Zapisy do oddziałów przedszkolnych
Zapisy do klas pierwszych

Zarządzenie nr 4/2020

Zarządzenie nr 4/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie z dnia 6 maja 2020 r w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2  im. Mikołaja Kopernika w Mławie w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r.   w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej placówki.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor szkoły

mgr Romana Olszewska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, ul. Sportowa 1, 06-500 Mława

tel. 23 654 37 24, e-mail: sekretariat@sp2.mlawa.pl