki;

>modyfikowanie pracy szkoły - ciągła praca nad dostosowaniem szkoły do oczekiwań rodziców i zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych;

>zaangażowanie grupy rodziców i nauczycieli w inicjatywy szkolne, organizację imprez szkolnych;

>integrowanie działań kadry pedagogicznej i rodziców na rzecz ochrony dzieci przed zagrożeniami współczesnego świata;

>podnoszenie kompetencji rodziców i nauczycieli w zakresie wychowania i profilaktyki.

 

 

 

 

 

 1. Wartości uznawane przez społeczność szkolną

Wyniki dokonanej diagnozy wskazują, że wartościami cenionymi przez całą społeczność szkolną, czyli uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły są:

 • zdrowie,
 • rodzina,
 • przyjaźń,
 • tolerancja,
 • uczciwość,
 • odpowiedzialność,
 • życzliwość,
 • kultura osobista.

 

 1. Sylwetka absolwenta

 Dążeniem Szkoły Podstawowej nr 2 w Mławie jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

 • jest dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków, posiadającym godność, poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych;
 • zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły;
 • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i zasady współżycia społecznego ;
 • jest uczciwy, tolerancyjny i odpowiedzialny, odróżnia dobro od zła, kieruje się zasadami moralnymi;
 • jest samodzielny, kreatywny, ambitny, ciekawy świata i wiedzy, ma różnorodne zainteresowania;
 • integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole;
 • korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne, potrafi gromadzić i selekcjonować informacje;
 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych;
 • dba o własny rozwój duchowy, jest wrażliwy na piękno, szanuje dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki;
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia;

 

 1. Cele ogólne programu

Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferach:

 • fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 • psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
 • społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 • aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości,  w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na wspieraniu wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowaniu działań, których celem jest ograniczanie zachowań niepożądanych, wspieranie uczniów z grupy ryzyka oraz uczniów wymagających pomocy specjalistycznej. Cele i zadania wychowawcze i profilaktyczne szkoły są realizowane w oparciu o obowiązujące akty prawne, współpracę z rodzicami i uczniami, współpracę organów szkolnych,  a także współpracę z instytucjami kulturalnymi i samorządem terytorialnym.

 

Cele ogólne:

 1. Budowanie hierarchii systemu wartości, w którym najważniejsze jest zdrowie, życie, szacunek  i kultura osobista;
 2. Integracja środowiska szkoły: uczniów, nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego;
 3. Ochrona dzieci przed zagrożeniami współczesnego świata
 4. Wspomaganie ucznia we wszechstronnym rozwoju z uwzględnieniem jego indywidualnych cech psychofizycznych;
 5. Pomoc uczniowi w osiąganiu dojrzałości emocjonalnej, rozwijaniu kompetencji intrapersonalnych i interpersonalnych;
 6. Przeciwdziałanie pojawieniu się zachowań ryzykownych u uczniów.

 

 1. Cele szczegółowe programu wychowawczo-profilaktycznego
 2. Rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości i szacunku do innych osób.
 3. Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki.
 4. Przygotowanie do życia w społeczeństwie i aktywnego udziału w nim.
 5. Rozwijanie kompetencji społecznych m.in. kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości.
 6. Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze oraz kompetencji czytelniczych.
 7. Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji zawodowych i określaniu drogi dalszej edukacji.
 8. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły.
 9. Wyposażenie uczniów w umiejętności: komunikacji interpersonalnej, kontroli emocjonalnej  i radzenia sobie ze stresem.
 10. Promowanie zdrowego stylu życia.
 11. Zapobieganie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.

 

 1. Uczestnicy programu

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:

 

Dyrektor szkoły:

 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole;
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów;
 • współpracuje z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań;
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego;
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły;
 • nadzoruje realizację szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

 

Rodzice:

 • mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;
 • współtworzą, znają i akceptują Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły;
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły;
 • wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa;
 • współpracują i wspierają wychowawców oraz nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;
 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci ( np. czuwają nad bezpiecznym korzystaniem z Internetu).

 

Wychowawcy klas:

 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie;
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów;
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów;
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy;
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły;
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami;
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, dyrekcją szkoły, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach;
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji;
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców;
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie, integrują i kierują zespołem klasowym;
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych;
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży;
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

 

Nauczyciele:

 • oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych;
 • odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść  i wyjazdów szkolnych;
 • udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach;
 • wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;
 • inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;
 • reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;
 • dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów;
 • wspólnie z pedagogiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia;
 • współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją  i postawą;
 • proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią;
 • realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele Programu Wychowawczo- Profilaktycznego szkoły.

 

Uczniowie, Samorząd Uczniowski:

 • przestrzegają statutu szkoły;
 • współorganizują imprezy i akcje szkolne;
 • znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej;
 • akceptują innych uczniów i szanują ich prawa;
 • współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;
 • kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;
 • prowadzą zdrowy tryb życia, dbają o swoje środowisko;
 • mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej, dbają o dobre imię szkoły;
 • mogą podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

Środowisko lokalne:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Sąd Rejonowy
 • Komenda Powiatowa Policja
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Miejska Biblioteka Publiczna
 • Urząd Miasta
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
 • Inne instytucje współpracujące ze szkołą przy realizacji programu (poradnie specjalistyczne, stowarzyszenia i instytucje wspierające działania ekologiczne i promujące zdrowy styl życia).

 

 1. Treści dotyczące obszarów wychowania i profilaktyki zawarte w podstawach programowych przedmiotów kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.

 

Zdrowie-edukacja zdrowotna

Przedmiot

Wymagania szczegółowe. Uczeń

Edukacja wczesnoszkolna

• dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia;

• ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia człowieka;

• posługuje się numerami telefonów alarmowych, formułuje komunikat wezwania o pomoc: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej;

• posługuje się danymi osobowymi w kontakcie ze służbami mundurowymi      i medycznymi, w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia;

• reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia jego lub innej osoby;

• wymienia wartości odżywcze produktów żywnościowych, ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia, ogranicza spożywanie posiłków o niskich wartościach odżywczych i niezdrowych, zachowuje umiar      w spożywaniu produktów słodzonych, zna konsekwencje zjadania ich w nadmiarze;

• przygotowuje posiłki służące utrzymaniu zdrowia;

• ubiera się odpowiednio do stanu pogody, poszukuje informacji na temat pogody, wykorzystując np. Internet;

• ma świadomość, iż nieodpowiedzialne korzystanie z technologii ma wpływ na utratę zdrowia człowieka;

Informatyka

• w sposób odpowiedzialny posługuje się technologią dostosowaną do jego predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych;

Przyroda

• kształtowanie umiejętności właściwego reagowania na niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu;

• doskonalenie umiejętności dbałości o własne ciało, jak i najbliższe otoczenie;

• poznawanie siebie, swoich zdolności i rozwijanie zainteresowań sprzyjających motywacji do uczenia się;

Wychowanie fizyczne

• opisuje, jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla zdrowia;

• opisuje piramidę żywienia i aktywności fizycznej;

• opisuje zasady zdrowego odżywiania;

• przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży;

• przyjmuje prawidłową postawę ciała w różnych sytuacjach;

• omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia;

• wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie          i samopoczucie oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ;

• omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim    w sposób konstruktywny;

• wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni;

• wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania;

Technika

• przyjmuje postawy odpowiedzialności za współczesny i przyszły stan środowiska;

• kształtuje umiejętności segregowania i wtórnego wykorzystania odpadów znajdujących się w najbliższym otoczeniu;

Wychowanie do życia w rodzinie

• radzi sobie w sytuacji konfliktu, presji grupy, stresu;

• Relacje - kształtowanie postaw społecznych

Przedmiot

Wymagania szczegółowe. Uczeń:

Edukacja wczesnoszkolna

• identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole, drużyna sportowa, społeczność lokalna, naród; respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach;

• przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i zasad;

• współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię informatyczną;

• dostrzega, że każdy powinien brać odpowiedzialność za swoje wybory; -dostrzega, że lepiej poznaje siebie, bardziej się rozwija i czerpie szczęście              w relacji z innymi osobami niż w samotności;

• odkrywa, że współtworzy różne wspólnoty osób, np. rodzinę, klasę, państwo;

• ma świadomość, że każdej osobie ludzkiej, także jemu, należy się szacunek, że szacunkiem należy obdarzać także wspólnoty osób - rodzinę, klasę, naród (ojczyznę), w tym wspólnotę religijną - a także symbole tych wspólnot;

• szanuje godność każdej osoby ludzkiej oraz swoją, wyraża to swoim komunikatem werbalnym i niewerbalnym;

• uwzględnia coraz częściej godność i dobro innych osób, podejmując decyzję o działaniu;

• wyraża szacunek wobec osób, wspólnot osób oraz ich symboli w sytuacjach codziennych i uroczystych, przejawiając właściwe zachowanie;

• wchodzi w relacje z innymi osobami (rówieśnikami, nauczycielami), szanując to, co jest wartością dla nich, i nazywając to, co jest wartością dla niego;

• naśladuje i przyjmuje jako własne zachowania dobre na podstawie doświadczeń ze świata realnego oraz przykładów płynących z tekstów literackich, filmów i innych źródeł;

• przestrzega zasad obowiązujących we wspólnocie osób, której jest członkiem;

Informatyka

• uczestniczy w zespołowym rozwiązaniu problemu, posługując się technologią taką jak: poczta elektroniczna, forum, wirtualne środowisko kształcenia, dedykowany portal edukacyjny;

• identyfikuje i docenia korzyści płynące ze współpracy nad wspólnym rozwiązywaniem problemów;

• bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się; projektuje, tworzy i prezentuje efekty wspólnej pracy;

Przyroda

• zachęcanie do działania na rzecz środowiska lokalnego;

• doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy             i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole;

Wychowanie fizyczne

• uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując zasady „czystej gry": szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego; potrafi właściwie zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki, podziękować za wspólną grę;

• pełni rolę organizatora, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych;

• wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania;

•  wyjaśnia, jak należy zachować się w sytuacjach związanych z aktywnością taneczną;

•  omawia znaczenie dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci;

•  identyfikuje swoje mocne strony, budując poczucie własnej wartości, planuje sposoby rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować;

• wykazuje kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowych; -wykazuje umiejętność adekwatnej samooceny swoich możliwości psychofizycznych;

• współpracuje w grupie, szanując poglądy i wysiłki innych ludzi, wykazując asertywność i empatię;

• motywuje innych do udziału w aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. osoby niepełnosprawne, osoby starsze);

Wychowanie do życia w rodzinie

• zna i stosuje zasady savoir-vivre'u w różnych sytuacjach społecznych; -rozumie zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej i jej znaczenie w relacjach interpersonalnych; przyjmuje odpowiedzialność za manifestowane reakcje, wypowiadane i pisane słowa;

• kształtuje i wyraża postawy asertywne, gdy nie może lub nie powinien czegoś wykonać, stara się odmawiać tak, by nie ranić drugiego;

• bierze udział w życiu społecznym przez: wolontariat, stowarzyszenia, grupy nieformalne i aktywność indywidualną; ujawnia wrażliwość na osoby potrzebujące pomocy i zna konkretne sposoby jej udzielania;

Kultura - wartości, normy i wzory zachowań

Przedmiot

Wymagania szczegółowe. Uczeń:

Edukacja

wczesnoszkolna

• ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości, takich jak: godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, uczciwość, wdzięczność oraz inne respektowane przez środowisko szkolne;

• szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów, przedstawia i porównuje zwyczaje ludzi, np. dotyczące świąt w różnych regionach Polski, a także w różnych krajach;

• określa, co jest dobre, a co jest złe, w otaczającym go świecie i w świecie poznawanych tekstów oraz podaje uzasadnienie swojego zdania;

• odróżnia szczęście od doraźnie odczuwanej przyjemności i poznaje, że dobro jest źródłem szczęścia własnego oraz innych osób;

• odkrywa, że wspólnota osób, której jest członkiem, ustanawia swoje zasady (normy) i oczekuje ich respektowania;

Język polski

• kształtuje umiejętność uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;

Historia

•  poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje;

Muzyka

• poznaje i popularyzuje przykłady muzycznej twórczości ludowej, obrzędy, zwyczaje, tradycje swojego regionu;

• zna repertuar kulturalnego człowieka, orientuje się w sztandarowych utworach z dziejów historii muzyki i współczesnej kultury muzycznej oraz wartościowej muzyki popularnej;

• zna i wymienia instytucje upowszechniające kulturę muzyczną we własnym regionie, kraju i na świecie, a także śledzi wydarzenia artystyczne;

• uczestniczy w tworzeniu artystycznych projektów edukacyjnych o charakterze interdyscyplinarnym (również z wykorzystaniem technologii informacyjnej);

• angażuje się w kreowanie kultury artystycznej swojej szkoły i najbliższego środowiska;

• uczestniczy realnie lub wirtualnie w różnorodnych wydarzeniach muzycznych;

• stosuje zasady wynikające ze świadomego korzystania i uczestniczenia w dorobku kultury muzycznej: odpowiednie zachowanie podczas koncertu, przedstawienia operowego itp., tolerancja dla preferencji muzycznych innych osób oraz szacunek dla twórców i wykonawców;

Plastyka

• zna dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia, wymienia zabytki i dzieła architektury (historycznej i współczesnej);

• zapoznaje się z twórczością artystów w obrębie „małej ojczyzny";

Przyroda

• kształtuje postawy związane z tożsamością kulturową regionu;

Informatyka

•  opisuje kwestie etyczne związane z wykorzystaniem komputerów i sieci komputerowych, takie jak: bezpieczeństwo, cyfrowa tożsamość, prywatność, własność intelektualna, równy dostęp do informacji i dzielenie się informacją;

•  postępuje etycznie w pracy z informacjami;

Wychowanie do życia w rodzinie

• jest odpowiedzialny za własny rozwój i samowychowanie

Bezpieczeństwo - profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

Przedmiot

Wymagania szczegółowe. Uczeń:

Edukacja

wczesnoszkolna

• wyjaśnia, iż wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki, wymienia własne prawa i obowiązki, przestrzega ich i stosuje je w codziennym życiu;

• rozróżnia podstawowe znaki drogowe, stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i miejscach publicznych; przestrzega zasad zachowania się środkach publicznego transportu zbiorowego;

• stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole, odnajduje drogę ewakuacyjną, rozpoznaje znaki i symbole informujące o różnych rodzajach niebezpieczeństw oraz zachowuje się zgodnie z informacją w nich zawartą; stosuje zasady bezpiecznej zabawy w różnych warunkach i porach roku;

• ma świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego, np. nagła zmiana pogody, huragan, ulewne deszcze, burza, susza oraz ich następstwa: powódź, pożar, piorun; określa odpowiednie sposoby zachowania się człowieka w takich sytuacjach;

•  stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych, rozumie i respektuje ograniczenia związane z czasem pracy z takimi urządzeniami, oraz stosuje zasady netykiety;

•  rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, zwłaszcza w sieci Internet;

Informatyka

• rozróżnia pozytywne i negatywne zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, w tym zwłaszcza w sieci Internet;

• przestrzega ogólnie przyjęte zasady związane z bezpieczeństwem w Internecie;

• posługuje się technologią zgodnie z przyjętymi zasadami i prawem;

• przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

• uznaje i respektuje prawo do prywatności danych i informacji oraz prawo do własności intelektualnej;

• wymienia zagrożenia związane z powszechnym dostępem do technologii oraz do informacji i opisuje metody wystrzegania się ich;

• stosuje profilaktykę antywirusową i potrafi zabezpieczyć przed zagrożeniem komputer wraz z zawartymi w nim informacjami;

• ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególności w sieci, pod względem rzetelności i wiarygodności w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji, docenia znaczenie otwartych zasobów w sieci i korzysta z nich;

Wychowanie

fizyczne

• omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach w różnych porach roku;

• omawia konsekwencje zdrowotne stosowania używek w odniesieniu do podejmowania aktywności fizycznej;

• wymienia zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego;

• wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych, omawia sposoby zapobiegania im;

• wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu;

Technika

•przewiduje zagrożenia płynące z niewłaściwego użytkowania sprzętu technicznego;

•analizuje sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu podczas pracy z narzędziami i urządzeniami (procedura postępowania podczas wypadku przy pracy; umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w typowych sytuacjach zagrożenia);

Wychowanie do życia w rodzinie

•świadomie i odpowiedzialnie korzysta ze środków społecznego przekazu, w tym z Internetu, dokonując wyboru określonych treści i limitując czas im poświęcany;

 1. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasie I

OBSZAR

ZADANIA

Zdrowie - edukacja zdrowotna

• zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia;

•zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;

•przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym;

•kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;

• rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;

•kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego;

•uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;

•kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa lub porażki.

Relacje - kształtowanie postaw społecznych

•kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;

•rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń;

•kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;

•kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;

•przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;

•zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;

•rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.

Kultura - wartości, normy, wzory zachowań

•kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się;

•kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła;

• kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;

•kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;

•kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji;

•inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia;

•przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;

•przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań;

• wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;

• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji;

•kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;

•kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.

Bezpieczeństwo - profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

•zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;

•kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz na niebezpieczeństwa wynikające z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu, multimediów;

•przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach;

•przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym;

•kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy

 

 

 

 1. Treści wychowawczo - profilaktyczne do realizacji podczas godzin do dyspozycji wychowawcy  w klasie IV

OBSZARY

ZADANIA

Zdrowie – edukacja zdrowotna

•Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu;

•Inspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania;

•Nabywanie umiejętności  gromadzenia i porządkowania wiedzy o sobie;

•Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy oraz porady, kiedy zaczynają się trudności i kiedy wybór jest ważny i trudny (rozpoznawanie sytuacji wymagających konsultacji lekarskiej);

•Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnegoii zdrowego stylu życia.

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

•Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania;

•Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb;

•Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi;

•Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób;

•Rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzymywania znaczących głębszych relacji;

•Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej.

Kultura - wartości, normy i wzory zachowań

•Zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka;

•Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania;

•Kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia;

•Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.

Bezpieczeństwo - profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

•Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów;

•Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję;

•Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych;

•Zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;

•Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi.

 

 1. Treści wychowawcze realizowane w klasie II i III gimnazjum

Zadanie

Formy (sposoby realizacji)

Realizacja

1. Bezpieczeństwo w życiu codziennym.

a) Nasz udział w ewakuacji szkoły.

b) Zachowanie ludzi w różnych sytuacjach życiowych.

c) Czy odpoczywam bezpiecznie?

d) Bezpieczeństwo moje i innych.

e) Bezpieczna droga do szkoły.

zajęcia z wychowawcą, lekcje wych. fiz., zajęcia techniczne, edb, spotkania ze specjalistami

2. Umiejętności interpersonalne i komunikacja międzyludzka.

a) Poznajemy się lepiej.

b) „Tworzymy naszą klasę”.

c) Uczymy się porozumiewać ze sobą.

d) Czy umiemy współdziałać i współpracować w grupie?

e) Czy jesteś otwarty na problemy innych: rówieśników, bliskich, sąsiadów?

f) Czy znam samego siebie i umiem przedstawić się w dobrym świetle?

g) Co to znaczy być asertywnym?

h) Na czym polega kreatywność i przedsiębiorczość?

i) Jak pomóc osobom nieśmiałym, „z kompleksami”?

j) Jak reagować na krytykę, sugestię?

k) Jak uważnie słuchać?

l) Kultura dyskusji.

ł) Jak wyrażam swoje uczucia?

m) Sztuka negocjacji.

n) Etapy rozwiązywania konfliktów.

o) Czy jestem człowiekiem empatycznym?

p) Przyjaźń a współzawodnictwo w klasie.

zajęcia z wychowawcą,

lekcje j.polskiego,

apele,

debaty,

lekcje wos

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, pedagog, psycholog.

3. Samopoznanie – samorozwój. Przeciwdziałanie  nieuczciwości.

a) Chcę być dobrym uczniem.

b) Jaki jestem, jaki chciałbym być ?

c) Wyciągam wnioski z własnych niepowodzeń.

d) Moja praca jest wartościowa.

e) Jestem dokładnie tak ważny, jak inni.

f) Mam prawo do wyrażania własnych opinii.

g) Mam prawo do popełniania błędów.

h) Bronię swoich racji.

i)  Jestem niepowtarzalny i bezcenny,

j) Jak sobie radzić ze stresem? Jak podejmować decyzje?

k) Czy jestem odpowiedzialny? Na czym polega odpowiedzialność?

l) Hierarchia wartości w naszym życiu.

m) Czy warto być uczciwym?

n) Uczciwość – dylemat  współczesnego człowieka.

o) Wiarygodność, wytrwałość, odpowiedzialność – to cechy współczesnego człowieka?

p) Czy potrafię odmówić, mieć inne zdanie (człowiek asertywny)?

lekcje wychow.,

lekcje j.polskiego,

pedagog,

SU,

wos,

koła zainteresow.,

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,

religia

4. Dziedzictwo  kulturowe. Promocja czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych. Świadome korzystanie z mediów.

a) Film, jak na niego patrzeć?

b) Rola książki w naszym życiu.

c) Kultura języka w codziennym zachowaniu.

d) Posługujemy się poprawną polszczyzną.

e) Czym są media we współczesnym świecie?

f) Obchody Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych

g) Uzależnienia i inne niebezpieczeństwa związane z Internetem.

h) Jak mądrze korzystać z mediów?

i) Świadome wyszukiwanie, selekcjonowanie i wykorzystanie informacji.

biblioteka, wos, informatyka, n-le  wszystkich przedmiotów

5. Edukacja  prozdrowotna i prorodzinna. Problemy okresu  dojrzewania.

 

a) W jaki sposób dbam o higienę ciała i umysłu?

b) Czy nikotynizmem lub innym nałogiem można się zarazić?

c) Czy ja mogę pomóc komuś, kto jest uzależniony lub wkracza w uzależnienie?

d) Trudności i niepowodzenia a branie narkotyków.

e) Czy dobrze się odżywiam?

f) Aktywność ludzi na rzecz zdrowia.

g) Przemoc we współczesnym świecie. Jak się przed nią bronić?

h) Aktywność fizyczna a kształtowanie charakteru.

i)  Co lepiej wybrać: film, grę komputerową a może spacer?

j) Choroby cywilizacyjne: AIDS, uzależnienia, zaburzenia odżywiania, depresja i zaburzenia psychiczne.

k) Zdrowie psychiczne młodzieży.

l) Przeciwdziałanie dyskryminacji dzieci przewlekle chorych.

ł) Ja w rodzinie – różne pokolenia, plany,

m) konflikty.

n) Problemy dzieci z rodzin dysfunkcyinych.

o) Praca i obowiązki członków rodziny.

p) Dlaczego rodziny są różne?

q) Dopalacze- legalne nie znaczy bezpieczne.

r) Szkodliwość napojów energetyzujących.

s) Przechodzenie w dorosłość.

t) Zakochanie.

u) Seksualność – ważnym aspektem miłości.

v) Zasady samowychowania w sferze seksualności.

PCK,

lekcje biologii,

lekcje wychow.,

debaty, nauczyciele WDŻ,

lekcje wych.fiz.,

SKS,

 spotkania z psychologiem i pedagogiem oraz innymi specjalistami,

wychowawcy, wszyscy nauczyciele

6. Tolerancja. Prawa człowieka.

a) Akceptacja siebie i innych.

b) Czy umiem i chcę pomóc drugiemu człowiekowi?

c) Ubóstwo, bezdomność – biedny nie znaczy gorszy.

d) Niepełnosprawni – tacy sami jak my.

e) Mam prawo do ...

f) Skąd się biorą subkultury młodzieżowe?

g) Rasizm – problem codzienny.

h) Kibic– kto to taki?, Jak mądrze kibicować?

i) Inny – nie znaczy gorszy?

j) Prawo – przywilej czy obowiązek?

k) Godność człowieka – banał czy podstawa?

l) Prawa człowieka, dziecka w życiu codziennym.

ł) Jak bronić praw człowieka?

m) Uchodźcy polityczni.

zajęcia WDŻ,

wolontariat,

wos,

lekcje religii,

zajęcia z wychowawcą,

wych. fizyczne,

język polski,

SU,

rzecznik praw ucznia,

pedagog,,

7. Aktywność  społeczna. Orientacja zawodowa i planowanie kariery. Kształcenie ustawiczne.

 

a) Jak pomagać innym?

b) Wolontariusz – bohater naszych czasów.

c) Reklama i jej mechanizmy, wpływ reklamy na odbiorcę.

d) Układamy reklamę wybranego produktu.

e) Jak gospodarować pieniędzmi i dokonywać zakupów?

f) Czy jesteś przedsiębiorczy?

g) Korupcja zagrożeniem dla współczesności.

h) Jaki jestem, autocharakterystyka.

i) Sztuka autoreklamy.

j) Czy umiem stawiać sobie życiowy cel?

k)Czym jest praca dla człowieka?

l)  Praca zawodowa naszych rodziców.

m) Zawody, które mnie interesują – charakterystyka.

n) Gospodarka wolnorynkowa a możliwości pracy.

o) Aktywność i ciągły rozwój podstawą sukcesu życiowego.

wolontariat,

lekcje matematyki,

lekcje wychow.,

lekcje j.polskiego,

lekcje wos-u,

zajęcia z doradztwa zawodowego

8. Patron szkoły naszym wzorem.

a) Poznajemy sylwetkę patrona naszej szkoły – Mikołaja Kopernika.

b) Znaczenie odkryć wielkiego astronoma dla rozwoju cywilizacji.

c) Czy znamy miejsca związane z drogą życiową patrona?

d) Nawiązujemy kontakty z kolegami ze szkół imienia Mikołaja Kopernika.

e) Popularyzujemy sylwetkę Mikołaja Kopernika w różnych formach w szkole   i środowisku lokalnym.

lekcje wychow.,

lekcje historii,

lekcje fizyki,

zespół matem.-przyrodniczy,

SU

 

9. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie. Świadomość ekologiczna.

a) Uroczystości i obrzędy szkolne.

b) Co to znaczy być patriotą?

c) Czy rozumiem potrzebę samorządności szkolnej, lokalnej, krajowej?

d) Polskie symbole narodowe.

e) Kim jesteśmy?

f) Moja Polska.

g) Polskie święta narodowe.

h) Lokalne miejsca Pamięci Narodowej.

i) Sławni Polacy.

j) Przykłady patriotycznych zachowań w literaturze, filmie i historii.

k) Patriotyzm dawniej i dziś – porównanie.

l)  Mława miasto pogranicza. Moje miasto dawniej i dziś.

m) Zabytki naszego regionu.

n) Europejczyk – kto to taki?

o) Miejsce i rola Polaków i Polski w Europie.

p) Co uczeń o Unii Europejskiej wiedzieć powinien?

q) Komunikujemy się z kolegami mieszkającymi w krajach Unii Europejskiej.

r) Tradycje i obrzędy w krajach anglo- i niemieckojęzycznych oraz w Rosji.

s) Wpływ człowieka na czystość powietrza, gleby i wody.

t) Ochrona przyrody obowiązkiem każdego człowieka.

u) Nie dajmy się zasypać śmieciom.

lekcje wychowawcze,

Samorząd Uczniowski,

lekcje jęz. polskiego, chór szkolny, lekcje muzyki, plastyki, historia, wos, lekcje j. obcych, lekcje biologii i geografii

 

 

 1. Treści profilaktyczne realizowane w klasie II i III gimnazjum

Klasy II

Lp.

Zadania

Forma realizacji

Termin

Odpowiedzialni

1.

Diagnoza sytuacji wychowawczej w klasach.

1. Obserwacja, analiza zachowania, rozmowy, wnioski z ankiet

wrzesień

wychowawcy, pedagog,

2. Przypomnienie i konsekwentne egzekwowanie zasad dotyczących praw i obowiązków uczniów (szczególnie zapisu w sprawie odpowiedniego wyglądu ucznia w szkole, kultury osobistej – w tym kultury słowa i zasad BHP.

cały rok

wychowawcy, nauczyciele

2.

Opracowanie, przy współudziale uczniów i rodziców, planu wychowawczego klasy.

1. Plan pracy wychowawcy klasy.

październik

wychowawcy

3.

Jak radzić sobie z problemami wieku dojrzewania?

1. Spotkanie z psychologiem, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką szkolną, terapeutą PPP.

według potrzeb

wychowawcy, specjaliści, pedagog,

2. Lekcje wychowawcze poświęcone radzeniu sobie z pierwszymi uczuciami.

zgodnie z planem wychowawcy klasy

psycholog, nauczyciele wdż-u, wychowawcy

3. Uświadamianie sobie swoich emocji i sposoby radzenia sobie z nimi.

zgodnie z planem wychowawcy klasy

psycholog szkolny, pedagog

4. Kształtowanie adekwatnej (właściwej) samooceny.

cały rok

wychowawcy

5. Jakie są akceptowane formy wyrażania emocji

zgodnie z planem wychowawcy klasy

wychowawcy, pedagog, psycholog

6. Zapobieganie zjawisku sextingu – realizacja elementów kampanii Fundacji Dzieci Niczyje „Myślę, więc nie ślę”.

zgodnie z planem pracy wychowawcy

wychowawcy, psycholog, pedagog

4.

Zapobieganie agresji i przemocy.

1. Lekcje wychowawcze poświęcone przyczynom i sposobom rozwiązywania konfliktów np. ” Dlaczego ludzie stosują przemoc?, Jak być bezpiecznym w szkole?, Jak zareagować w sytuacjach zagrożenia?, „Mam problem – potrafię o tym mówić i szukam pomocy”.

zgodnie z planem wychowawcy klasy

wychowawcy

2.Uświadomienie uczniom skutków prawnych agresywnych zachowań.

wg potrzeb

koordynator do spraw bezpieczeństwa, zaproszeni goście.

3. Apele podsumowujące aktualne problemy wychowawcze.

cyklicznie

wicedyrektor E. Pydynkowska, koordynator do spraw bezpieczeństwa, wychowawcy

4. Współpraca z Sądem Rejonowym w Mławie – cykl spotkań z przedstawicielem Sądu Rejonowego dotycząca norm prawnych oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania; obserwacja przebiegu rozpraw sądowych.

w ciągu roku szkolnego

nauczyciele, wychowawcy, pedagog, przedstawiciele Sądu Rejonowego w Mławie

5. „Reaguj na przemoc” – kształtowanie umiejętności społecznych   w zakresie przeciwdziałania przemocy

cały rok

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog

6. Samookaleczenie się – „moda” czy krzyk rozpaczy

w zależności od potrzeb

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog

5.

Skuteczne zapobieganie nałogom i uzależnieniom, edukacja prozdrowotna.

1. Akcja informacyjna dotycząca zagrożenia chorobami wirusowymi  i bakteryjnymi.

w zależności od potrzeb

pielęgniarka, SANEPID, opiekun koła PCK

2. Jak zachować higienę w okresie dojrzewania?

w zależności od potrzeb

wychowawcy, pielęgniarka, zaproszeni goście

3. Uzależnienia – ich psychiczne i fizyczne skutki.

zgodnie z planem pracy wychowawcy

wychowawcy, osoby dzielące się własnym doświadczeniem

4. Pedagogizacja rodziców na temat zapobiegania nałogom i uzależ-nieniom np. „Zagrożenia dla zdrowia związane z rozwojem technologii informacyjnej”, „Dopalacze – współczesne środki psychoaktywne” – prezentacje multimedialne i.t.p.

zebrania z rodzicami

wychowawcy

5. Działania profilaktyczne na rzecz walki z nikotynizmem.

cały rok

wychowawcy, psycholog, pedagog, specjaliści, pozostali nauczyciele

6. Akcja informacyjna na temat skutków korzystania z dopalaczy          i nowych substancji psychoaktywnych.

zgodnie z planem pracy wychowawcy

wychowawcy

7. Udział w kampaniach społecznych promujących postawy prozdrowotne

czas trwania kampanii

wychowawcy, SU

6.

Kształtowanie postaw szacunku i tolerancji.

1. Czy jestem tolerancyjny? – kształtowanie postaw szacunku.

cały rok

wychowawcy, nauczyciele

2. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych n.t. „Inny- nie znaczy gorszy”, „Czy potrafię pomóc i okazać szacunek innym osobom?

zgodnie z planem wychowawcy

wychowawcy

3. Znaczenie przyjaźni i koleżeństwa.

zgodnie z planem wychowawcy

wychowawcy

4. Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących.

w ciągu całego roku

szkolne koło PCK, wolontariat, SU

7.

Systematyczne motywowanie uczniów do nauki, organizowanie systemu pomocy dla uczniów ze specyficznymi problemami edukacyjnymi.

 

Zagospodarowanie czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań uczniów.

1. Świat jest wielki, a pasje ludzkie różnorodne – propozycje form rozwijania zainteresowań.

w ciągu całego roku

wychowawcy, nauczyciele terapii, nauczyciele prowadzący koła zainteresowań

2. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych np. poprzez konkursy promujące czytelnictwo, spotkania literacko-integracyjne pod hasłem „Popołudnie z książką”

w ciągu roku

wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, nauczyciele bibliotekarze

3 Wycieczki przedmiotowe.

w ciągu całego roku

wychowawcy

4. Wagary i spóźnienia jako problem klasowy.

w ciągu całego roku

wychowawcy

 

8.

Wyrównywanie szans edukacyjnych.

Kształcenie ustawiczne.

1.Prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej, rewalidacyjnych, wyrównawczych.

wg potrzeb

n-le przedmiotów, n-le terapii, wychowawcy

2. Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

wg potrzeb

psycholog, pedagog

3. Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego

wg planu pracy wychowawcy i doradcy zawodowego

wychowawcy, doradca zawodowy

 

 

Klasy III

Lp.

Zadania

Forma realizacji

Termin

Odpowiedzialni

   1.

Diagnoza sytuacji wychowawczej w poszczególnych klasach

1. Obserwacja, analiza zachowania, rozmowy,ankiety.

wrzesień

wychowawcy

   2.

Opracowanie, przy współudziale uczniów i rodziców, planu wychowawczego klasy z uwzględnieniem zdiagnozowanych problemów.

1. Plan pracy wychowawcy.

październik

wychowawcy

3.

Współpraca z rodzicami i instytucjami wspierającymi szkołę.

1. Zapoznanie rodziców z zakresem udzielanej pomocy oraz warunkami dostosowań egzaminu zewnętrznego.

wrzesień/październik

wychowawcy

2. Uczestnictwo w profilaktyce w ramach współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę.

cały rok szkolny

nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły, KPP w Mławie

3. Organizowanie zebrań z rodzicami, spotkań indywidualnych wychowawców i nauczycieli z rodzicami, klasowych spotkań integracyjnych z udziałem rodziców itp.

w ciągu roku szkolnego

nauczyciele, rodzice

4. Współpraca z Sądem Rejonowym w Mławie – cykl spotkań                 z przedstawicielem Sądu Rejonowego dotycząca norm prawnych               i konsekwencji ich nieprzestrzegania; obserwacja przebiegu rozpraw sądowych.

w ciągu roku szkolnego

nauczyciele, wychowawcy, pedagog, przedstawiciele Sądu Rejonowego w Mławie

4.

Systematyczne motywowanie uczniów do nauki i organizowanie systemu pomocy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

1. Prezentowanie na zajęciach z wychowawcą zainteresowań i pasji uczniów.

w ciągu roku szkolnego

wychowawcy

2. Organizacja zajęć zgodnie ze zdiagnozowanymi wcześniej potrzebami uczniowskimi.

w ciągu roku szkolnego

wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, psycholog szkolny, pedagog

3. Zajęcia z zakresu radzenia sobie ze stresem oraz technik uczenia się.

wg potrzeb

psycholog szkolny, pedagog, wychowawcy

4. Wspieranie rozwoju ucznia zdolnego.

wg potrzeb

wychowawcy, nauczyciele przedmiotów

5.Prowadzenie rozmów motywujących z uczniami.

wg potrzeb

wychowawcy, psycholog, pedagog

6.Udzielanie pochwał na apelach podsumowujących pracę dydaktyczno – wychowawczą (stosowanie pozytywnych wzmocnień)

w ciągu roku

dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy

7. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych np. poprzez konkursy promujące czytelnictwo, spotkania literacko-integracyjne.

w ciągu roku

wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, nauczyciele bibliotekarze

5.

Zapobieganie przemocy, agresji i wulgarnym zachowaniom.

Stwarzanie możliwości budowania właściwych relacji rówieśniczych.

1. Lekcje wychowawcze – m.in. pogadanki, scenki n.t. agresji i budo-wania dobrych relacji z innymi, kultury na co dzień, akceptacji inności.

zgodnie z planem wychowawcy

wychowawcy

2. Organizowanie apeli promujących frekwencję i kulturę osobistą.

wg potrzeb

dyrekcja, wychowawcy

3. Jak rozwiązywać konflikty i postępować bez przemocy? Uświadomienie konsekwencji agresywnych zachowań.

w ciągu roku

wychowawcy, pedagog, psycholog szkolny

4. Internet, cyberprzemoc, niebezpieczeństwa wynikające z nieodpo-wiedzialnego zachowania w sieci.

w ciągu roku

wychowawcy

5. Kultura języka w życiu codziennym.

w ciągu roku

wychowawcy, wszyscy pracownicy

6. Organizowanie imprez służących integracji środowiska klasowego       i szkolnego.

w ciągu roku

wychowawcy

7. „Reaguj na przemoc” – kształtowanie umiejętności społecznych        w zakresie przeciwdziałania przemocy

w ciągu roku

wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog

8. Jakie są akceptowane formy wyrażania emocji?

zgodnie z planem pracy wychowawcy lub wg potrzeb

wychowawcy, nauczyciele, psycholog, pedagog

9. Samookaleczenie się – „moda” czy krzyk rozpaczy – lekcje wychowawcze

zgodnie z planem pracy wychowawcy lub wg potrzeb

wychowawcy, psycholog, pedagog

10. Zapobieganie zjawisku sextingu – realizacja elementów kampanii Fundacji Dzieci Niczyje „Myślę, więc nie ślę”.

zgodnie z planem pracy wychowawcy

wychowawcy, psycholog, pedagog

6.

Profilaktyka uzależnień.

Promowanie postaw prozdrowotnych.

1. Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów na temat uzależnień               w szerokim znaczeniu tego słowa.

zgodnie z planem  pracy wychowawcy

psycholog, pedagog

2. Lekcje wychowawcze ( pogadanki, scenki, spotkania z fachowcami) dotyczące higieny osobistej.

zgodnie z planem pracy wychowawcy

wychowawcy, pielęgniarka szkolna

3. Wykorzystanie filmów profilaktycznych znajdujących się                    w bibliotece szkolnej.

wg potrzeb

wychowawcy

4. Akcja informacyjna dotycząca zagrożenia chorobami wirusowymi       i bakteryjnymi.

wg potrzeb

wychowawcy, pielęgniarka, koło PCK, SANEPID

5. Organizowanie zajęć propagujących aktywny tryb życia i higienę właściwego wypoczynku

wg potrzeb

nauczyciele wych. fiz., biologii, wychowawcy

6.Realizowanie zajęć z zakresu profilaktyki palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, środków psychoaktywnych.

zgodnie z planem pracy wychowawcy

wychowawca, psycholog, pedagog

7. Pedagogizacja rodziców na temat zapobiegania nałogom i uzależnie-niom np. „Zagrożenia dla zdrowia związane z rozwojem technologii informacyjnej”, „Dopalacze – współczesne środki psychoaktywne” – prezentacje multimedialne i.t.p.

zgodnie z planem pracy wychowawcy

wychowawcy

8. Udział w kampaniach społecznych promujących postawy prozdrowotne

czas trwania kampanii

wychowawcy, SU

7.

Miłość – jak być dorosłym?

1. Lekcje wdż-u, zajęcia z wychowawcą, rozmowy indywidualne, wykorzystanie filmów  n.t. radzenia sobie z pierwszymi uczuciami.

zgodnie z planem pracy wychowawcy

wychowawcy, nauczyciele wdż., psycholog,  pedagog

2. Obchody Dnia Świętego Walentego.

luty

nauczyciele języków obcych, n-le bibliotekarze, wychowawcy

3. Subkultury młodzieżowe.

zgodnie z planem pracy wychowawcy

wychowawcy

4. Świadome rodzicielstwo.

zgodnie z planem pracy wychowawcy

wychowawcy, nauczyciele wdż.

8.

Przygotowanie uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia z uwzględnieniem edukacji ustawicznej

1. Lekcje wychowawcze poświęcone doradztwu zawodowemu.

I i II półrocze

doradca zawodowy M. Stańczak, wychowawcy, n-le wos-u, psycholog, pedagog

2. Organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów.

zgodnie z planem pracy wychowawcy lub doradcy zawodowego.

wychowawcy, M. Stańczak

3. Spotkania młodzieży z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych.

zgodnie z planem pracy wychowawcy

Wychowawcy, doradca zawodowy M. Stańczak

4. Jak poradzić sobie z niepowodzeniami?

w ciągu roku szkolnego

wychowawcy, psycholog, pedagog

5. Uczymy się przez całe życie.

w ciągu roku szkolnego

 wychowawcy

9.

Rodzina jako azyl bezpieczeństwa.

Autorytet rodziny w oczach nastolatka.

1. Wskazywanie znaczenia właściwego kontaktu z rodzicami jako najlepszej formy rozwiązywania problemów.

w ciągu roku szkolnego

wychowawcy i nauczyciele pozostałych przedmiotów.

2. Podkreślenie funkcji rodziny jako ochrony przed niebezpieczeństwami zewnętrznymi.

zgodnie z planem pracy wychowawcy

wychowawcy i nauczyciele pozostałych przedmiotów

10.

Problemy młodzieży dorastającej w rodzinach dysfunkcyjnych, z problemami.

1. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

wg potrzeb

psycholog szkolny

2. Lekcje wychowawcze.

wg potrzeb

wychowawcy, pedagog

 

 

 1. Sposoby ewaluacji

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego.

Ewaluacja programu będzie przeprowadzana w każdym roku szkolnym.

 Metody i środki ewaluacji:

 • obserwacja zachowania uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zachodzących zmian w tym dotycząca respektowania zasad zdrowego życia;
 • rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami;
 • ankiety ewaluacyjne dla uczniów, rodziców, nauczycieli;
 • analiza dokumentacji szkolnej, w tym sprawozdań wychowawców klas i specjalistów;
 • analiza udziału uczniów w przedsięwzięciach szkolnych;
 • analizy przypadków
 • wymiana spostrzeżeń w zespołach nauczycieli.

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława

tel. 23 654 37 24, e-mail: mlawagim1@go2.pl