Konkurs fotograficzny "Niepodległość na fotografii 1918-2018"

Regulamin Konkursu Fotograficznego

„Niepodległość na fotografii 1918 - 2018” organizowanego

przez bibliotekę Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołajka Kopernika w Mławie

 

I.  CELE KONKURSU

1.      Rozumienie istoty patriotyzmu przez uczniów.

2.       Wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej.

3.      Poznanie miejsc upamiętniających walkę o niepodległość.

4.      Zainteresowanie fotografowaniem jako kreatywnym sposobem spędzania wolnego czasu.

5.      Realizacja zainteresowań i pasji uczniów.

II.      ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

1.      Twórcza i indywidualna interpretacja tematu „Niepodległość na fotografii 1918 - 2018” np.

·         miejsca pamięci narodowej dotyczące ważnych wydarzeń historycznych i walki o niepodległość ( zabytki, cmentarze, groby, pomniki…) ,

·         inne patriotyczne przeżycia, doświadczenia, sytuacje dostrzeżone poprzez obiektyw aparatu fotograficznego

III.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Organizatorem konkursu jest biblioteka Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołajka Kopernika w Mławie

2.      Zasady konkursu określa niniejszy regulamin.

3.      Konkurs jest  skierowany do wszystkich uczniów  Szkoły Podstawowej nr 2 im Mikołajka Kopernika w Mławie.

4.      Prace wykonane niezgodnie z regulaminem, nie będą brane pod uwagę przy ocenie konkursowej.

5.      O wynikach konkursu  uczestnicy zostaną powiadomieni na apelu szkolnym.

6.      Zgłoszenie zdjęcia do konkursu oznacza zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie oraz nieodpłatne wykorzystywanie fotografii w celu propagowania konkursu i treści patriotycznych. Organizator zastrzega sobie prawo do promocji fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich w przestrzeni  internetowej,  w mediach i wykorzystania ich

w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).

7.      Fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane, zostaną wyeksponowane

na pokonkursowej wystawie w   Szkole Podstawowej nr 2 im Mikołajka Kopernika w Mławie.

IV. PRACE  KONKURSOWE

1.      Każdy uczestnik przekazuje 1-3 fotografie w formacie minimum 15x21 cm spełniającą wymogi tematyczne konkursu

2.      Fotografie mogą być kolorowe, czarno-białe lub w sepii, wywołane na papierze fotograficznym.

3.      Do fotografii należy dołączyć kartę informacyjną  (imię  i nazwisko oraz klasa).

4.      Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.

5.      Fotografie należy składać w bibliotece  Szkoły Podstawowej nr 2 im Mikołajka Kopernika w Mławie

6.      Termin zgłaszania zdjęć mija dnia 28 lutego 2018 r.

7.      Uczestnik konkursu akceptując regulamin oświadcza, że:

· posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonych w konkursie prac i są one wynikiem samodzielnej pracy uczestnika konkursu,

· ponosi odpowiedzialność za uzyskanie zgody na publikację wizerunku osoby znajdującej się na fotografii,

· wyraża zgodę na korzystanie z utworu, jakim jest praca konkursowa, poprzez udzielenie nieodpłatnej zgody na następujących polach eksploatacji: publiczne wyświetlenie, wystawianie, odtworzenie, w szczególności publikacja prac konkursowych na wystawie oraz  na stronie internetowej.

V. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

1.      Oceny fotografii dokona powołane jury.

2.      Ocenie podlegać będą następujące elementy prac fotograficznych:

- zgodność z tematyką konkursu,

- ekspresja emocji zawartych w obrazie,

- pomysłowość,

- oryginalność,

- estetyka wykonania pracy

3. Ze względu na różnice wieku uczestników konkursu, ocena prac będzie odbywać się w dwóch kategoriach wiekowych:

- uczniowie klas I-IV

- uczniowie klas gimnazjalnych.

VI. NAGRODY

1.      Nagrody zostaną przyznane autorom, których prace uzyskają największą liczbę punktów.

Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych w dwóch kategoriach:

 - uczniowie klas I-IV,

- uczniowie klas gimnazjalnych.

 

 Zapraszamy do udziału w konkursie!